Tiếng Anh 8 Unit 5 5.7 Writing

1. Which of the following are the advantages of country and city life? Sort them into two columns. 2. Read the text. Which of the ideas below are mentioned in the text? Put a tick (✓). 3. Study the Writing box. Underline the four example sentences given in the text above. 4. Which of the following examples best supports the idea given? Circle the better option. 5. Write a paragraph (80-100 words) describing life in your area. Include at least one example for each idea.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Which of the following are the advantages of country and city life? Sort them into two columns.

(Điều nào sau đây là những lợi thế của cuộc sống nông thôn và thành phố? Sắp xếp chúng thành hai cột.)

fresh air

cheaper cost of living

good health care

helpful neighbours

relaxed and healthy lifestyle

modern public transport

plenty of entertainment

peaceful and quiet life

more open spaces

more job opportunities

easy access to services

 

Country life 

City life 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Country life

(Cuộc sống nông thôn)

City life

(Cuộc sống thành thị)

fresh air (không khí trong lành)

cheaper cost of living (chi phí sinh hoạt rẻ hơn)

helpful neighbours (hàng xóm nhiệt tình)

relaxed and healthy lifestyle (lối sống thoải mái và lành mạnh)

peaceful and quiet life (cuộc sống thanh bình và yên tĩnh)

more open spaces (nhiều không gian mở hơn)

good health care (chăm sóc sức khỏe tốt)

modern public transport (giao thông công cộng hiện đại)

plenty of entertainment (nhiều giải trí)

more job opportunities (nhiều cơ hội việc làm hơn)

easy access to services (dễ dàng tiếp cận các dịch vụ)

Bài 2

2. Read the text. Which of the ideas below are mentioned in the text? Put a tick ().

(Đọc văn bản. Ý tưởng nào dưới đây được đề cập trong văn bản? Đánh dấu ().)

BLOG

I live in a small coastal town in Mexico. This town is excellent for families who want a peaceful lifestyle in a safe environment. The crime rate is 26% lower than other places in Mexico. My town has less traffic and hustle and bustle than the larger Mexican cities. Mexican towns are known for their history and culture and so is my town. For example, the Day of the Dead and Guelaguetza Festival are colourful and lively festivals in our town. The cost of living in coastal towns is low and my town is not an exception. Our family can live here for less than $1,000 a month.

 

cost of living

 

people

 

crime rate

 

quality of air

 

festivals / culture

 

safety

 

lifestyle

 

traffic

Word Friends

safe environment (môi trường an toàn)

peaceful lifestyle (lối sống yên bình)

hustle and bustle (nhộn nhịp và bận rộn)

lively festivals (lễ hội nhạc sống)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

BLOG

Tôi sống ở một thị trấn ven biển nhỏ ở Mexico. Thị trấn này là nơi tuyệt vời cho những gia đình muốn có một lối sống yên bình trong một môi trường an toàn. Tỷ lệ tội phạm thấp hơn 26% so với những nơi khác ở Mexico. Thị trấn của tôi ít xe cộ và ít xô bồ hơn các thành phố lớn của Mexico. Các thị trấn Mexico được biết đến với lịch sử và văn hóa của họ và thị trấn của tôi cũng vậy. Ví dụ, Ngày của người chết và Lễ hội Guelaguetza là những lễ hội đầy màu sắc và sống động ở thị trấn của chúng tôi. Chi phí sinh hoạt ở các thị trấn ven biển thấp và thị trấn của tôi không phải là một ngoại lệ. Gia đình chúng tôi có thể sống ở đây với ít hơn 1.000 đô la một tháng.

Lời giải chi tiết:

cost of living (chi phí sinh hoạt)

 

people (con người)

crime rate (tỷ lệ tội phạm)

 

quality of air (chất lượng không khí)

festivals / culture (lễ hội / văn hóa)

 

safety (an toàn)

lifestyle (lối sống)      

traffic (giao thông)

Bài 3

3. Study the Writing box. Underline the four example sentences given in the text above.

(Nghiên cứu hộp Viết. Gạch dưới bốn câu ví dụ được đưa ra trong văn bản trên.)

Writing

(Viết)

Writing supporting ideas by giving an example

(Viết các ý hỗ trợ bằng cách đưa ra ví dụ)

Make your ideas easier to understand and more convincing by adding examples. Examples can be numbers, names of places, people, things, events, etc.

(Làm cho ý tưởng của bạn dễ hiểu và thuyết phục hơn bằng cách thêm các ví dụ. Ví dụ có thể là số, tên địa điểm, người, sự vật, sự kiện, v.v.)

Expressions to introduce examples:

(Diễn đạt để giới thiệu ví dụ)

For example, … (Ví dụ, …)

..., such as … (..., chẳng hạn như …)

… are two examples (of …) (… là hai ví dụ (của…))

Lời giải chi tiết:

I live in a small coastal town in Mexico. This town is excellent for families who want a peaceful lifestyle in a safe environment. The crime rate is 26% lower than other places in Mexico. My town has less traffic and hustle and bustle than the larger Mexican cities. Mexican towns are known for their history and culture and so is my town. For example, the Day of the Dead and Guelaguetza Festival are colourful and lively festivals in our town. The cost of living in coastal towns is low and my town is not an exception. Our family can live here for less than $1,000 a month.

