Tiếng Anh 8 Unit 8 8.6 Speaking

1. Do you like p acking when you go on holiday? Do you prefer somebody else to do it for you? Why? / Why not?2. Read or listen and answer the questions. 3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. In pairs, say the dialogues. 4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Thu: Tickets, yes. Passport, yes … Hi, Nick. I’m just in the middle of packing of Đà Nẵng, but I can’t see you. The camera’s not working.

Nick: It doesn’t matter. I can see you.

Thu: Sorry, I didn’t catch that. You’re breaking up.

Nick: What I said was, what time does your plane leave?

Thu: At seven, but I’ve got to be at the airport at four in the morning. Now, what should I pack?

Nick: You just need lots of sports clothes and …

Thu: What did you say?

Nick: I was just saying that you should bring things for the beach.

1. Do you like packing when you go on holiday? Do you prefer somebody else to do it for you? Why? / Why not?

(Bạn có thích đóng gói khi bạn đi nghỉ? Bạn có muốn người khác làm điều đó cho bạn? Tại sao? / Tại sao không?)

I like doing it because I know I’ll pack the right things. (Tôi thích làm việc đó vì tôi biết mình sẽ đóng gói những thứ phù hợp.)

Packing before travelling. (Đóng gói trước khi đi du lịch.)

Please vote on the following. (Hãy bỏ phiếu cho những điều sau đây.)

You like packing by yourself. (Bạn thích đóng gói một mình.)

=> You prefer someone else to pack for you. (Bạn muốn người khác đóng gói cho bạn.)

Then tell your partner reasons for your choice. (Sau đó nói với đối tác của bạn lý do cho sự lựa chọn của bạn.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Thu: Vé, vâng. Hộ chiếu, vâng… Chào Nick. Mình đang ở đà nẵng thu dọn đồ đạc mà không gặp được bạn. Máy ảnh không hoạt động.

Nick: Không thành vấn đề. Tôi có thể thấy bạn.

Thu: Xin lỗi, tôi không hiểu. Bạn đang chia tay.

Nick: Điều tôi đã nói là, mấy giờ máy bay của bạn khởi hành?

Thu: Bảy giờ, nhưng tôi phải có mặt ở sân bay lúc bốn giờ sáng. Bây giờ, tôi nên đóng gói những gì?

Nick: Bạn chỉ cần nhiều quần áo thể thao và…

Thu: Anh nói gì cơ?

Nick: Tôi chỉ nói rằng bạn nên mang theo đồ đi biển.

Lời giải chi tiết:

Yes, I like packing when I go on holidays. I do not prefer anyone do it instead of me, because when someone else pack - they can pack my things wrong. When I pack by myself, I know where everything is. I know what I need in the trip. If somebody else will do it instead of me, they can pack clothes, or items I don't need. It's easier to do by yourself. Also, the packing can be joyfull. I can pack for hours and think about when and how I will use different items. Thats why I like packing on my own.

(Vâng, tôi thích đóng gói đồ đạc khi đi nghỉ. Tôi không muốn ai làm việc đó thay tôi, bởi vì khi người khác đóng gói - họ có thể đóng gói sai đồ của tôi. Khi tôi đóng gói một mình, tôi biết mọi thứ ở đâu. Tôi biết mình cần gì trong chuyến đi. Nếu ai đó làm việc đó thay tôi, họ có thể đóng gói quần áo hoặc những vật dụng mà tôi không cần. Nó dễ dàng hơn để làm một mình. Ngoài ra, việc đóng gói có thể vui vẻ. Tôi có thể đóng gói hàng giờ đồng hồ và suy nghĩ xem mình sẽ sử dụng những món đồ khác nhau khi nào và như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi thích đóng gói một mình.)

Bài 2

2. Read or listen and answer the questions.

(Đọc hoặc nghe và trả lời các câu hỏi.)


1. What’s Thu packing for? (Thu chuẩn bị hành lý để làm gì?)

2. What time does Thu have to be at the airport? (Thu phải có mặt ở sân bay lúc mấy giờ?)

3. What type of clothes should Thu take? (Thu nên mặc loại quần áo nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Thu’s packing for her holiday. (Thu đang chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ của cô ấy.)

