Tiếng Anh 8 CLIL 2 Culture

1. In pairs, discuss: Do you think the weather can affect you? How? 2. Read the article. Mark the sentences T (true) or F (false). Correct the false sentences. 3. Listen and read the article again. Answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

What’s the weather like?

If you don’t know what to talk about, there’s always the weather. In the UK, we do this a lot because the weather is quite mild, and it changes a lot.

In the UK, it seems that people are never prepared! When extreme weather comes, it’s always a shock. Last year, a freak snowstorm brought chaos to transport in the country. British Rail cancelled trains because of “the wrong kind of snow”! On the night of 15 October 1987, people were going to bed when a terrible storm suddenly hit the country. Trees fell down and the conditions were chaotic. But the weather forecasters didn’t predict it at all.

And can the weather affect our moods or character? Well, there is a saying in the UK: “I feel a bit under the weather”. It means you don’t feel very well. People who live in sunny climates seem happier. Those who live with grey skies and little light in winter can be more miserable.

Tạm dịch:

Thời tiết như thế nào?

Nếu bạn không biết phải nói về điều gì, thì luôn có thời tiết. Ở Anh, chúng tôi làm điều này rất nhiều vì thời tiết khá ôn hòa và thay đổi nhiều.

Ở Anh, có vẻ như mọi người không bao giờ chuẩn bị! Khi thời tiết khắc nghiệt đến, nó luôn luôn là một cú sốc. Năm ngoái, một trận bão tuyết kinh hoàng đã mang đến sự hỗn loạn cho giao thông trong nước. Đường sắt Anh hủy các chuyến tàu vì “không đúng loại tuyết”! Vào đêm ngày 15 tháng 10 năm 1987, mọi người đang đi ngủ thì một cơn bão khủng khiếp bất ngờ ập đến đất nước này. Cây đổ và điều kiện hỗn loạn. Nhưng các nhà dự báo thời tiết đã không dự đoán được điều đó.

Và thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hoặc tính cách của chúng ta không? Chà, có một câu nói ở Anh: “I feel a bit under the weather”. Nó có nghĩa là bạn không cảm thấy rất tốt. Những người sống ở vùng khí hậu đầy nắng dường như hạnh phúc hơn. Những người sống với bầu trời xám xịt và ít ánh sáng vào mùa đông có thể còn khổ sở hơn.

1. In pairs, discuss: Do you think the weather can affect you? How?

(Thảo luận theo cặp: Bạn có nghĩ rằng thời tiết có thể ảnh hưởng đến bạn không? Làm sao?)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, weather can really influence our feelings. Our moods can brighten and darken depending on the weather of sunny, rainy, stormy or windy. Of the many aspects of weather, sunshine is the most tied to mood. Sunlight has been proved to boost positive moods and escape negative moods. Imagine that in a sunny day, you can go out with friends and enjoy the dry atmosphere. It is definitely happier than going around in a rainy day. In addition, the higher the temperature for example in the summer days, the more people are likely to get angry because they feel hot and sultry when going outside. These are the examples that support to my opinion of the effects of weather on our feelings.

(Theo tôi, thời tiết thực sự có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Tâm trạng của chúng ta có thể sáng và tối tùy theo thời tiết nắng, mưa, bão hay gió. Trong nhiều khía cạnh của thời tiết, ánh nắng mặt trời gắn liền với tâm trạng nhất. Ánh sáng mặt trời đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy tâm trạng tích cực và thoát khỏi tâm trạng tiêu cực. Hãy tưởng tượng trong một ngày nắng đẹp, bạn có thể ra ngoài cùng bạn bè và tận hưởng bầu không khí khô ráo. Nó chắc chắn là hạnh phúc hơn so với đi loanh quanh trong một ngày mưa. Ngoài ra, nhiệt độ càng cao chẳng hạn trong những ngày hè, con người càng dễ nổi cáu vì cảm thấy nóng bức, oi bức khi ra ngoài. Đây là những ví dụ hỗ trợ cho quan điểm của tôi về tác động của thời tiết đối với cảm xúc của chúng ta.)

Bài 2

2. Read the article. Mark the sentences T (true) or F (false). Correct the false sentences.

(Đọc bài viết. Đánh dấu câu T (đúng) hoặc F (sai). Sửa các câu sai.)

1. ☐ The weather in the UK is changeable. (Thời tiết ở Vương quốc Anh có thể thay đổi.)

2. ☐ The great storm of 1987 in the UK was a surprise. (Trận bão lớn năm 1987 ở Anh là một bất ngờ.)

3. ☐ To be under the weather means “to be depressed”. (To be under the weather có nghĩa là “chán nản”.)

4. ☐ The tone of the article is quite serious. (Giọng điệu của bài viết khá nghiêm túc. )

Lời giải chi tiết:

1. The weather in the UK is changeable. => True. (Thời tiết ở Vương quốc Anh có thể thay đổi. => Đúng.)

2. The great storm of 1987 in the UK was a surprise. => True. (Trận bão lớn năm 1987 ở Anh là một bất ngờ. => Đúng.)

3. To be under the weather means “to be depressed”. => False. (To be under the weather có nghĩa là “chán nản”. => Sai.)

Sửa lại: To be under the weather means you don’t feel very well. (To be under the weather có nghĩa là bạn cảm thấy không được khỏe.)

