Trắc nghiệm: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$\frac{\ntimes{42*3}}{?}$
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mai làm được 23 tấm thiệp. Số thiệp làm được của Lan gấp 3 lần của Mai.


Vậy Lan làm được

tấm thiệp.

Câu 3 :

Kết quả của phép tính 202 x 4 là

 

 • A

  408

 • B

  808

 • C

  804

 • D

  488

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình bên, mỗi cái chén cân nặng 123 g.


Vậy cái ấm cân nặng

g.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

763 - 124 x 2 = 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$\frac{\ntimes{42*3}}{?}$
Đáp án
$\frac{\ntimes{42*3}}{126}$
Lời giải chi tiết :

Ta điền số 126 vào ô trống.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mai làm được 23 tấm thiệp. Số thiệp làm được của Lan gấp 3 lần của Mai.


Vậy Lan làm được

tấm thiệp.

Đáp án

Mai làm được 23 tấm thiệp. Số thiệp làm được của Lan gấp 3 lần của Mai.


Vậy Lan làm được

tấm thiệp.

Phương pháp giải :

Số tấm thiệp của Lan = Số tấm thiệp của Mai x 3

Lời giải chi tiết :

Lan làm được số tấm thiệp là

23 x 3 = 69 (tấm thiệp)

Đáp số: 69 tấm thiệp

Câu 3 :

Kết quả của phép tính 202 x 4 là

 

 • A

  408

 • B

  808

 • C

  804

 • D

  488

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thực hiện đặt tính rồi tính theo quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết :

Ta có phép nhân:

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình bên, mỗi cái chén cân nặng 123 g.


Vậy cái ấm cân nặng

g.

Đáp án

Trong hình bên, mỗi cái chén cân nặng 123 g.


Vậy cái ấm cân nặng

g.

Phương pháp giải :

Cân nặng của cái ấm = Cân nặng của cái chén x 3

Lời giải chi tiết :

Cái ấm cân nặng số gam là

123 x 3 = 369 (g)

Đáp số: 369 g

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

763 - 124 x 2 = 

Đáp án

763 - 124 x 2 = 

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

763 - 124 x 2 = 763 - 248 = 515

Vậy số cần điền vào ô trống là 515.

close