Tiếng Anh 8 Unit 8 Revision

1. Write the correct letter for each definition. 2. Complete the text with the words below. 3. Choose the best option. 4. Choose from the box the right preposition to complete the sentences. Some prepositions may not be used. 5. Write an announcement (80-100 words) for an eco-tourism project in your area. You should include details about:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the correct letter for each definition.

(Viết chữ cái đúng cho mỗi định nghĩa.)

1. This helps you to see things in the dark. t _ _ _ _

2. A big bag you put things in for your holiday. s _ _ _ _ _ _ _

3. The place where you wait to get on a train. p _ _ _ _ _ _ _

4. Put things in bags ready for a journey. p _ _ _

5. A place where you stay on holiday, e.g. a hotel. a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lời giải chi tiết:

1. This helps you to see things in the dark. => torch (Cái này giúp bạn nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. => đèn pin)

2. A big bag you put things in for your holiday. => suitcase (Một chiếc túi to để đựng đồ cho kỳ nghỉ của bạn. => vali)

3. The place where you wait to get on a train. => platform (Nơi bạn đợi để lên tàu. => sân ga)

4. Put things in bags ready for a journey. => pack (Xếp đồ vào túi sẵn sàng lên đường. => gói)

5. A place where you stay on holiday, e.g. a hotel. => accommodation (Nơi bạn ở trong kỳ nghỉ, e.g. khách sạn. => chỗ ở)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Complete the text with the words below.

(Hoàn thành đoạn văn với những từ dưới đây.)

HOW MUCH OF A TRAVELLER ARE YOU?

Do you like exploring new places or would you rather stay closer to home?

1. What’s the first thing you _______ in your bag when you’re getting ready to travel?

2. Would you try to _______ a new language before visiting a different country?

3. What’s the best way to _______ local people when you’re on holiday?

4. When you _______ sightseeing, do you always take photos?

5. What type of trip would you like to _______ for this summer?

6. Who would you rather _______ to another country with, family or friends? Why? 

Lời giải chi tiết:

HOW MUCH OF A TRAVELLER ARE YOU?

Do you like exploring new places or would you rather stay closer to home?

1. What’s the first thing you pack in your bag when you’re getting ready to travel?

2. Would you try to learn a new language before visiting a different country?

3. What’s the best way to meet local people when you’re on holiday?

4. When you go sightseeing, do you always take photos?

5. What type of trip would you like to plan for this summer?

6. Who would you rather travel to another country with, family or friends? Why?

Tạm dịch:

BẠN LÀ MỘT DU LỊCH BAO NHIÊU?

Bạn có thích khám phá những địa điểm mới hay bạn muốn ở gần nhà hơn?

1. Thứ đầu tiên bạn cho vào túi khi chuẩn bị đi du lịch là gì?

2. Bạn có cố gắng học một ngôn ngữ mới trước khi đến một quốc gia khác không?

3. Cách tốt nhất để gặp gỡ người dân địa phương khi bạn đi nghỉ là gì?

4. Khi bạn đi tham quan, bạn có luôn chụp ảnh không?

5. Loại chuyến đi nào bạn muốn lên kế hoạch cho mùa hè này?

6. Bạn muốn đi du lịch nước ngoài với ai, gia đình hay bạn bè? Tại sao?

Bài 3

3. Choose the best option.

(Chọn tùy chọn tốt nhất.)

1. _______ I left for the airport, I realized I left the passport at home.

a. While (Trong khi)

b. As soon as (Càng sớm càng)

c. Before (Trước)

d. Until (Cho đến khi)

2. _______ I was on a backpacking holiday, I learnt to communicate with local people in their language.

a. As soon as (Càng sớm càng)

b. Before (Trước)

c. While (Trong khi)

d. Until (Cho đến khi)

3. We’ll wait for you _______ you arrive.

a. while (trong khi)

b. as soon as (càng sớm càng)

c. when (khi)

d. until (cho đến khi)

4. _______ you travel, packing is necessary.

a. While (Trong khi)

b. Before (Trước khi)

c. When (Khi)

d. Until (Cho đến khi)

5. It will not be good to the environment _______ you use single-use plastic bags.

a. when (khi)

b. as soon as (càng sớm càng)

c. before (trước)

 

d. until (cho đến khi)

HOW MUCH OF A TRAVELLER ARE YOU?

Do you like exploring new places or would you rather stay closer to home?

1. What’s the first thing you pack in your bag when you’re getting ready to travel?

2. Would you try to learn a new language before visiting a different country?

3. What’s the best way to meet local people when you’re on holiday?

4. When you go sightseeing, do you always take photos?

5. What type of trip would you like to plan for this summer?

6. Who would you rather travel to another country with, family or friends? Why?

Tạm dịch:

BẠN LÀ MỘT DU LỊCH BAO NHIÊU?

Bạn có thích khám phá những địa điểm mới hay bạn muốn ở gần nhà hơn?

1. Thứ đầu tiên bạn cho vào túi khi chuẩn bị đi du lịch là gì?

2. Bạn có cố gắng học một ngôn ngữ mới trước khi đến một quốc gia khác không?

3. Cách tốt nhất để gặp gỡ người dân địa phương khi bạn đi nghỉ là gì?

4. Khi bạn đi tham quan, bạn có luôn chụp ảnh không?

5. Loại chuyến đi nào bạn muốn lên kế hoạch cho mùa hè này?

6. Bạn muốn đi du lịch nước ngoài với ai, gia đình hay bạn bè? Tại sao?

Lời giải chi tiết:

1. Before I left for the airport, I realized I left the passport at home. (Trước khi ra sân bay, tôi nhận ra mình đã để quên hộ chiếu ở nhà.)

