Tiếng Anh 8 Unit 2 2.3 Reading and Vocabulary

1. One student acts out or draw a natural disaster and other students have guess what it is. 2. Read the article and correct the sentences. 3. Answer the following questions: 4. Check if you understand the words in red and the underlined words. Then choose the correct option. 5. In pairs, ask and answer questions about the reading text.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. One student acts out or draw a natural disaster and other students have guess what it is.

(Một học sinh diễn tả hoặc vẽ một thảm họa thiên nhiên và các học sinh khác đoán xem đó là gì.)


Lời giải chi tiết:

A: Look at the picture we just drew and guess what?

(Các bạn nhìn bức hình chúng mình vừa vẽ và cùng đoán xem nào?)

B: I think in the picture it's the flood - one of the natural disasters that happens every year in central Vietnam.

(Tôi nghĩ trong bức hình đó là lũ lụt - một trong thảm hoạ thiên nhiên xảy ra hằng năm ở miền Trung Việt Nam.)

A: Exactly.

(Chính xác.)

Bài 2

2. Read the article and correct the sentences.

(Đọc bài viết và sửa câu.)


LIVING WITH NATURAL DISASTERS

What’s the most dangerous thing about the place where you live? Have you ever experienced a drought, a hurricane or an earthquake? Do you live near an active volcano? Does your local river flood regularly or do you live on the coast in a tsunami zone? Probably not, but some people are not so lucky. Two people tell us what it’s like to live in a place where natural disasters have happened before and will probably happen again.

FLOODS

Ying, 16: I live in Zhengzhou on the banks of the Yellow River. 400 million people live in the river valley, but the Yellow River is dangerous because it floods a lot. The worst flood was in 1931 - four million people died. Our government is building twenty-six dams to control the river and reduce the risks, but I’m still worried that it will burst its banks and flood my city.

EARTHQUAKES

Robert, 18: I live in the wonderful city of San Francisco. It’s located on a peninsula, so the city is surrounded by water. We get small earthquakes all the time, but scientists think a major earthquake will strike in the next thirty years. 100 years ago, there was a major earthquake in San Francisco - it killed 3,000 people and destroyed eighty percent of the city.

1. 400 people died when the Yellow River flooded in 1931.

2. Ying believes that the Chinese government can control the Yellow River.

3. There probably won’t be a major earthquake in San Francisco before 2050.

4. A major earthquake destroyed half of San Francisco a century ago.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

SỐNG CÙNG THIÊN TAI

Điều nguy hiểm nhất ở nơi bạn sống là gì? Bạn đã bao giờ trải qua hạn hán, bão hay động đất chưa? Bạn có sống gần một ngọn núi lửa đang hoạt động không? Con sông địa phương của bạn có lũ lụt thường xuyên hay bạn sống trên bờ biển trong vùng sóng thần? Có lẽ là không, nhưng một số người không may mắn như vậy. Hai người cho chúng tôi biết cảm giác sống ở một nơi đã từng xảy ra thiên tai và có thể sẽ xảy ra lần nữa.

LŨ LỤT

Ying, 16 tuổi: Tôi sống ở Trịnh Châu bên bờ sông Hoàng Hà. 400 triệu người sống trong thung lũng sông, nhưng sông Hoàng Hà rất nguy hiểm vì lũ lụt rất nhiều. Trận lụt tồi tệ nhất là vào năm 1931 - bốn triệu người chết. Chính phủ của chúng tôi đang xây dựng 26 con đập để kiểm soát dòng sông và giảm thiểu rủi ro, nhưng tôi vẫn lo lắng rằng nó sẽ vỡ bờ và làm ngập thành phố của tôi.

ĐỘNG ĐẤT

Robert, 18 tuổi: Tôi sống ở thành phố tuyệt vời San Francisco. Nó nằm trên một bán đảo, vì vậy thành phố được bao quanh bởi nước. Chúng ta luôn gặp những trận động đất nhỏ, nhưng các nhà khoa học cho rằng một trận động đất lớn sẽ xảy ra trong 30 năm tới. 100 năm trước, có một trận động đất lớn ở San Francisco - nó đã giết chết 3.000 người và phá hủy 80% thành phố.

