Tiếng Anh 8 Unit 4 4.6 Speaking

1. Look at the photos. Where are these girls? What are they doing? 2. Listen and read the conversation between two friends. Choose the best option for the following questions. 3. In pairs, tick (ü) the phrases from the dialogue in the Speaking box below. 4. Rearrange the sentences to make a meaningful dialogue between two teenager friends. The first sentence is given. 5. Work in pairs. Look at the pictures A, B, C, and D below. Ask each other for his / her opinion on clothes in each picture.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. Where are these girls? What are they doing?

(Nhìn vào những bức ảnh. Những cô gái này ở đâu? Họ đang làm gì?)

Lời giải chi tiết:

These girls are at a shopping center. They are shopping for clothing.

(Những cô gái này đang ở một trung tâm mua sắm. Họ đang mua sắm quần áo.)

Bài 2

2. Listen and read the conversation between two friends. Choose the best option for the following questions.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa hai người bạn. Chọn phương án đúng nhất cho các câu hỏi sau.)

1. Lan wants to find out what Minh Anh thinks about her blouse. She asks:

 

a. What do you think about mine?

b. Do you like my blouse?

2. Lan wants to give opinion about Minh Anh’s idea of dressing like her friend. She says:

a. I think it might be dangerous because you might feel overwhelmed with all that peer pressure.

b. I feel that you may have too much pressure.

Lan: I love your new blouse, Minh Anh.

Minh Anh: Oh, thanks.

Lan: What do you think about mine?

Minh Anh: Um, it’s great too.

Lan: I was worried you might not like it. You always wear nice clothes. I envy you.

Minh Anh: Actually, I feel pressured to buy new clothes and dress up all the time.

Lan: Um, I see. So why do you do it then?

Minh Anh: I guess I just want to look like my friends. They all take a lot of care to look their best. What do you think of that?

Lan: I think it might be dangerous because you might feel overwhelmed with all that peer pressure.

Minh Anh: You’re right. I see what you mean. But I really want to be like my friends. I know it sounds crazy.

Lan: Well, it doesn’t sound that crazy.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Lan: Tôi thích chiếc áo mới của bạn, Minh Anh.

Minh Anh: Ồ, cảm ơn.

Lan: Bạn nghĩ gì về tôi?

Minh Anh: Ừm, cũng rất tuyệt.

Lan: Tôi lo lắng bạn có thể không thích nó. Bạn luôn mặc quần áo đẹp. Tôi ghen tị với bạn.

Minh Anh: Thực ra thì lúc nào em cũng thấy áp lực khi phải mua quần áo mới, chưng diện.

Lan: Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy tại sao bạn làm điều đó sau đó?

Minh Anh: Chắc là mình chỉ muốn trông giống các bạn thôi. Tất cả họ đều chăm sóc rất nhiều để trông đẹp nhất. Bạn nghĩ gì về điều đó?

Lan: Tôi nghĩ điều đó có thể nguy hiểm vì bạn có thể cảm thấy choáng ngợp với tất cả áp lực từ bạn bè đó.

Minh Anh: Bạn nói đúng. Tôi hiểu ý bạn là gì. Nhưng tôi rất muốn được như các bạn của mình. Tôi biết nó có vẻ điên.

Lan: Chà, nghe có vẻ không điên rồ lắm.

Lời giải chi tiết:

1. a

Lan muốn biết Minh Anh nghĩ gì về chiếc áo cánh của cô ấy. Cô ấy hỏi:

a. Bạn nghĩ gì về cái của tôi?

 

b. Bạn có thích áo của tôi?

 

2. a

Lan muốn đưa ra ý kiến về ý tưởng ăn mặc giống bạn của Minh Anh. Cô ấy nói:

a. Tôi nghĩ điều đó có thể nguy hiểm vì bạn có thể cảm thấy choáng ngợp với tất cả áp lực từ bạn bè đó.

 

b. Tôi cảm thấy rằng bạn có thể có quá nhiều áp lực.

Bài 3

3. In pairs, tick (✓) the phrases from the dialogue in the Speaking box below.

(Theo cặp, đánh dấu (✓) vào các cụm từ trong đoạn hội thoại trong hộp Nói bên dưới.)

Speaking

Asking for and giving opinions

Asking for an opinion

____ Do you think it’s OK to …? 

____ Is it OK if I …?

____ What do you think about …? 

____ What do you think of …?

Giving opinions 

____ I believe… 

____ I feel that … 

____ As I see it, … 

____ My view is that … 

____ I think … 

Phương pháp giải:

Lan: I love your new blouse, Minh Anh.

Minh Anh: Oh, thanks.

Lan: What do you think about mine?

Minh Anh: Um, it’s great too.

Lan: I was worried you might not like it. You always wear nice clothes. I envy you.

Minh Anh: Actually, I feel pressured to buy new clothes and dress up all the time.

Lan: Um, I see. So why do you do it then?

Minh Anh: I guess I just want to look like my friends. They all take a lot of care to look their best. What do you think of that?

Lan: I think it might be dangerous because you might feel overwhelmed with all that peer pressure.

