Trắc nghiệm: Bảng nhân 6 Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

6 x 6 = 


6 x 8 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

6 x 6 = 


6 x 8 =

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 6.

Lời giải chi tiết :

Ta có phép tính: 6 x 6 = 36

                        6 x 8 = 48

Câu hỏi 2 :

Trong kho có 55 bao gạo, mỗi bao nặng 6 kg. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • A

  330 kg

 • B

  51 kg

 • C

  300 kg

 • D

  320 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Số ki-lô-gam gạo trong kho = Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao x số bao gạo

Lời giải chi tiết :

Trong kho có tất cả số ki-lô-gam gạo là

6 x 55 = 330 (kg)

Đáp số: 330 kg

 

 

Câu hỏi 3 :

Tìm x thỏa mãn biểu thức sau:

x : 6 + 105 = 112

 

 • A

  x = 30

 • B

  x = 36

 • C

  x = 42

 • D

  x = 48

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tìm x : 6 = 112 + 105

Tìm x bằng cách lấy số vừa tìm được nhân với 6.

Lời giải chi tiết :

x : 6 + 105 = 112

x : 6 = 112 - 105

x : 6 = 7

x = 7 x 6

x = 42

Câu hỏi 4 :

Trang mua 3 quyển truyện tranh, mỗi quyển truyện tranh giá 6 nghìn đồng. Trang đưa cho cô bán hàng 50 nghìn đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Trang bao nhiêu tiền?

 • A

  22 nghìn đồng

 • B

  32 nghìn đồng

 • C

  43 nghìn đồng

 • D

  30 nghìn đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số tiền Trang mua 3 quyển truyện = Số tiền mua một quyển truyện x 3

- Tìm số tiền cô bán hàng trả lại = Số tiền Trang đưa - Số tiền mua 3 quyển sách

Lời giải chi tiết :

Trang mua 3 quyển truyện hết số tiền là

6 x 3 = 18 (nghìn đồng)

Cô bán hàng phải trả lại Trang số tiền là

50 - 18 = 32 (nghìn đồng)

Đáp số: 32 nghìn đồng

 

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tìm một số biết rằng số đó nhân với 6 được bao nhiêu cộng với 6 cũng bằng số đó nhân với 9.


Số đó là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tìm một số biết rằng số đó nhân với 6 được bao nhiêu cộng với 6 cũng bằng số đó nhân với 9.


Số đó là

Phương pháp giải :

Gọi số cần tìm là a, ta viết biểu thức theo các thông tin đề bài đã cho.

 

Lời giải chi tiết :

Gọi số cần tìm là a.

Ta có a x 6 + 6 = a x 9

        6 = a x 3 (Bớt cả hai vế đi a x 6)

        a = 6 : 3

        a = 2

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Số điền vào chỗ trống trong hình vẽ trên là:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số điền vào chỗ trống trong hình vẽ trên là:

Phương pháp giải :

Tìm kết quả phép nhân $6{\rm{ }} \times {\rm{ }}7$ rồi điền số vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

$6{\rm{ }} \times {\rm{ }}7{\rm{ }} = {\rm{ }}42$

Số cần điền vào chỗ trống là $42$.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu $>, <$ hoặc $= $ thích hợp vào chỗ trống:

$6 \times 4$

$6 \times 5$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$6 \times 4$

$6 \times 5$

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính nhân ở mỗi vế.

- So sánh hai giá trị và điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

\(\underbrace {6 \times 4}_{24} < \underbrace {6 \times 5}_{30}\)

Vậy dấu cần điền vào chỗ trống là $"<"$.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mỗi bạn có $6$ món đồ chơi. Hỏi $9$ bạn như thế có bao nhiêu món đồ chơi ?

A. $15$ món đồ chơi

B. $60$ món đồ chơi

C. $54$ món đồ chơi

D. $53$ món đồ chơi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $54$ món đồ chơi

Phương pháp giải :

Cần tính giá trị của $6$ chín lần và trình bày bài giải.

Lời giải chi tiết :

$9$ bạn có số món đồ chơi là:

$6{\rm{ }} \times {\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}54$ ( món đồ chơi)

Đáp số: $54$ món đồ chơi.

Câu hỏi 9 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Tích vào ô đúng hoặc sai của mỗi câu sau:

$6\,\, \times \,\,9\, + \,6\, = \,60$

Đúng
Sai

$6\, - \,1\, \times \,6\, = \,30$

Đúng
Sai

$5\,\, + \,6\, \times \,2\, = \,17$

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

$6\,\, \times \,\,9\, + \,6\, = \,60$

Đúng
Sai

$6\, - \,1\, \times \,6\, = \,30$

Đúng
Sai

$5\,\, + \,6\, \times \,2\, = \,17$

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tính giá trị các phép toán.

- Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp

Lời giải chi tiết :

$6\,\, \times \,\,9\, + \,6\, = \,60$ là Đúng

$6\, - \,1\, \times \,6\, = \,30$ là Sai vì $6\, - \,1\, \times \,6\, = 6-6=0$

$5 + \,6\, \times \,2\, = \,17$ là Đúng

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo miếng ghép màu xanh với miếng ghép màu nâu tương ứng để tạo thành đáp án đúng

Ghép các phép toán có kết quả bằng nhau:

\(6{\text{ }} \times {\text{ }}5{\text{ }} + {\text{ }}3\)
\(6{\text{ }} \times {\text{ }}7{\text{ }} + {\text{ }}6\)
\(60\)
\(6{\text{ }} \times {\text{ }}8\)
\({15{\text{ }} + {\text{ }}6{\text{ }} \times {\text{ }}3}\)
\(6{\text{ }} + {\text{ }}6{\text{ }} \times {\text{ }}9\)
Đáp án của giáo viên lời giải hay
\(6{\text{ }} \times {\text{ }}5{\text{ }} + {\text{ }}3\)
\({15{\text{ }} + {\text{ }}6{\text{ }} \times {\text{ }}3}\)
\(6{\text{ }} \times {\text{ }}7{\text{ }} + {\text{ }}6\)
\(6{\text{ }} \times {\text{ }}8\)
\(60\)
\(6{\text{ }} + {\text{ }}6{\text{ }} \times {\text{ }}9\)
Phương pháp giải :

Tính toán các giá trị của biểu thức rồi ghép các ô có kết quả bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 

\(\begin{array}{l}6 \times 5 + 3 = 30 + 3 = 33\\6 \times 7 + 6 = 42 + 6 = 48\\6 \times 8 = 48\\15 + 6 \times 3 = 15 + 18 = 33\\6 + 6 \times 9 = 6 + 54 = 60\end{array}\)

Từ đó em ghép các ô có giá trị bằng nhau.

close