Trắc nghiệm: Bảng nhân 8 Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Kết quả của phép nhân là:

8 x 5 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

8 x 5 = 

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8.

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 x 5 = 40

Vậy số cần điền vào ô trống là 40.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

8 x 

= 64

Đáp án của giáo viên lời giải hay

8 x 

= 64

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 x 8 = 64.

Vậy số cần điền vào ô trống là 8

Câu hỏi 3 :

Một cửa hàng có 6 hộp táo. Mỗi hộp gồm 8 quả táo. Hỏi cửa hàng nhập về bao nhiêu quả táo?

 • A

  40 quả

 • B

  42 quả

 • C

  48 quả

 • D

  56 quả

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Để tìm số quả táo ở cửa hàng ta lấy số quả táo trong mỗi hộp nhân với số hộp táo.

Lời giải chi tiết :

Cửa hàng nhập về số quả táo là

8 x 6 = 48 (quả)

Đáp số: 48 quả

 

Câu hỏi 4 :

Giá trị của biểu thức 54 + 8 x 6 là:

 • A

  372     

 • B

  240

 • C

  94

 • D

  102

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Với biểu thức có phép tính cộng và nhân, ta thực hiện phép tính nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải chi tiết :

54 + 8 x 6 = 54 + 48 = 102

Câu hỏi 5 :

Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 910 m. Họ đã làm trong 8 ngày, mỗi ngày đặt được 105 m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa?

 • A

  50 m

 • B

  65 m

 • C

  120 m

 • D

  70 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tìm số mét mà đội công nhân đã thực hiện = Số mét làm được mỗi ngày x số ngày

- Tìm số mét đội công nhân còn phải làm

Lời giải chi tiết :

Đội công nhân đã đặt đường ống nước dài số mét là

105 x 8 = 840 (m)

Còn phải đặt số mét ống nước là

910 - 840 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

Câu hỏi 6 :

Giá trị của x là bao nhiêu biết x : 3 = 24 x 8

 • A

  376

 • B

  576

 • C

  240

 • D

  150

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tính kết quả vế phải

- Để tìm x ta lấy số vừa tìm được nhân với 3

Lời giải chi tiết :

x : 8 = 24 x 8

x : 8 = 192

x      = 192 x 3

x      = 576

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu $ > , < $ hoặc $= $ vào chỗ trống.

$8 \times 4$

$5 \times 8$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$8 \times 4$

$5 \times 8$

Phương pháp giải :

- Tính giá trị các phép nhân trong hai vế.

- So sánh các số vừa tìm được rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có: $\underbrace {8 \times 4}_{32} < \underbrace {5 \times 8}_{40}$

Dấu cần điền vào chỗ trống là $<$.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một thùng có $8$ chai nước ngọt. $9$ thùng có

chai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một thùng có $8$ chai nước ngọt. $9$ thùng có

chai.

Phương pháp giải :

Nhẩm giá trị của phép nhân $8$ được lấy $9$ lần rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

$9$ thùng có số chai là:

${\rm{8 }} \times {\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ 72}}$ (chai)

Đáp số: $72$ chai

Số cần điền vào chỗ trống là $72$.

Câu hỏi 9 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Em tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp:

$x{\rm{ }} \times {\rm{ }}2\; = {\rm{ 8 }} \times {\rm{ }}6$. 

a) Giá trị của $x$ là $96$

Đúng
Sai

b) Giá trị của $x$ là $24$

Đúng
Sai

c) Giá trị của $x$ là $22$

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

a) Giá trị của $x$ là $96$

Đúng
Sai

b) Giá trị của $x$ là $24$

Đúng
Sai

c) Giá trị của $x$ là $22$

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tính tích ${\rm{8 }} \times {\rm{ }}6$.

- Lấy tích vừa tìm được chia cho thừa số đã biết để được giá trị của \(x\).

- Kiểm tra các nhận xét đã cho rồi tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}x{\rm{ }} \times {\rm{ }}2\; &= {\rm{ 8 }} \times {\rm{ }}6\\x{\rm{ }} \times {\rm{ }}2& = \,\,48\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x& = 48\,\,\,:\,\,\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x& = \,\,\,\,\,\,24\end{array}$

Cần tích vào ô trống lần lượt là: a) Sai    b) Đúng   c) Sai.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Em có $6$ hộp sô-cô-la, mỗi hộp có $8$ thanh. Em cho các bạn $12$ thanh. Sau đó, em còn lại số thanh sô-cô-la là:

A. $2$ thanh

B. $36$ thanh

C. $16$ thanh

D. $26$ thanh

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $36$ thanh

Phương pháp giải :

- Tính số thanh sô-cô-la em có lúc ban đầu.

- Tính số thanh sô-cô-la còn lại bằng cách lấy số vừa tìm được bớt đi $12$ thanh đã cho các bạn.

Lời giải chi tiết :

Em có số thanh sô-cô-la là:

${\rm{8 }} \times {\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}48$ (thanh)

Em còn lại số thanh sô-cô-la là:

$48{\rm{ }}-{\rm{ }}12{\rm{ }} = {\rm{ }}36$ (thanh)

Đáp số: $36$ thanh.

close