2. Thu has to be at the airport at four in the morning. (Thu phải có mặt ở sân bay lúc bốn giờ sáng.)

3. Thu should take lots of sports clothes. (Thu nên mang nhiều quần áo thể thao. )

Bài 3

3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. In pairs, say the dialogues.

(Hoàn thành các cuộc đối thoại với các cụm từ từ hộp Nói. Theo cặp, nói các cuộc đối thoại.)

1.

A: Hi, Maria! There’s a school trip to Venice this year.

B: _______?

A: _______ there’s a trip to Venice this year.

2.

A: I think we need a visa for our holiday.

B: _______?

A: _______ we need a visa for our holiday. 

Lời giải chi tiết:

1.

A: Hi, Maria! There’s a school trip to Venice this year. (Chào Maria! Có một chuyến đi học đến Venice năm nay.)

B: Sorry, can you say that again? (Xin lỗi, bạn có thể nói điều đó một lần nữa?)

A: I said that there’s a trip to Venice this year. (Tôi đã nói rằng có một chuyến đi đến Venice trong năm nay.)

2.

A: I think we need a visa for our holiday. (Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần một thị thực cho kỳ nghỉ của chúng tôi.)

B: Could you speak more slowly? (Bạn có thể nói chậm hơn được không?)

A: I was just saying we need a visa for our holiday. (Tôi chỉ nói rằng chúng tôi cần một thị thực cho kỳ nghỉ của chúng tôi.)

Bài 4

4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions.

(Theo cặp, đóng vai các tình huống. Làm theo chỉ dẫn.)

A: Hi, it’s me. I’m at … (A: Xin chào, tôi đây. Tôi ở …)

Lời giải chi tiết:

A: Hi, it’s me. I’m at the train station and my train is late. (Xin chào, tôi đây. Tôi đang ở ga xe lửa và chuyến tàu của tôi bị trễ.)

B: Could you speak louder? (Bạn có thể nói to hơn được không?)

A: I just wanted to ask you about my train is late. (Tôi chỉ muốn hỏi bạn về chuyến tàu của tôi bị trễ.)

B: So, what time are you arriving? (Vậy, bạn đến lúc mấy giờ?)

A: About 10 minutes. (Khoảng 10 phút.)

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.7 Writing

  1. In pairs, tick (✓) the things you would do when you travel.2. You are a member of the Environment Club of your school. You’re decided to launch the GREEN project to help people. Which activities above would you include in the plan of the GREEN Project? 3. The Environment Club decided to launch the GREEN Project. Read the announcement of an environment club of a school. What kind of information does it have?

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find:2. In pairs, discuss the differences between the words below. 3. Listen and underline the words that are stressed in the sentences. Listen, check and report. 4. In pairs, take turns to talk about a trip your family had last summer. You should talk about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Revision

  1. Write the correct letter for each definition. 2. Complete the text with the words below. 3. Choose the best option. 4. Choose from the box the right preposition to complete the sentences. Some prepositions may not be used. 5. Write an announcement (80-100 words) for an eco-tourism project in your area. You should include details about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.5 Listening and Vocabulary

  1. In pairs, describe the photo. What do you think is happening? 2. Listen to the first part of the interview. What does Nick do? 3. Listen to the second part of the interview. Mark the sentences T(true) or F(false). 4. Work in groups of three. Listen again. Write down:5. Use a dictionary to check the words in the Vocabulary box and choose the correct option. Listen and check.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.4 Grammar

  1. Look at the photos. Chung went to Đà Nẵng city and he took these pictures. Can you guess the names of these places? 2. Read Chung’s travel blog about a trip to Đà Nẵng city. Check your answers in Exercise 1. 3. Study the Grammar box. Then choose the best option. 4. Fill in each blank with ONE suitable preposition. 5. Reply the travel blog in Activity 2. Share with your partner about your vacation. You should describe:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close