Tiếng Anh 8 Unit 8 8.4 Grammar

1. Look at the photos. Chung went to Đà Nẵng city and he took these pictures. Can you guess the names of these places? 2. Read Chung’s travel blog about a trip to Đà Nẵng city. Check your answers in Exercise 1. 3. Study the Grammar box. Then choose the best option. 4. Fill in each blank with ONE suitable preposition. 5. Reply the travel blog in Activity 2. Share with your partner about your vacation. You should describe:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. Chung went to Đà Nẵng city and he took these pictures. Can you guess the names of these places?

(Nhìn vào những bức ảnh. Chung đã đến thành phố Đà Nẵng và anh ấy đã chụp những bức ảnh này. Bạn có thể đoán tên của những nơi này?)

Lời giải chi tiết:

Chung took photos of Hội An, the beach and the mountain. (Chung chụp Hội An, biển và núi.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read Chung’s travel blog about a trip to Đà Nẵng city. Check your answers in Exercise 1.

(Đọc blog du lịch của Chung về chuyến đi đến thành phố Đà Nẵng. Kiểm tra câu trả lời của bạn trong Bài tập 1.)

Chung Phạm

Hi guys,

Long time no update! I have just been back from my trip to Đà Nẵng city.

On the first day, we put on our hiking boots and climbed up the top of the Marble Mountains. The view was breathtaking there!

On the following dáy, we went to Hội An Ancient Town. When we got there, we took a walk though the streets in Phố Cổ. There were many colourful lantern along the way.

Before we left the city, we spent out last day at Mỹ Khê beach. My family walked along the beach to watch the sun go down to the sea. The trip was amazing, guys!

Where did you go for holiday? Please comment below!

Brian

Sounds great! I’ll plan a trip to Đà Nẵng this summer!

Chung Phạm

I believe you won’t regret it!!!

Tạm dịch:

Chung Phạm

Chào các cậu,

Lâu rồi không cập nhật! Tôi vừa trở về từ chuyến đi đến thành phố Đà Nẵng.

Vào ngày đầu tiên, chúng tôi xỏ giày leo núi và leo lên đỉnh Ngũ Hành Sơn. Khung cảnh thật ngoạn mục ở đó!

Ngày hôm sau, chúng tôi đến Phố cổ Hội An. Đến nơi, chúng tôi đi bộ qua các con phố ở Phố Cổ. Có rất nhiều đèn lồng đầy màu sắc trên đường đi.

Trước khi rời thành phố, chúng tôi đã dành ngày cuối cùng ở bãi biển Mỹ Khê. Gia đình tôi đi dọc bãi biển để ngắm mặt trời lặn trên biển. Chuyến đi thật tuyệt vời các bạn ạ!

Bạn đã đi đâu cho kỳ nghỉ? Hãy bình luận bên dưới!

Brian

Âm thanh tuyệt vời! Tôi sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Đà Nẵng vào mùa hè này!

Chung Phạm

Tôi tin bạn sẽ không hối hận đâu!!!

Bài 3

3. Study the Grammar box. Then choose the best option.

(Nghiên cứu hộp ngữ pháp. Sau đó chọn tùy chọn tốt nhất.)

1. Before Paul goes (up / to / out of) Việt Nam, he will try to learn Vietnamese.

2. Climbing (up / out of / down) to the top of a mountain is great experience.

3. Harry and his friends went (into / over / through) the cave to see the wildlife inside.

4. I took a boat ride (over / out of / along) Thu Bồn River to explore Hội An Ancient Town at night.

5. When we visited Mỹ Khê beach, my brother and I enjoyed running (up / towards / over) the sea.

Lời giải chi tiết:

1. Before Paul goes to Việt Nam, he will try to learn Vietnamese. (Trước khi Paul đến Việt Nam, anh ấy sẽ cố gắng học tiếng Việt.)

2. Climbing up to the top of a mountain is great experience. (Leo lên đỉnh núi là một trải nghiệm tuyệt vời.)

3. Harry and his friends went through the cave to see the wildlife inside. (Harry và những người bạn của mình đã đi xuyên qua hang động để xem động vật hoang dã bên trong.)

4. I took a boat ride along Thu Bồn River to explore Hội An Ancient Town at night. (Tôi đi thuyền dọc sông Thu Bồn để khám phá Phố cổ Hội An về đêm.)

