Tiếng Anh 8 Unit 4 4.7 Writing

1. Work in pairs. Choose the best way to start your email messages in situations 1-3. 2. Read the three emails below. Which one is more formal? Which one is least formal? 3. Read the emails again. Underline the different expressions used for asking for advice. 4. Fill in the blanks to complete the email to a close friend. Use the best choice (a or b) for each blank below. 5. Write an email (80-100 words) to an advice columnist at Teenagers Speak Magazine to ask for advice on your problems. Choos

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Choose the best way to start your email messages in situations 1-3.

(Làm việc theo cặp. Chọn cách tốt nhất để bắt đầu email của bạn trong tình huống 1-3.)

1. ____ You are asking a close friend for advice.

2. ____ You are asking someone you don’t know very well for some advice.

3. ____ You are asking an adult who you have never met for some advice.

a. Dear Mrs. Henderson

b. Hi Holly,

c. Dear Holly,

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

1 - b. Hi Holly, - You are asking a close friend for advice.

(Chào Holly, - Bạn đang nhờ một người bạn thân tư vấn.)

2 - c. Dear Holly, - You are asking someone you don’t know very well for some advice.

(Holly thân mến, - Bạn đang xin lời khuyên từ một người mà bạn không biết rõ lắm.)

3 - a. Dear Mrs. Henderson - You are asking an adult who you have never met for some advice.

(Kính gửi bà Henderson, - Bạn đang xin lời khuyên từ một người lớn mà bạn chưa từng gặp mặt.)

 

Bài 2

2. Read the three emails below. Which one is more formal? Which one is least formal?

(Đọc ba email dưới đây. Cái nào trang trọng hơn? Cái nào là ít trang trọng nhất?)

1.

Dear Holly,

My sister and I are very close and we are nearly the same age. We do everything together, but sometimes I feel my friends like me a bit more than my sister. So recently my friends invited me to a party, but they didn’t invite my sister, and she really wants to come too. I would feel bad if I went there without her. We do almost everything together. What should I do?

Could you give me some advice, please?

Best,

Susan

2.

Hi Holly,

I loves shoes. My mum thinks I have too many. I have about 15 pairs. But what my mum doesn’t understand is most of my friends have over 20 pairs. So the problem is I want these new shoes, but my mom won’t buy them for me. I’m not sure if she doesn’t like them, or they’re too expensive or that I already have a lot of shoes.

Any advice?

Matt

3.

Dear Mrs. Henderson,

I was wondering if you could offer me some advice. Every weekend my friends get together and go to the beach. I really want to go too, but my cousin comes over and we end up staying at my place. This weekend my friends invited me again. I feel if I say no then they won’t ever invite me again. But my cousin doesn’t want to go, and she doesn’t want me to go, either.

Yours sincerely,

Christie

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1.

Holly thân mến,

Em gái tôi và tôi rất thân nhau và chúng tôi gần bằng tuổi nhau. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, nhưng đôi khi tôi cảm thấy bạn bè thích tôi hơn chị gái tôi một chút. Vì vậy, gần đây bạn bè của tôi đã mời tôi đến một bữa tiệc, nhưng họ không mời em gái tôi, và cô ấy cũng rất muốn đến. Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ nếu tôi đến đó mà không có cô ấy. Chúng tôi làm gần như mọi thứ cùng nhau. Tôi nên làm gì?

Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên, xin vui lòng?

Tốt nhất,

Susan

2.

Chào Holly,

Tôi yêu những đôi giày. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi có quá nhiều. Tôi có khoảng 15 cặp. Nhưng điều mà mẹ tôi không hiểu là hầu hết bạn bè của tôi đều có hơn 20 đôi. Vì vậy, vấn đề là tôi muốn có đôi giày mới này, nhưng mẹ tôi không mua cho tôi. Tôi không chắc liệu cô ấy không thích chúng hay chúng quá đắt hay tôi đã có rất nhiều giày.

Có lời khuyên nào không?

Matt

3.

