Tiếng Anh 8 Unit 1 1.3 Reading and Vocabulary

1. Would you like to test new gadgets for teenage students? 2. Listen and read the test. Match two of the gadgets with pictures A and B. 3. Read the article. Choose the correct answer. 4. What is Max and Tina’s opinion of each object? Use the adjectives below to help you. 5. What do you think of the gadgets in the report? Which one do you like?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Would you like to test new gadgets for teenage students?

(Bạn có muốn thử nghiệm các tiện ích mới dành cho học sinh tuổi teen không?)

Lời giải chi tiết:

I believe that novelty things are popular among today's youth. They are often ready to try new things, partially out of curiosity and partly to stay current.

(Tôi tin rằng những điều mới lạ đang phổ biến trong giới trẻ ngày nay. Họ thường sẵn sàng thử những điều mới, một phần vì tò mò và một phần để cập nhật.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Listen and read the test. Match two of the gadgets with pictures A and B.

(Nghe và đọc bài kiểm tra. Ghép hai đồ dùng với hình ảnh A và B.)


Gadget testers for a day! By Max Stevens and Tina Wallis

(Người thử nghiệm tiện ích trong một ngày! Bởi Max Stevens và Tina Wallis)

Today we’re going to school by bus as usual. We normally leave home at 8.00 a.m., but we’re leaving early because we’re testing some new gadgets for this month’s report. All these gadgets are useful when you’re travelling. So, what have we got?

First, we’re trying the Sospendo. It’s a strange plastic gadget which works like an extra pair of hands to hold your phone or tablet. Tina’s wearing it at the moment. She won’t drop her tablet, but people are staring at her. I’m sure they’re thinking, “What on earth is she doing?”. Tina doesn’t like this gadget!

Max

Now, it’s my turn. The next gadget is a tiny controller. You put it on your mobile or tablet so that you can play games. It looks cool, but I don’t need this to play games on my phone.

Right now, Max is using the Phorce bag. You can use it to charge your phone or tablet. I often forget to charge my phone before I leave the house, so I think this is a brilliant idea. Max loves it, too. It’s our favourtite gadget!

Tina

Lời giải chi tiết:

Picture A: Today we’re going to school by bus as usual. We normally leave home at 8.00 a.m., but we’re leaving early because we’re testing some new gadgets for this month’s report. All these gadgets are useful when you’re travelling. So, what have we got?

First, we’re trying the Sospendo. It’s a strange plastic gadget which works like an extra pair of hands to hold your phone or tablet. Tina’s wearing it at the moment. She won’t drop her tablet, but people are staring at her. I’m sure they’re thinking, “What on earth is she doing?”. Tina doesn’t like this gadget!

(Tranh A: Hôm nay chúng ta đến trường bằng xe buýt như thường lệ. Chúng tôi thường rời nhà lúc 8 giờ sáng, nhưng chúng tôi rời nhà sớm vì chúng tôi đang thử nghiệm một số thiết bị mới cho báo cáo tháng này. Tất cả những tiện ích này đều hữu ích khi bạn đi du lịch. Vì vậy, những gì chúng ta đã có?

Đầu tiên, chúng tôi đang thử Sospendo. Đó là một thiết bị kỳ lạ bằng nhựa hoạt động giống như một đôi tay phụ để giữ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tina đang mặc nó vào lúc này. Cô ấy sẽ không làm rơi máy tính bảng của mình, nhưng mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi chắc rằng họ đang nghĩ, “Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?”. Tina không thích tiện ích này!)

Picture B: Now, it’s my turn. The next gadget is a tiny controller. You put it on your mobile or tablet so that you can play games. It looks cool, but I don’t need this to play games on my phone.

Right now, Max is using the Phorce bag. You can use it to charge your phone or tablet. I often forget to charge my phone before I leave the house, so I think this is a brilliant idea. Max loves it, too. It’s our favourtite gadget!

(Tranh B: Bây giờ, đến lượt tôi. Tiện ích tiếp theo là một bộ điều khiển nhỏ. Bạn đặt nó trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng của mình để có thể chơi trò chơi. Nó trông rất tuyệt, nhưng tôi không cần cái này để chơi trò chơi trên điện thoại của mình.

Hiện tại, Max đang sử dụng túi Phorce. Bạn có thể sử dụng nó để sạc điện thoại hoặc máy tính bảng của mình. Tôi thường quên sạc điện thoại trước khi ra khỏi nhà, vì vậy tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Max cũng thích nó. Đó là tiện ích yêu thích của chúng tôi!)

Bài 3

3. Read the article. Choose the correct answer.

(Đọc bài viết. Chọn câu trả lời đúng.)

