Tiếng Anh 8 Unit 4 4.3 Reading and Vocabulary

1. Look at the photos. What do you think is happening? 2. Complete the following sentences using the highlighted words in the text. 3. Read the text and answer the following questions. 4. Read the text again. Fill in the following summary with ONE WORD from the text. 5. Work in groups of five. Imagine you saw a student bullying another student at your school. Which of the following actions would you take? Why?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. What do you think is happening?

(Nhìn vào những bức ảnh. Bạn nghĩ điều gì đang xảy ra?)

Lời giải chi tiết:

I believe the children in the photograph are all victims of school violence.

(Tôi tin rằng những đứa trẻ trong bức ảnh đều là nạn nhân của bạo lực học đường.)

Bài 2

2. Complete the following sentences using the highlighted words in the text.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ được đánh dấu trong văn bản.)


1. I feel _______ about not getting others to like me more.

2. Physical and mental _______ is not good for anyone, including teenagers and adolescents.

3. Do not believe in _______. You need to trust your friend.

4. When your friends make fun of you and think you do not fit in, they are _______ you.

Bullying

Bullying is a problem that many schools in Việt Nam face in recent years. Bullying includes both physical violence (fighting and hitting others) and mental violence (threatening, spreading rumours, etc.)

Bullying statistics

A recent study shows that a considerable number of students in both cities and rural areas are involved in school violence.

Consequences of bullying

Victims of bullying generally feel bored with school hopeless and don’t want to return to school. In fact, fear of bullying is one of the main reasons students miss class.

Solutions

There are number of solutions everyone can do to prevent bullying.

The most important thing is to make bullies aware of the consequences of their actions. Students often think bullying is normal and do not see the negative effects it has on its victims.

Families of both bullying victims and of the bullies need to get involved to prevent it from continuing.

Phương pháp giải:

bully (v): bắt nạt người khác

violence (n): bạo lực

rumour (n): lời đồn

hopeless (adj): tuyệt vọng

 

Lời giải chi tiết:

1. hopeless

2. violence

3. rumours

4. bullying

1. I feel hopeless about not getting others to like me more.

(Tôi cảm thấy vô vọng khi không khiến người khác thích mình hơn.)

2. Physical and mental violence is not good for anyone, including teenagers and adolescents.

(Bạo lực thể chất và tinh thần không tốt cho bất kỳ ai, kể cả thanh thiếu niên và thanh niên.)

3. Do not believe in rumours. You need to trust your friend.

(Không tin vào tin đồn. Bạn cần phải tin tưởng bạn bè của bạn.)

4. When your friends make fun of you and think you do not fit in, they are bullying you.

(Khi bạn bè của bạn chế giễu bạn và nghĩ rằng bạn không phù hợp, họ đang bắt nạt bạn.)

Bài 3

3. Read the text and answer the following questions.

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau.)

Bullying

Bullying is a problem that many schools in Việt Nam face in recent years. Bullying includes both physical violence (fighting and hitting others) and mental violence (threatening, spreading rumours, etc.)

Bullying statistics

A recent study shows that a considerable number of students in both cities and rural areas are involved in school violence.

Consequences of bullying

Victims of bullying generally feel bored with school. hopeless and don’t want to return to school. In fact, fear of bullying is one of the main reasons students miss class.

Solutions

There are number of solutions everyone can do to prevent bullying.

The most important thing is to make bullies aware of the consequences of their actions. Students often think bullying is normal and do not see the negative effects it has on its victims.

Families of both bullying victims and of the bullies need to get involved to prevent it from continuing.

1. Where does bullying occur?

(Bắt nạt xảy ra ở đâu?)

2. In what ways are students victims of bullying?

(Học sinh là nạn nhân của bắt nạt theo những cách nào?)

3. According to the text, what is the most important solution to bullying?

(Theo văn bản, giải pháp quan trọng nhất để chống bắt nạt là gì?)