Kính gửi bà Henderson,

Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể cung cấp cho tôi một số lời khuyên. Cuối tuần nào bạn bè tôi cũng rủ nhau đi biển. Tôi cũng thực sự muốn đi, nhưng anh họ của tôi đến và cuối cùng chúng tôi ở lại chỗ của tôi. Cuối tuần này bạn bè của tôi lại mời tôi. Tôi cảm thấy nếu tôi nói không thì họ sẽ không bao giờ mời tôi nữa. Nhưng em họ tôi không muốn đi, và cô ấy cũng không muốn tôi đi.

Trân trọng,

Christie

Lời giải chi tiết:

- Email number 3 is more formal than email number 2.

(Email số 3 trang trọng hơn email số 2.)

- Email number 1 is the least formal.

(Email số 1 ít trang trọng nhất.)

Bài 3

3. Read the emails again. Underline the different expressions used for asking for advice.

(Đọc lại các email. Gạch chân những cách diễn đạt khác nhau được sử dụng để xin lời khuyên.)

Writing

(Viết)

Formal and informal language

(Ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng)

Formal (Trang trọng)

Dear + (name),

(Kính gửi + (tên),)

Dear Mr. / Mrs. / Ms. / Miss.

(Kính gửi Ông/Bà/Bà/Cô.)

Yours sincerely,

(Trân trọng,)

Neutral (Trung lập)

Best,

(Điều tuyệt nhất,)

Informal (Thân mật )

Hi, (Chào,)

Hello, (Xin chào,)

Lời giải chi tiết:

1.

Dear Holly,

My sister and I are very close and we are nearly the same age. We do everything together, but sometimes I feel my friends like me a bit more than my sister. So recently my friends invited me to a party, but they didn’t invite my sister, and she really wants to come too. I would feel bad if I went there without her. We do almost everything together. What should I do?

Could you give me some advice, please?

Best,

Susan

2.

Hi Holly,

I love shoes. My mum thinks I have too many. I have about 15 pairs. But what my mum doesn’t understand is most of my friends have over 20 pairs. So, the problem is I want these new shoes, but my mom won’t buy them for me. I’m not sure if she doesn’t like them, or they’re too expensive or that I already have a lot of shoes.

Any advice?

Matt

3.

Dear Mrs. Henderson,

I was wondering if you could offer me some advice. Every weekend my friends get together and go to the beach. I really want to go too, but my cousin comes over and we end up staying at my place. This weekend my friends invited me again. I feel if I say no then they won’t ever invite me again. But my cousin doesn’t want to go, and she doesn’t want me to go, either.

Yours sincerely,

Christie

Bài 4

4. Fill in the blanks to complete the email to a close friend. Use the best choice (a or b) for each blank below.

(Điền vào chỗ trống để hoàn thành email gửi cho một người bạn thân. Sử dụng sự lựa chọn tốt nhất (a hoặc b) cho mỗi chỗ trống dưới đây.)

(1) _______,

(2) _________________________________________________.

I would like to invite some friends over next weekend, but I don’t know what type of food to serve or what type of activities we should do.

The last time I held a party it wasn’t very fun. I think you might have some good ideas.

(3) _______

1.        

a. Dear Mr. Trinh  

b. Hello Minh

2.        

a. Could you give some advice, please?

b. I was wondering if you could offer me some advice.

3.        

a. Yours sincerely,

    Mai

b. Best,

    Mai

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b

Hello Minh,

Could you give some advice, please?

I would like to invite some friends over next weekend, but I don’t know what type of food to serve or what type of activities we should do.

The last time I held a party it wasn’t very fun. I think you might have some good ideas.

Best,   

Mai

Tạm dịch:

Chào Minh,

Bạn có thể cho một số lời khuyên, xin vui lòng?

Tôi muốn mời một vài người bạn vào cuối tuần tới, nhưng tôi không biết nên phục vụ loại thức ăn nào hoặc loại hoạt động nào chúng tôi nên làm.