Minh Anh: You’re right. I see what you mean. But I really want to be like my friends. I know it sounds crazy.

Lan: Well, it doesn’t sound that crazy.

Lời giải chi tiết:

Speaking

(Nói)

Asking for and giving opinions

(Yêu cầu và đưa ra ý kiến)

Asking for an opinion (Xin ý kiến)

____ Do you think it’s OK to …? (Bạn có nghĩ rằng nó ổn để…?)

____ Is it OK if I …? (Có ổn không nếu tôi…?)

____ What do you think about …? (Bạn nghĩ gì về …?)

____ What do you think of …? (Bạn nghĩ gì về …?)

Giving opinions (Đưa ra ý kiến)

____ I believe… (Tôi tin…)

____ I feel that … (Tôi cảm thấy rằng …)

____ As I see it, … (Theo tôi thấy, … )

____ My view is that … (Quan điểm của tôi là … )

____ I think … (Tôi nghĩ … )

Bài 4

4. Rearrange the sentences to make a meaningful dialogue between two teenager friends. The first sentence is given.

(Sắp xếp lại các câu để tạo thành một cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa hai người bạn tuổi teen. Câu đầu tiên được đưa ra.)

____ a. As I see it, your parents have a good point. 

____ b. I feel that is a bit late, especially on school nights. 

____ c. They believe I should be home by 9.00 p.m. or I won’t wake up early enough the next morning. £

____ d. Um. Well, my friends all come home late.  

__1__ e. What do your parents say?  

____ f. Is it OK if I come home after 11.00 p.m.?  

Lời giải chi tiết:

1 - e. What do your parents say?

(Bố mẹ bạn nói gì?)

2 - f. Is it OK if I come home after 11.00 p.m.?

(Có ổn không nếu tôi về nhà sau 11 giờ đêm?)

3 - c. They believe I should be home by 9.00 p.m. or I won’t wake up early enough the next morning.

(Họ tin rằng tôi nên về nhà trước 9 giờ tối hoặc tôi sẽ không dậy đủ sớm vào sáng hôm sau.)

4 - a. As I see it, your parents have a good point.

(Theo tôi thấy, bố mẹ bạn có lý.)

5 - d. Um. Well, my friends all come home late.

(Ừm. Vâng, tất cả bạn bè của tôi về nhà muộn.)

6 - b. I feel that is a bit late, especially on school nights.

(Tôi cảm thấy như vậy là hơi muộn, đặc biệt là vào những đêm học.)

Bài 5

5. Work in pairs. Look at the pictures A, B, C, and D below. Ask each other for his / her opinion on clothes in each picture.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình A, B, C, D dưới đây. Hỏi ý kiến của nhau về trang phục trong mỗi bức tranh.)

Lời giải chi tiết:

Minh: What do you think about the clothes of A?

(Bạn nghĩ gì về quần áo của A?)

Vy: I believe he is dressed in a young ensemble consisting of a hat, a sports t-shirt, pink slacks, and matching shoes.

(Tôi tin rằng anh ấy mặc một bộ đồng phục trẻ trung bao gồm mũ, áo phông thể thao, quần dài màu hồng và giày phù hợp.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.7 Writing

  1. Work in pairs. Choose the best way to start your email messages in situations 1-3. 2. Read the three emails below. Which one is more formal? Which one is least formal? 3. Read the emails again. Underline the different expressions used for asking for advice. 4. Fill in the blanks to complete the email to a close friend. Use the best choice (a or b) for each blank below. 5. Write an email (80-100 words) to an advice columnist at Teenagers Speak Magazine to ask for advice on your problems. Choos

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find the word for each definition: 2. Complete the phrasal verbs in the following sentences with ONE WORD. 3. Listen to the conversation and write the fillers / hesitation devices you hear. 4. Listen and repeat. Then listen and mark the stress. 5. In pairs, say the sentences. Listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Revision

  1. Circle the odd one out. 2. Complete the sentences with the correct word form of the given words. 3. Read the text and choose the best choice for each blank. 4. Listen to four dialogues about teenagers’ problems. Choose the best answer to the questions. 5. Your class is holding a writing test. Work in groups of four. Write an email of 80-100 words to describe a problem you (or other teenagers) face and ask for advice. Swap emails with another group and answer their email.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the photos. How are these teenagers feeling? What may make the girl in photo A sad? 2. Listen to the conversation between Nancy and Kelly talking about their sons’ problems. Mark the statements T (true) or F (false). 3. Listen again and tick (ü) the words / phrases used for hesitation devices and fillers in the conversation that you can hear. 4. Choose the best summary of the dialogue. 5. The following phrases are from the listening. Choose the suitable phrase to complete the followin

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.4 Grammar

  1. Look at the photos. What teenage challenge do you think she faces? 2. Listen and read a dialogue between Jen and Minh, her friend, to check. 3. Study the Grammar box, then find two more phrasal verbs in the text to fill in the blanks. 4. Match the phrasal verb with its meaning. 5. Choose the correct option to complete the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close