Tiếng Anh 8 Unit 9 9.7 Writing

1. Work in pairs. Look at the film poster below. Answer the questions. 2. Read the paragraph above. Answer the following questions. 3. Tell your partner the name of a science fiction film you have seen. Use three of the words from the Writing box below to describe it. 4. Complete the sentences with the words from the Writing box.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Look at the film poster below. Answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào áp phích phim dưới đây. Trả lời các câu hỏi.)

- Have you watched this film? (Bạn đã xem phim này chưa?)

- If you have seen it, tell your friend about it. (Nếu bạn đã nhìn thấy nó, hãy nói với bạn bè của bạn về nó.)

- If you haven’t seen it, guess what it is about. (Nếu bạn chưa xem nó, hãy đoán xem nó nói về cái gì.)

 

This film is about a mission to Mars. There is a dust storm that is going to destroy the mission. The crew members think that one of their fellow astronauts, Mark Watney, is dead, so they leave him behind. Watney is not dead. He tries to grow food, makes soil, and does what is needed to survive on Mars. He wants to wait for other astronauts to come and rescue him. Overall, I think this is an exciting fictional film. I recommend it if you like science fiction films. 

Tạm dịch:

Bộ phim này kể về một sứ mệnh lên sao Hỏa. Có một cơn bão bụi sẽ phá hủy nhiệm vụ. Các thành viên phi hành đoàn nghĩ rằng một trong những phi hành gia đồng hành của họ, Mark Watney, đã chết, vì vậy họ bỏ anh ta lại. Watney chưa chết. Anh ấy cố gắng trồng trọt, làm đất và làm những gì cần thiết để tồn tại trên sao Hỏa. Anh ấy muốn đợi các phi hành gia khác đến giải cứu mình. Nhìn chung, tôi nghĩ đây là một bộ phim viễn tưởng thú vị. Tôi giới thiệu nó nếu bạn thích phim khoa học viễn tưởng.

Lời giải chi tiết:

I have never seen this film before. I think the movie is about something related to science fiction. (Tôi chưa bao giờ xem bộ phim này trước đây. Tôi nghĩ bộ phim nói về một cái gì đó liên quan đến khoa học viễn tưởng.)

Bài 2

2. Read the paragraph above. Answer the following questions.

(Đọc đoạn trên. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the title of the film? (Tên phim là gì?)

2. Who is the main character? (Ai là nhân vật chính?)

3. Where does the film take place? (Bối cảnh phim diễn ra ở đâu?)

4. What happens in film? (Điều gì xảy ra trong phim?)

Lời giải chi tiết:

1. The title of the film is “The Martian”. (Tên phim là “Người sao Hỏa”)

2. The main character is Mark Watney. (Nhân vật chính là Mark Watney.)

3. The film takes place on Mars. (Bối cảnh phim diễn ra trên sao Hỏa.)

4. This film is about a mission to Mars. There is a dust storm that is going to destroy the mission. The crew members think that one of their fellow astronauts, Mark Watney, is dead, so they leave him behind. Watney is not dead. He tries to grow food, makes soil, and does what is needed to survive on Mars. He wants to wait for other astronauts to come and rescue him. (Bộ phim này kể về một sứ mệnh lên sao Hỏa. Có một cơn bão bụi sẽ phá hủy nhiệm vụ. Các thành viên phi hành đoàn nghĩ rằng một trong những phi hành gia đồng hành của họ, Mark Watney, đã chết, vì vậy họ bỏ anh ta lại. Watney chưa chết. Anh ấy cố gắng trồng trọt, làm đất và làm những gì cần thiết để tồn tại trên sao Hỏa. Anh ta muốn đợi các phi hành gia khác đến giải cứu mình.)

Bài 3

3. Tell your partner the name of a science fiction film you have seen. Use three of the words from the Writing box below to describe it.

(Nói với đối tác của bạn tên của một bộ phim khoa học viễn tưởng mà bạn đã xem. Sử dụng ba từ trong hộp Viết dưới đây để mô tả nó.)

Lời giải chi tiết:

A science fiction I have seen is dangerous, fascinating and imaginative. (Một bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi từng thấy là nguy hiểm, hấp dẫn và giàu trí tưởng tượng.)

Bài 4

4. Complete the sentences with the words from the Writing box.

(Hoàn thành các câu với các từ trong hộp Viết.)

