Tiếng Anh 8 Unit 7 7.7 Writing

1. Which of the following volunteer activities have you done or will you do? 2. Read Minh’s email about joining a community project to help minirity children. Answer the following questions: 3. Study the Writing box to learn useful expressions for writing to express an interest in volunteering. Underline these phrases in Exercise 2. 4. Thu wrote a letter to Mr. Mike to express interest in helping him build a community centre. Rewrite the letter with the expressions from the Writing box.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Which of the following volunteer activities have you done or will you do?

(Bạn đã hoặc sẽ làm những hoạt động tình nguyện nào sau đây?)

1. clean a neighbourhood (dọn dẹp khu phố)

2. help build something (giúp xây dựng cái gì đó)

3. help children in an orphanage (giúp đỡ trẻ em trong trại trẻ mồ côi)

4. plant trees (trồng cây)

5. teach children (dạy trẻ em)

6. work with the elderly (làm việc với người già)

Lời giải chi tiết:

- help children in an orphanage (giúp đỡ trẻ em trong trại trẻ mồ côi)

- teach children (dạy trẻ em)

- plant trees (trồng cây)

Bài 2

2. Read Minh’s email about joining a community project to help minirity children. Answer the following questions:

(Đọc email của Minh về việc tham gia một dự án cộng đồng để giúp đỡ trẻ em thiểu số. Trả lời các câu hỏi sau:)

Dear Mr. Brown,

I read with great interest that Saigonchildren is looking for volunteers. I volunteered last year in Lào Cai helping ethnic minority children learn to read and write. I am looking to volunteer this summer as well. I am particularly interested in your organization because it builds schools for disadvantaged children, and this is something that I would like to do.

I am attaching my resume about my education and work experience.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Trần Thị Minh.

 

1. What did Minh do last year? (Minh đã làm gì vào năm ngoái?)

2. Why does Minh want to volunteer at SaigonChildren? (Tại sao Minh muốn tham gia tình nguyện tại Saigon Children?)

Lời giải chi tiết:

1. Minh volunteered last year in Lào Cai helping ethnic minority children learn to read and write. (Minh tình nguyện năm ngoái ở Lào Cai giúp trẻ em dân tộc thiểu số học đọc và viết.)

2. He is particularly interested in their organization because it builds schools for disadvantaged children, and this is something that he would like to do. (Anh ấy đặc biệt quan tâm đến tổ chức của họ vì nó xây dựng trường học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và đây là điều mà anh ấy muốn làm.)

Tạm dịch:

Thưa ông Brown,

Tôi vô cùng thích thú khi biết rằng Saigonchildren đang tìm kiếm tình nguyện viên. Năm ngoái, tôi tình nguyện ở Lào Cai giúp trẻ em dân tộc thiểu số học đọc và viết. Tôi cũng đang tìm cách tình nguyện vào mùa hè này. Tôi đặc biệt quan tâm đến tổ chức của bạn vì tổ chức này xây dựng trường học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đây là điều mà tôi muốn làm.

Tôi đính kèm sơ yếu lý lịch về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của mình.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Trần Thị Minh.

Bài 3

3. Study the Writing box to learn useful expressions for writing to express an interest in volunteering. Underline these phrases in Exercise 2.

(Nghiên cứu hộp Viết để tìm hiểu các cách diễn đạt hữu ích để viết bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động tình nguyện. Gạch chân những cụm từ này trong Bài tập 2.)


Lời giải chi tiết:

- I read with great interest that Saigonchildren is looking for volunteers. (Tôi rất quan tâm khi đọc thông tin Saigonchildren đang tìm kiếm tình nguyện viên.)

- I am particularly interested in your organization because it builds schools for disadvantaged children, and this is something that I would like to do. (Tôi đặc biệt quan tâm đến tổ chức của bạn vì nó xây dựng trường học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và đây là điều mà tôi muốn làm.)

- I am looking to volunteer this summer as well. (Tôi cũng đang muốn tham gia tình nguyện vào mùa hè này.)

- I am attaching my resume about my education and work experience. (Tôi đính kèm sơ yếu lý lịch về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của mình.)

Bài 4

4. Thu wrote a letter to Mr. Mike to express interest in helping him build a community centre. Rewrite the letter with the expressions from the Writing box.

(Thu đã viết một lá thư cho ông Mike để bày tỏ sự quan tâm đến việc giúp ông xây dựng một trung tâm cộng đồng. Viết lại bức thư với các biểu thức từ hộp Viết.)

Dear Mr. Mike,

I want to help you build a community centre for minority children. I have experience building a community centre last year in Lạng Sơn Province. I enjoyed it very much, and I want to do it again this summer.

