Trắc nghiệm: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 Toán 3 chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $3628-1353$ là: 

A. $2275$ 

B. $2265$ 

C. $2375$                            

D. $2365$

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “Hiệu của $2468$ và $999$ bằng $1469$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

$9999-y\,=5489$

Giá trị của $y$ là:

A. $4520$ 

B. $6726$ 

C. $4510$                                  

D. $6736$

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính:

 

Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số để được phép tính đúng.

 

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biết: $567\times 5-x=1107$.

Giá trị của $x$ là: $1107$

Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Kết quả của phép tính 5700 – 3000 là 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một công ty, tuần đầu sản xuất được $3692$ sản phẩm. Tuần thứ hai, họ chỉ sản xuất được $2978$ sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

A. $704$ sản phẩm                             

B. $741$ sản phẩm                        

C. $714$ sản phẩm                  

D. $740$ sản phẩm       

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $3628-1353$ là: 

A. $2275$ 

B. $2265$ 

C. $2375$                            

D. $2365$

Đáp án

A. $2275$ 

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Kết quả của phép toán là:

$3628-1353=2275$

Đáp án cần chọn là A.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “Hiệu của $2468$ và $999$ bằng $1469$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép trừ hai số $2468$ và $1469$.

- Kiểm tra kết quả vừa tìm được có bằng với kết quả của bạn Lan hay không.

Lời giải chi tiết :

Hiệu của $2468$ và $999$ có giá trị là:

 $2468-999=1469$.

Vậy bạn Lan nói đúng.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

$9999-y\,=5489$

Giá trị của $y$ là:

A. $4520$ 

B. $6726$ 

C. $4510$                                  

D. $6736$

Đáp án

C. $4510$                                  

Phương pháp giải :

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

 $9999-y\,=5489$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y=9999-5489$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y=\,\,\,\,\,\,4510$

Đáp án cần chọn là C.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính:

 

Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số để được phép tính đúng.

 

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Đáp án

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Phương pháp giải :

- Nhẩm tìm các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái:

Ví dụ: \(4\) trừ mấy để bằng \(1\) ?. Từ đó tìm được chữ số cần điền vào vị trí chữ \(d\).

- Lần lượt như vậy, em tìm lần lượt các số thay cho chữ cái \(b,c,a\).

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(4-1=3\); \(8+3=11\);

\(5+1=6\); \(2+7=9\)

Vậy điền các số thay cho các chữ cái để được phép tính như sau:

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biết: $567\times 5-x=1107$.

Giá trị của $x$ là: $1107$

Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tính giá trị $567\times 5$.

- Tìm giá trị của số trừ bằng cách lấy số bị trừ vừa tìm được trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

$567\times 5-x=1107$

$\,2835\,\,\,\,\,\,\,-x=1107$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=2835-1107$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=\,\,\,\,\,\,1728$

Giá trị của \(x\) là $1728$.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Kết quả của phép tính 5700 – 3000 là 

Đáp án

Kết quả của phép tính 5700 – 3000 là 

Phương pháp giải :

Tính nhẩm:

5 nghìn 7 trăm – 3 nghìn = 2 nghìn 7 trăm

Lời giải chi tiết :

5 nghìn 7 trăm – 3 nghìn = 2 nghìn 7 trăm

Vậy 5700 – 3000 = 2700

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một công ty, tuần đầu sản xuất được $3692$ sản phẩm. Tuần thứ hai, họ chỉ sản xuất được $2978$ sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

A. $704$ sản phẩm                             

B. $741$ sản phẩm                        

C. $714$ sản phẩm                  

D. $740$ sản phẩm       

Đáp án

C. $714$ sản phẩm                  

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép trừ để tìm số sản phẩm chênh lệch của hai tuần.

Lời giải chi tiết :

Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

$3692-2978=714$ (sản phẩm)

Đáp số: $714$ (sản phẩm).

close