1. Mark was in great _______ while on Mars because he didn’t have enough food.

2. I found the film to be very _______ because it requires us to think about what life on Mars is like.

3. This type of film is called science _______.

4. I think the most _______ part of the film is when he lost all of his plants.

5. This film is not _______ because we don’t know how it will end.

Lời giải chi tiết:

1. Mark was in great danger while on Mars because he didn’t have enough food. (Mark gặp nguy hiểm lớn khi ở trên sao Hỏa vì không có đủ thức ăn.)

2. I found the film to be very imaginative because it requires us to think about what life on Mars is like. (Tôi thấy bộ phim rất giàu trí tưởng tượng vì nó yêu cầu chúng ta phải suy nghĩ về cuộc sống trên sao Hỏa sẽ như thế nào.)

3. This type of film is called science fiction. (Loại phim này được gọi là khoa học viễn tưởng.)

4. I think the most enjoyable part of the film is when he lost all of his plants. (Tôi nghĩ phần thú vị nhất của bộ phim là khi anh ấy mất hết cây cối.)

5. This film is not predictable because we don’t know how it will end. (Bộ phim này không thể đoán trước được vì chúng ta không biết nó sẽ kết thúc như thế nào.)

Bài 5

5. Write a paragraph (80-100 words) to describe a film about life on another planet. Include the following ideas in your description.

(Viết một đoạn văn (80-100 từ) để mô tả một bộ phim về sự sống trên một hành tinh khác. Bao gồm các ý tưởng sau đây trong mô tả của bạn.)

- title of the film (tiêu đề của bộ phim)

- main character(s) (nhân vật chính)

- where the film takes place (nơi bộ phim diễn ra)

- what happen (chuyện gì xảy ra)

- the ending of the film (kết thúc của bộ phim)

- your feelings about the film (cảm xúc của bạn về bộ phim)

Lời giải chi tiết:

The title of the film is “The Martian”. This film is about a mission to Mars. There is a dust storm that is going to destroy the mission. The crew members think that one of their fellow astronauts, Mark Watney, is dead, so they leave him behind. Watney is not dead. He tries to grow food, makes soil, and does what is needed to survive on Mars. He wants to wait for other astronauts to come and rescue him. Overall, I think this is an exciting fictional film. I recommend it if you like science fiction films. 

(Tên phim là “Người sao Hỏa”. Bộ phim này kể về một sứ mệnh lên sao Hỏa. Có một cơn bão bụi sẽ phá hủy nhiệm vụ. Các thành viên phi hành đoàn nghĩ rằng một trong những phi hành gia đồng hành của họ, Mark Watney, đã chết, vì vậy họ bỏ anh ta lại. Watney chưa chết. Anh ấy cố gắng trồng trọt, làm đất và làm những gì cần thiết để tồn tại trên sao Hỏa. Anh ta muốn đợi các phi hành gia khác đến giải cứu mình. Nhìn chung, tôi nghĩ đây là một bộ phim viễn tưởng thú vị. Tôi giới thiệu nó nếu bạn thích phim khoa học viễn tưởng.)

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Vocabulary in action

  1. Choose the odd one out. 2. Choose the correct answer in brackets to complete the text. 3. Use the glossary to find: 4. Listen and repeat. 5. Listen to the sentences and mark the stress, using ø. 6. Work in pairs. Imagine you meet an alien getting out of a UFO. Make exclamatory sentences about him or her.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Revision
 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.6 Speaking

  1. Listen and read the talk by Dr. Johnson about the discovery of strange planets. Tick (✓) the topics mentioned in the talk. 2. Practice saying the expressions above. Draw them out so they take a long time to say. 3. Complete the sentences with the expressions given from the Speaking box.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.5 Listening and Vocabulary

  1. What do you know about NASA? Look at this picture of NASA’s logo. In pairs, answer the question:2. Listen to the introduction to NASA and tick (✓) the information you hear. 3. Listen again and answer the questions with numbers. 4. Complete the sentences with the Word Friends. 5. Imagine you work for NASA. Give a short talk to introduce NASA to a group of students who do not know about it. You should talk about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.4 Grammar

  1. Read the dialogue. What is a UFO? What do you think Minh saw? 2. Read the Grammar box and underline the adjectives + prepositions in the text. Can you add another adjective to each list in the Grammar box? 3. Read the sentences. Fill in the correct preposition from the box to complete each sentence.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close