4. Why do some students miss class?

(Tại sao một số học sinh nghỉ học?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

BẮT NẠT

Bắt nạt là vấn đề mà nhiều trường học ở Việt Nam phải đối mặt trong những năm gần đây. Bắt nạt bao gồm cả bạo lực thể chất (đánh và đánh người khác) và bạo lực tinh thần (đe dọa, lan truyền tin đồn, v.v.)

Thống kê bắt nạt

Một nghiên cứu gần đây cho thấy một số lượng đáng kể học sinh ở cả thành phố và nông thôn liên quan đến bạo lực học đường.

Hậu quả của bắt nạt

Nạn nhân của bắt nạt thường cảm thấy chán trường học. tuyệt vọng và không muốn trở lại trường học. Trên thực tế, sợ bị bắt nạt là một trong những lý do chính khiến học sinh nghỉ học.

Các giải pháp

Có một số giải pháp mà mọi người có thể làm để ngăn chặn bắt nạt.

Điều quan trọng nhất là làm cho những kẻ bắt nạt nhận thức được hậu quả của hành động của họ. Học sinh thường nghĩ bắt nạt là bình thường và không nhìn thấy những tác động tiêu cực mà nó gây ra cho nạn nhân.

Gia đình của cả nạn nhân bị bắt nạt và của những kẻ bắt nạt cần phải tham gia để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn.

Lời giải chi tiết:

1. Bullying is a problem that many schools in Việt Nam face in recent years.

(Bắt nạt là vấn đề mà nhiều trường học ở Việt Nam phải đối mặt trong những năm gần đây.)

2. Bullying includes both physical violence (fighting and hitting others) and mental violence (threatening, spreading rumours, etc.)

(Bắt nạt bao gồm cả bạo lực thể chất (đánh và đánh người khác) và bạo lực tinh thần (đe dọa, lan truyền tin đồn, v.v.))

3. The most important thing is to make bullies aware of the consequences of their actions.

(Điều quan trọng nhất là làm cho những kẻ bắt nạt nhận thức được hậu quả của hành động của họ.)

4. Victims of bullying generally feel bored with school. hopeless and don’t want to return to school. In fact, fear of bullying is one of the main reasons students miss class.

(Nạn nhân của bắt nạt thường cảm thấy chán trường học. tuyệt vọng và không muốn trở lại trường học. Trên thực tế, sợ bị bắt nạt là một trong những lý do chính khiến học sinh nghỉ học.)

Bài 4

4. Read the text again. Fill in the following summary with ONE WORD from the text.

(Đọc văn bản một lần nữa. Điền vào phần tóm tắt sau với MỘT TỪ từ văn bản.)

Today many Vietnamese schools experience (1) _______. In fact, a number of Vietnamese students are (2) _______ of bullying. Students who experience bullying generally don’t want to return to (3) _______. Everyone should work together to (4) _______ bullying. Students should not consider bullying to be (5) _______.

Lời giải chi tiết:

1. bullying

2. fear

3. class

4. prevent

5. normal

Today many Vietnamese schools experience 1) bullying. In fact, a number of Vietnamese students are 2) fear of bullying. Students who experience bullying generally don’t want to return to 3) class. Everyone should work together to 4) prevent bullying. Students should not consider bullying to be 5) normal.

(Ngày nay, nhiều trường học Việt Nam bị bắt nạt. Trên thực tế, một số sinh viên Việt Nam sợ bị bắt nạt. Những học sinh bị bắt nạt thường không muốn quay lại lớp học. Mọi người nên làm việc cùng nhau để ngăn chặn bắt nạt. Học sinh không nên coi bắt nạt là bình thường.)

Bài 5

5. Work in groups of five. Imagine you saw a student bullying another student at your school. Which of the following actions would you take? Why?

(Làm việc theo nhóm năm người. Hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy một học sinh bắt nạt một học sinh khác ở trường của bạn. Bạn sẽ thực hiện hành động nào sau đây? Tại sao?)