4. The tone of the article is quite serious. => True. (Giọng điệu của bài viết khá nghiêm túc. => Đúng.)

Bài 3

3. Listen and read the article again. Answer the questions.

(Nghe và đọc lại bài viết. Trả lời các câu hỏi.)


1. Does the writer think that the weather can affect mood or character greatly? Do you agree with this opinion? (Nhà văn có nghĩ rằng thời tiết có thể ảnh hưởng lớn đến tâm trạng hoặc nhân vật không? Bạn có đồng ý với ý kiến này không?)

2. Do the people in your country have different characters due to the weather where they live? (Người dân ở đất nước của bạn có những tính cách khác nhau do thời tiết nơi họ sống không?)

Lời giải chi tiết:

1. And can the weather affect our moods or character? Well, there is a saying in the UK: “I feel a bit under the weather”. It means you don’t feel very well. People who live in sunny climates seem happier. Those who live with grey skies and little light in winter can be more miserable. / I agree with this opinion. (Và thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hoặc tính cách của chúng ta không? Chà, có một câu nói ở Anh: “I feel a bit under the weather”. Nó có nghĩa là bạn không cảm thấy rất tốt. Những người sống ở vùng khí hậu đầy nắng dường như hạnh phúc hơn. Những người sống với bầu trời xám xịt và ít ánh sáng vào mùa đông có thể còn khổ sở hơn. / Tôi đồng ý với ý kiến này.)

2. Yes, of course. It’s the same as the above opinion. (Vâng tất nhiên. Cũng giống như ý kiến trên.)

Bài 4

4. In groups, give a presentation about how people talk about the weather in your country.

(Theo nhóm, thuyết trình về cách mọi người nói về thời tiết ở đất nước của bạn.)

1. Use the Internet or other sources to research different types of weather in your country. (Sử dụng Internet hoặc các nguồn khác để nghiên cứu các kiểu thời tiết khác nhau ở quốc gia của bạn.)

2. Write a short script and think about images or videos to use in your presentation. (Viết một đoạn văn bản ngắn và suy nghĩ về hình ảnh hoặc video để sử dụng trong bài thuyết trình của bạn.)

3. Give your presentation to the class. (Trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Vietnam is in both the tropical and temperate zones. It is marked by significant monsoon effects, but it also features a lot of sun, a lot of rain, and a lot of humidity.Temperatures in southern and central Vietnam are warm all year, but northern Vietnam has a distinct colder season because the north monsoon periodically brings cold air in from China. For a few days each year, frost and snow may fall on the highest mountains in the north. The lowlands of southern Vietnam are protected from outbreaks of cooler northerly air, and the dry season is warm to hot with plenty of sunshine.

(Việt Nam thuộc cả vùng nhiệt đới và ôn đới. Nó được đánh dấu bằng các hiệu ứng gió mùa đáng kể, nhưng nó cũng có nhiều nắng, nhiều mưa và nhiều độ ẩm. Nhiệt độ ở miền nam và miền trung Việt Nam ấm quanh năm, nhưng miền bắc Việt Nam có mùa lạnh hơn rõ rệt vì miền bắc gió mùa định kỳ mang không khí lạnh từ Trung Quốc vào. Trong một vài ngày mỗi năm, băng giá và tuyết có thể rơi trên những ngọn núi cao nhất ở phía bắc. Các vùng đất thấp của miền Nam Việt Nam được bảo vệ khỏi sự bùng phát của không khí mát mẻ phía bắc, và mùa khô ấm đến nóng với nhiều ánh nắng mặt trời.)

 

 • Tiếng Anh 8 CLIL 3 Literature

  1. Listen to the song based on a poem written by Trần Đăng Khoa. In pairs, discuss the questions: 2. Read one part of the poem. Match the pictures with the words.3. Listen and read the poem again. Answer the questions: 4. In pairs, discuss what the author wants to say in these two lines: 5. In groups, choose another poem by Trần Đăng Khoa about life in the countryside. Take notes about:

 • Tiếng Anh 8 CLIL 4 Arts

  1. Look at the photo. In pairs, guess:2. Match the words in A with the words in B to make meaningful phrases.3. Listen and read the texts about Aday folk singing and Khơ Mú dance. Mark if the following sentences true (T) or false (F). 4. Work in groups of five. Choose an ethnic group you want to explore further. Find out about their traditional type of art. Make notes about:

 • Tiếng Anh 8 CLIL 5 Science

  1. In pairs, ask and answer the following questions about the Earth: 2. Match the words / phrases below with their definitions.3. Listen and read the fact file below and check your answers in Exercise 1. 4. In pairs, close the book. Ask and answer about the Earth? 5. In groups, do an Internet search about the Earth. Find out 5 misconceptions about the Earth and then correct the misconceptions. Include these findings in a PowerPoint presentation and present them to the class. Add pictures.

 • Tiếng Anh 8 CLIL 1 Culture

  1. In pairs, ask and answer the questions. 2. Correct the sentences about the article. 3. Watch Part 1 of the video and answer the questions. 4. Watch Part 2 of the video. Match photos A-D with captions 1-3. 5. In groups, prepare a debate based on the question: “Do smartphones make you smarter?”

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close