1. Max and Tina normally get the bus to school.

a. True                        

b. False                                   

c. Doesn’t say

2. The Sospendo is heavy.

a. True                        

b. False                                   

c. Doesn’t say

3. Tina thinks the controller is useful for her.

a. True                        

b. False                                   

c. Doesn’t say

4. Tina forgot to charge her phone today.

a. True                        

b. False                                   

c. Doesn’t say

5. Tina and Max both love the Phorce bag.

a. True                        

b. False                                   

c. Doesn’t say

Lời giải chi tiết:

1. a

2. c

3. b

4. b

5. a

1. True

Max and Tina normally get the bus to school.

(Max và Tina thường đón xe buýt đến trường.)

Thông tin: Today we’re going to school by bus as usual.

(Hôm nay chúng ta đến trường bằng xe buýt như thường lệ.)

2. Doesn’t say

The Sospendo is heavy.

(Sospendo rất nặng.)

3. False

Tina thinks the controller is useful for her.

(Tina nghĩ rằng bộ điều khiển hữu ích cho cô ấy.)

Thông tin: It looks cool, but I don’t need this to play games on my phone.

(Nó trông rất tuyệt, nhưng tôi không cần cái này để chơi trò chơi trên điện thoại của mình.)

4. False

Tina forgot to charge her phone today.

(Tina quên sạc điện thoại của cô ấy ngày hôm nay.)

Thông tin: I often forget to charge my phone before I leave the house, so I think this is a brilliant idea.

(Tôi thường quên sạc điện thoại trước khi ra khỏi nhà, vì vậy tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời.)

5. True

Tina and Max both love the Phorce bag. 

(Tina và Max đều thích túi Phorce.)

Thông tin: Max loves it, too. It’s our favourtite gadget!

(Max cũng thích nó. Đó là tiện ích yêu thích của chúng tôi!)

Bài 4

4. What is Max and Tina’s opinion of each object? Use the adjectives below to help you.

(Ý kiến của Max và Tina về từng vật thể là gì? Sử dụng các tính từ dưới đây để giúp bạn.)

boring (nhạt nhẽo)

clever (thông minh)

cool (ngầu)

normal (bình thường)

strange (lạ lùng)

ugly (xấu xí)

useful (hữu ích)

fun (vui vẻ)

unusual (bất thường)

Lời giải chi tiết:

- They think the Sospendo looks quite strange.

(Họ cho rằng chiếc Sospendo trông khá kỳ lạ.)

- Tina think the tiny controller looks cool.

(Tina nghĩ rằng chiếc điều khiển nhỏ trông rất tuyệt.)

- Tina and Max think the Phorce bag useful.

(Tina và Max nghĩ rằng túi Phorce hữu ích.)

Bài 5

5. What do you think of the gadgets in the report? Which one do you like?

(Bạn nghĩ gì về các tiện ích trong báo cáo? Bạn thích cái nào?)

I like the Phorce bag, bit I don’t want to look stupid at school.

(Tôi thích chiếc túi Phorce, nhưng tôi không muốn mình trông thật ngu ngốc khi đến trường.)

Lời giải chi tiết:

I enjoy the tiny controller since I generally play games in my spare time, so it is quite handy and nice.

(Tôi thích chiếc điều khiển nhỏ xíu vì tôi thường chơi game khi rảnh rỗi, vì vậy nó khá tiện dụng và đẹp mắt.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1.4 Grammar

  1. Who do you speak to when you’ve got a problem with your computer, tablet or phone? 2. Listen and read the dialogue. What problem does Duy have? 3. Study the Grammar box. Find more examples of verbs + -ing or verbs + to-infinitive in the dialogue. 4. Choose the correct option. 5. Work in groups. Choose a technological gadget and describe it. Use at least four verbs in the Grammar box. The other groups have to guess the name of the gadget.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1.5 Listening and Vocabulary

  1. Do the quiz and compare the results with the class. Then go to page 101 to read what your answers say about you. 2. Complete the gaps with words from the quiz. Listen and check. 3. Listen to the first part of a radio programme. What is the programme about? Choose the correct answer. 4. Listen to the second part of programme. Mark the sentences T (true) or F (false). 5. How important is technology in your life? What technology do you use and what do you like doing with it? Write five sentenc

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1.6 Speaking

  1. Which of the following problems with technology in the house do you have? Tick (✓) the problems. 2. Listen and read the dialogue between Duy and Jenny. Answer the questions. 3. Study the Speaking box. Tick (✓) the suggestions used in the dialogue. 4. Listen to six speakers and respond. Use the Speaking box to help you. 5. In pair, plan to make a funny video. Discuss what you want to film and where. Make suggestions and respond.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1.7 Writing

  1. Complete the sentences with the words given. Then match the words with the photos. 2. Complete the sentences with the adjectives given. 3. Read the paragraph written by Thu. Circle the technological tools used, underline their purposes, and the double underline the adjectives. 5. What technological gadgets do you use in your life? Write a paragraph (80-100 words) to describe these tools.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find: 2. Choose the correct option. 3. Listen and repeat. 4. Choose the odd one out. 5. In groups, make sentences using the sounds /ɔː/ and /ɒ/. Share with the class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close