Trắc nghiệm: Hình vuông, hình chữ nhật Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

 

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Hình trên có 

hình chữ nhật.

Câu 2 :

Biết EI = 27 cm, IF = 9 cm. Độ dài của đoạn thẳng HG là:

 • A

  36 cm

 • B

  27 cm

 • C

  32 cm

 • D

  28 cm

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Hình trên có 

hình vuông.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

Chú ốc sên bò từ điểm M đến điểm Q theo các cạnh của khu vườn hình vuông.


Ốc sên đã bò quãng đường là 

mét.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình trên là hình chữ nhật. Đúng hay Sai?

Đúng

Sai

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Biết $EI = 4\,cm$; ${\rm{IF}} = 2\,cm$. Chiều dài của hình chữ nhật $EFGH$ trong hình dưới đây là:

A. $4\,cm$

B. $6\,cm$

C. $8\,cm$

D. $12\,cm$

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình dưới đây là hình vuông. Đúng hay Sai?

Đúng

Sai

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Hình bên có 

hình vuông

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

 

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Hình trên có 

hình chữ nhật.

Đáp án

Hình trên có 

hình chữ nhật.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để đếm số hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết :

Hình trên có 5 hình chữ nhật là ABCD, EGCD, EFHD, FGCH, ABGE

Câu 2 :

Biết EI = 27 cm, IF = 9 cm. Độ dài của đoạn thẳng HG là:

 • A

  36 cm

 • B

  27 cm

 • C

  32 cm

 • D

  28 cm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng HG bằng tổng độ dài của đoạn thẳng EI và IF.

Lời giải chi tiết :

Ta có EFGH là hình chữ nhật nên EF = HG.

Độ dài đoạn thẳng HG là

27 + 9 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

 

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Hình trên có 

hình vuông.

Đáp án

Hình trên có 

hình vuông.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình vuông.

Lời giải chi tiết :

Hình trên có 6 hình vuông. 

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

Chú ốc sên bò từ điểm M đến điểm Q theo các cạnh của khu vườn hình vuông.


Ốc sên đã bò quãng đường là 

mét.

Đáp án

Chú ốc sên bò từ điểm M đến điểm Q theo các cạnh của khu vườn hình vuông.


Ốc sên đã bò quãng đường là 

mét.

Lời giải chi tiết :

Ta có mảnh vườn dạng hình vuông nên MN = NP = PQ = 8 m

Ốc sên đã bò quãng đường có độ dài là

8 x 3 = 24 (m)

Đáp số: 24 mét

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình trên là hình chữ nhật. Đúng hay Sai?

Đúng

Sai

Đáp án

Đúng

Sai

Phương pháp giải :

Quan sát hình đã cho, kiểm tra các góc tại các đỉnh và độ dài các cạnh.

Lời giải chi tiết :

Tứ giác $ABCD$ có $2$ góc vuông và độ dài các cặp cạnh bên không bằng nhau nên tứ giác này không phải là hình chữ nhật.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Biết $EI = 4\,cm$; ${\rm{IF}} = 2\,cm$. Chiều dài của hình chữ nhật $EFGH$ trong hình dưới đây là:

A. $4\,cm$

B. $6\,cm$

C. $8\,cm$

D. $12\,cm$

Đáp án

B. $6\,cm$

Phương pháp giải :

- Chiều dài của hình chữ nhật $EFGH$ là đoạn thẳng $EF.$

- Tính tổng độ dài các đoạn thẳng $EI = 4\,cm$; ${\rm{IF}} = 2\,cm$.

Lời giải chi tiết :

Chiều dài của hình chữ nhật $EFGH$ dài là:

$4 + 2 = 6\,(cm)$

Đáp số: $6\,cm$.

Đáp án cần chọn là B.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình dưới đây là hình vuông. Đúng hay Sai?

Đúng

Sai

Đáp án

Đúng

Sai

Phương pháp giải :

Cần kiểm tra các góc tại $4$ đỉnh của tứ giác và độ dài các cạnh.

Lời giải chi tiết :

Hình đã cho có bốn cạnh bằng nhau nhưng không có các góc vuông tại các đỉnh.

Tứ giác đã cho không phải là hình vuông.

Đáp án cần chọn là Sai.

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Hình bên có 

hình vuông

Đáp án

Hình bên có 

hình vuông

Phương pháp giải :

- Đếm các hình vuông nhỏ được ghép từ hai hình tam giác.

- Đếm tiếp các hình vuông được ghép từ nhiều hình tam giác hơn.

Lời giải chi tiết :

Trong hình đã cho có \(4\) vuông được ghép từ hai hình tam giác; \(1\) hình vuông được ghép từ \(4\) hình tam giác và \(1\) hình vuông to bên ngoài.

Vậy hình đã cho có tất cả $6$ hình vuông.

Số cần điền vào chỗ trống là $6$.

close