Trắc nghiệm: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo) Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho phép tính:


Trong phép tính trên, chữ số hàng chục của thừa số thứ nhất là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cho phép tính:


Trong phép tính trên, chữ số hàng chục của thừa số thứ nhất là 

Phương pháp giải :

Tính nhẩm theo quy tắc nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).

Lời giải chi tiết :

Ta có phép nhân:

Vậy số cần điền vào ô trống là 5.

 

Câu hỏi 2 :

Mỗi giờ một xe máy chạy được 48 km. Hỏi 3 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

 • A

  144 km

 • B

  124 km

 • C

  96 km

 • D

  134 km

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Số km đi trong 3 giờ = Số km đi trong một giờ x 3

Lời giải chi tiết :

Trong 3 giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là

48 x 3 = 144 (km)

Đáp số: 144 km

Câu hỏi 3 :

Tìm x biết x : 6 = 47

Vậy x là:

 

 

 • A

  53

 • B

  242     

 • C

  262

 • D

  282

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

x : 6 = 47 

x      = 47 x 6 

x      = 282 

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Một cuộn vải dài 34 m. Vậy 6 cuộn vải như thế dài

mét.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một cuộn vải dài 34 m. Vậy 6 cuộn vải như thế dài

mét.

Phương pháp giải :

Số mét vải cần tìm = Số mét vải tỏng mỗi cuộn x số cuộn vải

Lời giải chi tiết :

6 cuộn vải dài số mét là

34 x 6 = 204 (mét)

Đáp số: 204 mét

Câu hỏi 5 :

Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với tích của 64 x 3 thì được kết quả là 215. Số cần tìm là:

 • A

  256

 • B

  246     

 • C

  13

 • D

  23

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Thực hiện tính kết quả phép tính 64 x 4

- Số cần tìm = 279 - kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Gọi số cần tìm là a ta có:

a + 64 x 4 = 279

a + 256 = 279

a = 279 - 256

a = 23

Vậy số cần tìm là 23.

Câu hỏi 6 :

Bác Mai xếp các bông hoa vào các bó, mỗi bó gồm 65 bông hoa. Hỏi 7 bó như thế có tất cả bao nhiêu bông hoa?

 • A

  425 bông

 • B

  455 bông

 • C

  435 bông

 • D

  445 bông

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Để tìm số bông hoa ở 7 bó ta lấy số bông hoa ở một bó nhân với 7.

Lời giải chi tiết :

7 bó hoa có số bông hoa là

65 x 7 = 455 (bông)

Đáp số: 455 bông hoa

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền dấu >, < = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
38 x 5 ..... 46 x 4
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
38 x 5
>
46 x 4
Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả ở hai vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 38 x 5 = 190

         46 x 4 = 184

Vậy 38 x 5 > 46 x 4

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$:{\rm{ 5 }} = {\rm{ }}181$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$:{\rm{ 5 }} = {\rm{ }}181$

Phương pháp giải :

- Vị trí của số cần điền là số bị chia.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

Ta có: $181{\rm{ }} \times {\rm{ 5 }} = {\rm{ 905}}$

Số cần điền vào chỗ trống là: $905$.

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Kéo đổi các ô trống để được thứ tự đúng.

 Sắp xếp các số và phép tính sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

360

213 x 3

123 x 4

807

Đáp án của giáo viên lời giải hay

360

123 x 4

213 x 3

807

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của các phép tính.

- So sánh rồi sắp xếp các giá trị theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

$213{\rm{ }} \times {\rm{ 3 }} = {\rm{ 639}}$;

$123{\rm{ }} \times {\rm{ }}4{\rm{ }} = {\rm{ 492}}$

Thứ tự các số và biểu thức cần sắp xếp là:

\(360\); \(123\times4\); \(213\times3\); \(807\).

Câu hỏi 10 :

Mỗi chuyến máy bay chở được 128 người. Hỏi 3 chuyến như vậy máy bay chở được bao nhiêu người?

 • A

  256 người

 • B

  364 người     

 • C

  370 người

 • D

  384 người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Số người trên 3 chuyến bay = Số người trên mỗi chuyến bay x số chuyến bay

Lời giải chi tiết :

3 chuyến như vậy máy bay chở được số người là

128 x 3 = 384 (người)

Đáp số: 384 người

Câu hỏi 11 :

Bạn Minh chạy bộ vòng quanh một sân tập thể dục dài khoảng 215 m. Minh đã chạy 4 vòng. Hỏi Minh đã chạy được bao nhiêu mét?

 • A

  905 m

 • B

  840 m

 • C

  860 m

 • D

  985 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quãng đường Minh chạy được = Độ dài một vòng sân thể dục x số vòng

Lời giải chi tiết :

Minh đã chạy được quãng đường là

215 x 4 = 860 (mét)

Đáp số: 860 mét

Câu hỏi 12 :

Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 980 m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 116 m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa?

 • A

  400 m

 • B

  580 người     

 • C

  480 người

 • D

  550 người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Số mét ống nước đội đặt trong 5 ngày = Số mét ống đặt mỗi ngày x 5

- Số mét còn phải đặt = Số mét ban đầu - Số mét ống đã đặt

Lời giải chi tiết :

Trong 5 ngày, đội công nhân đặt được số mét ống nước là

116 x 5 = 580 (mét)

Đội công nhân còn phải đặt số mét ống nước là

980 - 580 = 400 (mét)

Đáp số: 400 mét

close