2. While I was on a backpacking holiday, I learnt to communicate with local people in their language. (Khi đi du lịch bụi, tôi đã học cách giao tiếp với người dân địa phương bằng ngôn ngữ của họ.)

3. We’ll wait for you until you arrive. (Chúng tôi sẽ đợi bạn cho đến khi bạn đến nơi.)

4. Before you travel, packing is necessary. (Trước khi đi du lịch, bạn cần đóng gói hành lý.)

5. It will not be good to the environment until you use single-use plastic bags. (Sẽ không tốt cho môi trường nếu bạn không sử dụng túi nhựa dùng một lần.)

Bài 4

4. Choose from the box the right preposition to complete the sentences. Some prepositions may not be used.

(Chọn từ hộp giới từ đúng để hoàn thành các câu. Một số giới từ có thể không được sử dụng.)

1. The voyage _______ the Atlantic Ocean was the most exciting journey I have had in my life.

2. We walked _______ the forest on our camping holiday.

3. Do something exciting! You need to move _______ your comfort zone.

4. When the sun goes _______ to the sea, you can have a stunning view of sunset.

5. _______ the river, local communities are living on the water resources.

Lời giải chi tiết:

1. The voyage across the Atlantic Ocean was the most exciting journey I have had in my life. (Chuyến đi xuyên Đại Tây Dương là chuyến đi thú vị nhất mà tôi từng có trong đời.)

2. We walked through the forest on our camping holiday. (Chúng tôi đi bộ xuyên rừng trong kỳ nghỉ cắm trại.)

3. Do something exciting! You need to move out of your comfort zone. (Làm điều gì đó thú vị! Bạn cần phải di chuyển ra khỏi vùng thoải mái của bạn.)

4. When the sun goes down to the sea, you can have a stunning view of sunset. (Khi mặt trời lặn xuống biển, bạn có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.)

5. Along the river, local communities are living on the water resources. (Ven sông, cộng đồng địa phương đang sinh sống nhờ nguồn nước.)

Bài 5

5. Write an announcement (80-100 words) for an eco-tourism project in your area. You should include details about:

(Viết một thông báo (80-100 từ) cho một dự án du lịch sinh thái trong khu vực của bạn. Bạn nên bao gồm các chi tiết về:)

Name of the event (Tên của sự kiện) : _________________________________

Purpose (Mục đích) : _________________________________

Content (Nội dung) : _________________________________

Time (Thời gian) : _________________________________

Place (Địa điểm) : _________________________________

Participants (Những người tham gia) : _________________________________

Lời giải chi tiết:

To raise your awareness of the environment when you travel, we set up the GREEN Project to help you understand the impacts of travelling on the environment. You will learn about ways to cut off carbon footprint and become an eco-tourist. The launch of our project will be at 2.00 p.m. on 15 September 2022 at the Tam Đảo.

 

We hope everyone can come!

See you all there on time.

 

Nguyễn Nhung

Manager of the project

Tạm dịch:

Để nâng cao nhận thức của bạn về môi trường khi bạn đi du lịch, chúng tôi thành lập Dự án XANH để giúp bạn hiểu tác động của việc đi du lịch đối với môi trường. Bạn sẽ tìm hiểu về các cách cắt giảm lượng khí thải carbon và trở thành khách du lịch sinh thái. Sự ra mắt của dự án của chúng tôi sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều. vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Tam Đảo.

 

Chúng tôi hy vọng mọi người có thể đến!

Hẹn gặp tất cả các bạn ở đó đúng giờ.

 

Nguyễn Nhung

Giám đốc dự án

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find:2. In pairs, discuss the differences between the words below. 3. Listen and underline the words that are stressed in the sentences. Listen, check and report. 4. In pairs, take turns to talk about a trip your family had last summer. You should talk about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.7 Writing

  1. In pairs, tick (✓) the things you would do when you travel.2. You are a member of the Environment Club of your school. You’re decided to launch the GREEN project to help people. Which activities above would you include in the plan of the GREEN Project? 3. The Environment Club decided to launch the GREEN Project. Read the announcement of an environment club of a school. What kind of information does it have?

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.6 Speaking

  1. Do you like p acking when you go on holiday? Do you prefer somebody else to do it for you? Why? / Why not?2. Read or listen and answer the questions. 3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. In pairs, say the dialogues. 4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.5 Listening and Vocabulary

  1. In pairs, describe the photo. What do you think is happening? 2. Listen to the first part of the interview. What does Nick do? 3. Listen to the second part of the interview. Mark the sentences T(true) or F(false). 4. Work in groups of three. Listen again. Write down:5. Use a dictionary to check the words in the Vocabulary box and choose the correct option. Listen and check.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.4 Grammar

  1. Look at the photos. Chung went to Đà Nẵng city and he took these pictures. Can you guess the names of these places? 2. Read Chung’s travel blog about a trip to Đà Nẵng city. Check your answers in Exercise 1. 3. Study the Grammar box. Then choose the best option. 4. Fill in each blank with ONE suitable preposition. 5. Reply the travel blog in Activity 2. Share with your partner about your vacation. You should describe:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close