Trắc nghiệm: Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hình nào dưới đây có phần tô màu biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ ?

Câu 2 :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 3 :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 4 :

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ những hình nào dưới đây?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B và C

 • C

  Hình C và D

 • D

  Hình B, C và D.

Câu 5 :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 6 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hình nào dưới đây có phần tô màu biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ ?

Đáp án
Phương pháp giải :

Chọn đáp án có hình được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu một phần.

Lời giải chi tiết :

Hình biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ là: Hình C.

Đáp án cần chọn là C.

Câu 2 :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ta chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình B.

Câu 3 :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hình được tô màu $\frac{1}{4}$ là hình chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình C. 

Câu 4 :

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ những hình nào dưới đây?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B và C

 • C

  Hình C và D

 • D

  Hình B, C và D.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hình được tô màu $\frac{1}{3}$ là hình được chia thành 3 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ hình C và D.

Câu 5 :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định hình được chia thành 5 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình sau:

Câu 6 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu có trong can chia cho 4.

Lời giải chi tiết :

Số lít dầu được lấy ra là

32 : 4 = 8 (lít)

Đáp số: 8 lít

 

close