Lời giải chi tiết:

1. 400 people died when the Yellow River flooded in 1931.

(400 người chết khi sông Hoàng Hà bị ngập lụt năm 1931.)

Sửa lại: Four million people died when the Yellow River flooded in 1931.

(Bốn triệu người chết khi sông Hoàng Hà bị ngập vào năm 1931.)

Thông tin: The worst flood was in 1931 - four million people died.

(Trận lụt tồi tệ nhất là vào năm 1931 - bốn triệu người chết.)

2. Ying believes that the Chinese government can control the Yellow River.

(Ying tin rằng chính phủ Trung Quốc có thể kiểm soát Hoàng Hà.)

Sửa lại: Ying don’t believe that the Chinese government can control the Yellow River.

(Ying không tin rằng chính phủ Trung Quốc có thể kiểm soát Hoàng Hà.)

Thông tin: Our government is building twenty-six dams to control the river and reduce the risks, but I’m still worried that it will burst its banks and flood my city.

(Chính phủ của chúng tôi đang xây dựng 26 con đập để kiểm soát dòng sông và giảm thiểu rủi ro, nhưng tôi vẫn lo lắng rằng nó sẽ vỡ bờ và làm ngập thành phố của tôi.)

3. There probably won’t be a major earthquake in San Francisco before 2050.

(Có lẽ sẽ không có trận động đất lớn nào ở San Francisco trước năm 2050.)

Sửa lại: A major earthquake will strike in the next thirty years.

(Một trận động đất lớn sẽ xảy ra trong 30 năm tới.)

Thông tin: We get small earthquakes all the time, but scientists think a major earthquake will strike in the next thirty years.

(Chúng ta luôn gặp những trận động đất nhỏ, nhưng các nhà khoa học cho rằng một trận động đất lớn sẽ xảy ra trong 30 năm tới.)

4. A major earthquake destroyed half of San Francisco a century ago.

(Một trận động đất lớn đã phá huỷ một nửa San Francisco cách đây một thế kỷ.)

Sửa lại: A major earthquake destroyed 80% of San Francisco a century ago.

(Một trận động đất lớn đã phá huỷ 80% San Francisco cách đây một thế kỷ.)

Thông tin: 100 years ago, there was a major earthquake in San Francisco - it killed 3,000 people and destroyed eighty percent of the city.

(100 năm trước, có một trận động đất lớn ở San Francisco - nó đã giết chết 3.000 người và phá hủy 80% thành phố.)

Bài 3

3. Answer the following questions:

(Trả lời các câu hỏi sau)

1. How many people live in the river valley in Zhengzhou?

(Có bao nhiêu người sống ở thung lũng sông ở Trịnh Châu?)

2. What worries Ying?

(Điều gì khiến Ying lo lắng?)

3. Where is Robert’s city located?

(Thành phố của Robert nằm ở đâu?)

4. What happened to Robert’s city 100 years ago?

(Điều gì đã xảy ra với thành phố của Robert 100 năm trước?)

5. Do earthquakes happen regularly in San Francisco?

(Động đất có thường xuyên xảy ra ở San Francisco không?)

Lời giải chi tiết:

1. 400 million people live in the river valley.

(400 triệu người sống ở thung lũng sông.)

2. Her government is building twenty-six dams to control the river and reduce the risks, but she’s still worried that it will burst its banks and flood her city.

(Chính phủ của cô ấy đang xây dựng 26 con đập để kiểm soát dòng sông và giảm thiểu rủi ro, nhưng cô ấy vẫn lo lắng rằng nó sẽ vỡ bờ và làm ngập thành phố của cô ấy.)

3. It’s located on a peninsula, so the city is surrounded by water.

(Nó nằm trên một bán đảo nên thành phố được bao quanh bởi nước.)

4. 100 years ago, there was a major earthquake in San Francisco - it killed 3,000 people and destroyed eighty percent of the city.

(100 năm trước, có một trận động đất lớn ở San Francisco - nó đã giết chết 3.000 người và phá huỷ 80% thành phố.)

5. They get small earthquakes all the time, but scientists think a major earthquake will strike in the next thirty years.