5. When we visited Mỹ Khê beach, my brother and I enjoyed running towards the sea. (Khi chúng tôi đến thăm bãi biển Mỹ Khê, anh trai tôi và tôi rất thích chạy về phía biển.)

Bài 4

4. Fill in each blank with ONE suitable preposition.

(Điền vào mỗi chỗ trống với MỘT giới từ thích hợp.)

1. Jolie and Perter walk _______ the houses in Hội An ancient town.

2. As soon as he gets _______ the car, he starts driving from Hà Nội to Huế.

3. There is a boat tour passing _______ Chùa Cầu in Hội An Ancient Town.

4. After I put on my sunglasses, I go straight _______ the beach to sunbathe.

5. During the camping trip last week, we ran _______the forest. 

Lời giải chi tiết:

1. Jolie and Perter walk among the houses in Hội An ancient town. (Jolie và Perter đi dạo giữa những ngôi nhà ở phố cổ Hội An.)

2. As soon as he gets in the car, he starts driving from Hà Nội to Huế. (Ngay sau khi lên xe, anh ấy bắt đầu lái xe từ Hà Nội vào Huế.)

3. There is a boat tour passing through Chùa Cầu in Hội An Ancient Town. (Có một tour du lịch bằng thuyền đi qua Chùa Cầu ở Phố cổ Hội An.)

4. After I put on my sunglasses, I go straight to the beach to sunbathe. (Sau khi đeo kính râm vào, tôi đi thẳng ra bãi biển để tắm nắng.)

5. During the camping trip last week, we ran through the forest. (Trong chuyến đi cắm trại tuần trước, chúng tôi đã chạy xuyên qua khu rừng.)

Bài 5

5. Reply the travel blog in Activity 2. Share with your partner about your vacation. You should describe:

(Trả lời blog du lịch trong Hoạt động 2. Chia sẻ với bạn đời về kỳ nghỉ của bạn. Bạn nên mô tả:)

- Where did you visit? (Bạn đã đến thăm đâu?)

- What did you do there? (Bạn đã làm gì ở đó?)

- What do you enjoy about the trip? (-  (Bạn thích gì về chuyến đi?)

Lời giải chi tiết:

- I visited to Ho Chi Minh City. (Tôi đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh.)

- Ho Chi Minh City is a magnificent city with many exciting places to visit, from the cultural attractions to the entertainment paradises, shopping centers, the markets, etc. I went to Ben Thanh market,             Independence Place,   Norte Dame Catheral,… (Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố hoa lệ với nhiều địa điểm tham quan thú vị, từ những điểm tham quan văn hóa đến những thiên đường giải trí, trung tâm mua sắm, chợ búa, v.v. Tôi đã đến chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà,…)

- I am really exciting about the trip. (Tôi thực sự hào hứng với chuyến đi.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.5 Listening and Vocabulary

  1. In pairs, describe the photo. What do you think is happening? 2. Listen to the first part of the interview. What does Nick do? 3. Listen to the second part of the interview. Mark the sentences T(true) or F(false). 4. Work in groups of three. Listen again. Write down:5. Use a dictionary to check the words in the Vocabulary box and choose the correct option. Listen and check.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.6 Speaking

  1. Do you like p acking when you go on holiday? Do you prefer somebody else to do it for you? Why? / Why not?2. Read or listen and answer the questions. 3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. In pairs, say the dialogues. 4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.7 Writing

  1. In pairs, tick (✓) the things you would do when you travel.2. You are a member of the Environment Club of your school. You’re decided to launch the GREEN project to help people. Which activities above would you include in the plan of the GREEN Project? 3. The Environment Club decided to launch the GREEN Project. Read the announcement of an environment club of a school. What kind of information does it have?

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find:2. In pairs, discuss the differences between the words below. 3. Listen and underline the words that are stressed in the sentences. Listen, check and report. 4. In pairs, take turns to talk about a trip your family had last summer. You should talk about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Revision

  1. Write the correct letter for each definition. 2. Complete the text with the words below. 3. Choose the best option. 4. Choose from the box the right preposition to complete the sentences. Some prepositions may not be used. 5. Write an announcement (80-100 words) for an eco-tourism project in your area. You should include details about:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close