A. Do nothing (Không làm gì cả)

B. Report to the school principal and teachers (Báo cáo với hiệu trưởng nhà trường và giáo viên)

C. Tell your parents (Nói với cha mẹ của bạn)

D. Call the police (Gọi cảnh sát)

E. Others (your own solutions) (Khác (giải pháp của riêng bạn))

Lời giải chi tiết:

Does your school do anything to prevent bullying? Why don’t you create a student anti-bullying group? This group can do many things. Let the head teacher know how well the school is doing with fighting bullying and give them advice. Choose an anti-bullying slogan for your school, make posters and displays or take over the school’s social media for a week to send out anti-bullying messages. Bullying is a social problem and it needs a solution from society – in other words, everyone. The next time you see someone being cruel to someone else, take a stand! Don’t laugh or ignore what’s happening – tell an adult as soon as possible and help everyone to realise that bullying is not OK.

Tạm dịch:

Trường học của bạn có làm gì để ngăn chặn bắt nạt không? Tại sao bạn không tạo một nhóm chống bắt nạt học sinh? Nhóm này có thể làm nhiều việc. Hãy cho giáo viên hiệu trưởng biết trường học đang làm tốt như thế nào trong việc chống bắt nạt và cho họ lời khuyên. Chọn một khẩu hiệu chống bắt nạt cho trường học của bạn, làm áp phích và màn hình hoặc tiếp quản phương tiện truyền thông xã hội của trường trong một tuần để gửi thông điệp chống bắt nạt. Bắt nạt là một vấn đề xã hội và nó cần một giải pháp từ xã hội – nói cách khác, tất cả mọi người. Lần tới khi bạn thấy ai đó tàn nhẫn với người khác, hãy đứng lên! Đừng cười hoặc phớt lờ những gì đang xảy ra – hãy nói với người lớn càng sớm càng tốt và giúp mọi người nhận ra rằng bắt nạt là không ổn.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.4 Grammar

  1. Look at the photos. What teenage challenge do you think she faces? 2. Listen and read a dialogue between Jen and Minh, her friend, to check. 3. Study the Grammar box, then find two more phrasal verbs in the text to fill in the blanks. 4. Match the phrasal verb with its meaning. 5. Choose the correct option to complete the sentences.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the photos. How are these teenagers feeling? What may make the girl in photo A sad? 2. Listen to the conversation between Nancy and Kelly talking about their sons’ problems. Mark the statements T (true) or F (false). 3. Listen again and tick (ü) the words / phrases used for hesitation devices and fillers in the conversation that you can hear. 4. Choose the best summary of the dialogue. 5. The following phrases are from the listening. Choose the suitable phrase to complete the followin

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.6 Speaking

  1. Look at the photos. Where are these girls? What are they doing? 2. Listen and read the conversation between two friends. Choose the best option for the following questions. 3. In pairs, tick (ü) the phrases from the dialogue in the Speaking box below. 4. Rearrange the sentences to make a meaningful dialogue between two teenager friends. The first sentence is given. 5. Work in pairs. Look at the pictures A, B, C, and D below. Ask each other for his / her opinion on clothes in each picture.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4.7 Writing

  1. Work in pairs. Choose the best way to start your email messages in situations 1-3. 2. Read the three emails below. Which one is more formal? Which one is least formal? 3. Read the emails again. Underline the different expressions used for asking for advice. 4. Fill in the blanks to complete the email to a close friend. Use the best choice (a or b) for each blank below. 5. Write an email (80-100 words) to an advice columnist at Teenagers Speak Magazine to ask for advice on your problems. Choos

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find the word for each definition: 2. Complete the phrasal verbs in the following sentences with ONE WORD. 3. Listen to the conversation and write the fillers / hesitation devices you hear. 4. Listen and repeat. Then listen and mark the stress. 5. In pairs, say the sentences. Listen, check and repeat.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close