(Họ luôn có những trận động đất nhỏ, nhưng các nhà khoa học cho rằng một trận động đất lớn sẽ xảy ra trong 30 năm tới.)

Bài 4

4. Check if you understand the words in red and the underlined words. Then choose the correct option.

(Kiểm tra xem bạn có hiểu những từ được tô màu đỏ và những từ được gạch chân không. Sau đó chọn tuỳ chọn đúng.)

1. Is your home town located in a valley / coast?

(Thành phố quê hương của bạn có nằm trong thung lũng / bờ biển không?)

2. The river may burst / flood its banks during the cyclone.

(Sông có thể vỡ / ngập bờ trong cơn bão.)

3. Is the capital city of your country on the coast / glacier?

(Thủ đô của đất nước bạn có nằm trên bờ biển/sông băng không?)

4. Can you walk along the peninsula / banks of a big river near you?

(Bạn có thể đi bộ dọc theo bán đảo / bờ sông lớn gần bạn không?)

5. Are the foothills / dams of the nearest mountain range very far away?

(Chân đồi / đập của dãy núi gần nhất có cách rất xa không?)

Lời giải chi tiết:

1. valley 2. flood 3. coast 4. banks 5. foothills

1. Is your home town located in a valley?

(Thành phố quê hương của bạn có nằm trong thung lũng?)

2. The river may flood its banks during the cyclone.

(Sông có thể làm ngập bờ của nó trong cơn bão.)

3. Is the capital city of your country on the coast?

(Thủ đô của đất nước bạn có nằm trên bờ biển không?)

4. Can you walk along the banks of a big river near you?

(Bạn có thể đi bộ dọc theo bờ sông lớn gần bạn không?)

5. Are the foothills of the nearest mountain range very far away?

(Có phải chân núi của dãy núi gần nhất có cách rất xa không?)

Bài 5

5. In pairs, ask and answer questions about the reading text.

(Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi về bài đọc.)

A: What happened to Ying’s city in 1931?

(Điều gì đã xảy ra với thành phố Ying vào năm 1931?)

B: There was a flood and four million people died.

(Có một trận lụt và bốn triệu người chết.)

Lời giải chi tiết:

A: What happened to Robert’s city 100 years ago?

(Điều gì đã xảy ra với thành phố của Robert 100 năm trước?)

B: There was a major earthquake .It killed 3000 people and destroyed eighty percent of the city.

(Có một trận động đất lớn. Nó đã giết chết 3000 người và phá huỷ 80% thành phố.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.4 Grammar

  1. In pairs, discuss: What do you often do when you know that there is a typhoon coming? 2. Listen and read Thu’s story. Retell the story to your friend. 3. Study the Grammar box. Find examples of the Past Continuous in the dialogue. 4. Choose the correct option. 5. Put the verbs into Past Simple or Past Continuous.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the photos from the Go Wild camp. What are people doing? 2. Listen to Abigali telling Max about her experience with Go Wild. Choose the correct option. 3. Listen again. Match the activities from Exercise 2 with the days of the week in Abigail’s diary. 4. Listen again and answer the questions. 5. In groups, imagine your class decided to go on a camp like Go Wild for a week. Which of the following items would you bring with you? Explain to your friends.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.6 Speaking

  1. What will you do when an earthquake occurs in your area? Share ideas with your friends. 2. Read the dialogue between Duy and Thu. Was Thu happy with what Duy did? 3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. Listen and check. 4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions. 5. Role-play the situations to your classmates. Vote for the best role-play!

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.7 Writing

  1. In groups, look at the picture. What natural disasters are they? Put the words and phrases in the right box under each picture. Some words and phrases can go into more than one box. 2. In groups, read the sample writing and complete the table below. 3. Put the following ideas in the correct column. Some sentences can go into more than one place. 4. In groups, write a paragraph (80-100 words) to report a natural disaster you know well or have experienced yo your teachers and friends.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Vocabulary in action

  1. Write the words from the glossary under each picture. 2. Put the words given in the correct forms. 3. Listen and repeat. 4. Work in pairs. Complete the dialogues with the words given. Listen and check. Then practice.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close