Here is my resume. You will see I am very qualified.

Yours sincerely,

Thu

Lời giải chi tiết:

Dear Mr. Mike,

I read with great interest that you build a community centre for minority children. I volunteered last year in Lạng Sơn province building a community centre. I am looking to volunteer this summer as well. I am particularly interested in your organization because it builds schools for minority children, and this is something that I would like to do.

I am attaching my resume about my education and work experience.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Trần Thị Thu.

Tạm dịch:

Ông Mike thân mến,

Tôi rất quan tâm đến việc bạn xây dựng một trung tâm cộng đồng cho trẻ em dân tộc thiểu số. Năm ngoái tôi đã tình nguyện ở tỉnh Lạng Sơn để xây dựng một trung tâm cộng đồng. Tôi cũng đang tìm cách tình nguyện vào mùa hè này. Tôi đặc biệt quan tâm đến tổ chức của bạn vì nó xây dựng trường học cho trẻ em dân tộc thiểu số và đây là điều mà tôi muốn làm.

Tôi đính kèm sơ yếu lý lịch về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của mình.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Trần Thị Thu.

Bài 5

5. Saigonchildren is an organization that builds schools for children in disadvantaged areas. Write an email (80-100 words) to express your interest in volunteering to help with one of their projects.

(Saigonchildren là tổ chức xây dựng trường học cho trẻ em vùng khó khăn. Viết một email (80-100 từ) để bày tỏ sự quan tâm của bạn đối với việc tình nguyện giúp đỡ một trong những dự án của họ.)

 

Lời giải chi tiết:

Dear Mr. Brown,

I read with great interest that Saigonchildren is looking for volunteers. I volunteered last year in Bắc Giang helping ethnic minority children learn to read and write. I am looking to volunteer this summer as well. I am particularly interested in your organization because it builds schools for disadvantaged children, and this is something that I would like to do.

I am attaching my resume about my education and work experience.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Nguyễn Thị Hà.

Tạm dịch:

Thưa ông Brown,

Tôi vô cùng thích thú khi biết rằng Saigonchildren đang tìm kiếm tình nguyện viên. Năm ngoái tôi tình nguyện ở Bắc Giang giúp trẻ em dân tộc thiểu số học đọc và viết. Tôi cũng đang tìm cách tình nguyện vào mùa hè này. Tôi đặc biệt quan tâm đến tổ chức của bạn vì tổ chức này xây dựng trường học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đây là điều mà tôi muốn làm.

Tôi đính kèm sơ yếu lý lịch về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của mình.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Thị Hà.

 

 

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Vocabulary in action

  1. Match the pictures 1-6 with the words from the glossary. Write the words in the blanks. 2. Complete the sentences with the correct form of the words given. 3. Listen and repeat. 4. Listen and circle the stressed syllable. 5. Work in pairs. Ask and answer about on ethnic group that you know well. use the words ending in -al, -phy, -gy, -ty, and -cy.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Revision

  1. Choose the c orrect word to complete the Word Friends.2. Combine the two given sentences to make a compound sentence. Add a coordinating conjunction. 3. Re-arrange the words to make indirect speech statements and questions. 4. Listen to a teacher talking about five-coloured sticky rice. Circle what he mentions in the talk. 5. Work in pairs. Use the information you know about an ethnic minority group in Việt Nam and give a short one-minute presentation about the group.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 7.6 Speaking

  1. Work in pairs. Look at th e photo. Ask and answer:2. Listen and read the conversation between a travel agent and a tourist about how to get to Mù Cang Chải from Hà Nội. Order the steps (1-6) mentioned in the dialogue.3. Tick (✓) the phrases you can find from the dialogue in Exercise 2. 4a. Complete the dialogue with words and expressions from the Speaking box.4b. Which numbers in dialogue above are used for clarification?

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 7.5 Listening and Vocabulary

  1. Ethnic minority food quiz: Which ethnic group eats these foods? 2. Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer: 3. Listen to a H’mông man talking about how he cooks khâu nhục. What does he mention in his talk? 4. Listen again. Fill in the summary chart below with NO MORE THAN TWO WORDS. 5. Use the words below to fill in the blanks. 6. Work in pairs. Student A reads Text 1 and student B reads Text 2 on page 102. Then ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 7.4 Grammar

  1. Work in pairs. Which ethnic group are these people? 2. Listen and read the text and answer the questions. 3. Study the Grammar box. Match the sentences to make compound sentences. Then decide which coordination conjunction to use. 4. Choose the best option to complete the sentences. 5. Work in pairs. Talk about the traditional Vietnamese áo dài. Use the following ideas.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close