Lần cuối cùng tôi tổ chức một bữa tiệc không vui lắm. Tôi nghĩ rằng bạn có thể có một số ý tưởng tốt.

Điều tuyệt nhất,

Mai

Bài 5

5. Write an email (80-100 words) to an advice columnist at Teenagers Speak Magazine to ask for advice on your problems. Choose one of these problems and use some of the words.

(Viết một email (80-100 từ) cho người phụ trách chuyên mục tư vấn tại Tạp chí Teens Speak để xin lời khuyên về các vấn đề của bạn. Chọn một trong những vấn đề này và sử dụng một số từ.)

Problem 1: You don’t know who to invite to a birthday party.

(Vấn đề 1: Bạn không biết mời ai đến dự tiệc sinh nhật.)

Friends, invite, birthday party, beach, food, games, fun

(Bạn bè, mời, tiệc sinh nhật, bãi biển, đồ ăn, trò chơi, niềm vui)

Problem 2: You want a new tablet.

(Vấn đề 2: Bạn muốn có một chiếc máy tính bảng mới.)

Mum, tablet, old tablet, broken, money, extra work, promise

(Mẹ, máy tính bảng, máy tính bảng cũ, hỏng, tiền, việc làm thêm, lời hứa)

Lời giải chi tiết:

Hello Mai,

Could you give some advice, please?

I would like to invite some friends to my birthday party, but I don’t know who to invite to a birthday party, what type of food to serve or what type of activities we should do.

The last time I held a party it wasn’t very fun. I think you might have some good ideas.

Best,   

Hung

Tạm dịch:

Chào Mai,

Bạn có thể cho một số lời khuyên, xin vui lòng?

Tôi muốn mời một vài người bạn đến dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng tôi không biết nên mời ai đến dự tiệc sinh nhật, phục vụ loại thức ăn nào hoặc loại hoạt động nào chúng tôi nên làm.

Lần cuối cùng tôi tổ chức một bữa tiệc không vui lắm. Tôi nghĩ rằng bạn có thể có một số ý tưởng tốt.

Tốt nhất,

Hưng

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find the word for each definition: 2. Complete the phrasal verbs in the following sentences with ONE WORD. 3. Listen to the conversation and write the fillers / hesitation devices you hear. 4. Listen and repeat. Then listen and mark the stress. 5. In pairs, say the sentences. Listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Revision

  1. Circle the odd one out. 2. Complete the sentences with the correct word form of the given words. 3. Read the text and choose the best choice for each blank. 4. Listen to four dialogues about teenagers’ problems. Choose the best answer to the questions. 5. Your class is holding a writing test. Work in groups of four. Write an email of 80-100 words to describe a problem you (or other teenagers) face and ask for advice. Swap emails with another group and answer their email.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.6 Speaking

  1. Look at the photos. Where are these girls? What are they doing? 2. Listen and read the conversation between two friends. Choose the best option for the following questions. 3. In pairs, tick (ü) the phrases from the dialogue in the Speaking box below. 4. Rearrange the sentences to make a meaningful dialogue between two teenager friends. The first sentence is given. 5. Work in pairs. Look at the pictures A, B, C, and D below. Ask each other for his / her opinion on clothes in each picture.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the photos. How are these teenagers feeling? What may make the girl in photo A sad? 2. Listen to the conversation between Nancy and Kelly talking about their sons’ problems. Mark the statements T (true) or F (false). 3. Listen again and tick (ü) the words / phrases used for hesitation devices and fillers in the conversation that you can hear. 4. Choose the best summary of the dialogue. 5. The following phrases are from the listening. Choose the suitable phrase to complete the followin

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.4 Grammar

  1. Look at the photos. What teenage challenge do you think she faces? 2. Listen and read a dialogue between Jen and Minh, her friend, to check. 3. Study the Grammar box, then find two more phrasal verbs in the text to fill in the blanks. 4. Match the phrasal verb with its meaning. 5. Choose the correct option to complete the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close