Bài 4

4. Which of the following examples best supports the idea given? Circle the better option.

(Ví dụ nào sau đây hỗ trợ tốt nhất cho ý tưởng được đưa ra? Khoanh tròn lựa chọn tốt hơn.)

1. The cost of living in Cebu, Philippines is low for families. 

a. Rent is cheap in most parts of Cebu. 

b. A family of four can live for $2,000 a month. 

2. You can access many healthcare services in Bangkok. 

a. There are many good private hospitals and inexpensive government hospitals in Bangkok. 

b. Bangkok has a famous hospital, and it also has many nurses.

3. The air quality in this town is high. 

a. The city is surrounded by distant mountains which offer fresh air. 

b. It rains a lot during the monsoon season but gets hot in March to May. 

4. The pace of living in this city is much faster than other parts of the country. 

a. People are always in a hurry and don’t stop to talk much. 

b. People often enjoy festivals together.

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. a

4. a

1. b

The cost of living in Cebu, Philippines is low for families.

(Chi phí sinh hoạt ở Cebu, Philippines thấp đối với các gia đình.)

a. Rent is cheap in most parts of Cebu.

(Giá thuê rẻ ở hầu hết các khu vực của Cebu.)

b. A family of four can live for $2,000 a month.

(Một gia đình bốn người có thể sống với 2.000 đô la một tháng.)

2. a

You can access many healthcare services in Bangkok.

(Bạn có thể tiếp cận nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Bangkok.)

a. There are many good private hospitals and inexpensive government hospitals in Bangkok.

(Có nhiều bệnh viện tư nhân tốt và bệnh viện công rẻ ở Bangkok.)

b. Bangkok has a famous hospital, and it also has many nurses.

(Bangkok có một bệnh viện nổi tiếng, và nó cũng có nhiều y tá.)

3. a

The air quality in this town is high.

(Chất lượng không khí ở thị trấn này cao.)

a. The city is surrounded by distant mountains which offer fresh air.

(Thành phố được bao quanh bởi những ngọn núi xa xôi mang lại không khí trong lành.)

b. It rains a lot during the monsoon season but gets hot in March to May.

(Trời mưa nhiều trong mùa gió mùa nhưng nóng vào tháng 3 đến tháng 5.)

4. a

The pace of living in this city is much faster than other parts of the country.

(Nhịp sống ở thành phố này nhanh hơn nhiều so với các vùng khác của đất nước.)

a. People are always in a hurry and don’t stop to talk much.

(Mọi người luôn vội vàng và không dừng lại để nói nhiều.)

b. People often enjoy festivals together.

(Mọi người thường cùng nhau vui chơi lễ hội.)

Bài 5

5. Write a paragraph (80-100 words) describing life in your area. Include at least one example for each idea.

(Viết một đoạn văn (80-100 từ) mô tả cuộc sống trong khu vực của bạn. Bao gồm ít nhất một ví dụ cho mỗi ý tưởng.)

Lời giải chi tiết:

Countryside is the most comfortable place to live for three main reasons. First, living in the countryside, we can see the natural landscape. Mountains, trees, beautiful flowers and birds are what we can see every day in the countryside. Moreover, we can see sunrise and sunset in the early morning and evening. During the sunset, we can sit on the grasses near the pond, and see the reflection between the sun and the water. Second, less-pollution is also the main factor that attracts our feeling to live in the countryside. Because there are no large-scale factories, most people in the countryside do not need to care very much about health concern that comes from chemical substances, the crucial cause of pollution. Furthermore, we can absorb the fresh air into our body; not the polluted substances. Third, by living in the countryside, we are very easy to make communications with people. People have to be accompanied by communication, and they would find the easiest way to make it because countryside is built by small communities. For example, villagers in the countryside spend only a short time to get to know their neighbors, so they will never be alone when they encounter any incident. Additionally, the solid communication of people in the countryside is stronger than what we have seen in other places. In short, living in the countryside is even more comfortable than other places that we used to live. We should help to develop the countryside and keep supporting the concept of living there.

Tạm dịch:

Nông thôn là nơi thoải mái nhất để sống vì ba lý do chính. Đầu tiên, sống ở nông thôn, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh quan thiên nhiên. Núi, cây, hoa đẹp và chim là những gì chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày ở nông thôn. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn vào sáng sớm và chiều tối. Trong hoàng hôn, chúng ta có thể ngồi trên bãi cỏ gần ao và ngắm nhìn sự phản chiếu giữa mặt trời và mặt nước. Thứ hai, ít ô nhiễm cũng là yếu tố chính thu hút cảm giác sống ở nông thôn của chúng tôi. Do không có các nhà máy quy mô lớn nên phần lớn người dân nông thôn không cần quan tâm lắm đến mối lo về sức khỏe đến từ các chất hóa học, nguyên nhân cốt yếu của ô nhiễm. Hơn nữa, chúng ta có thể hấp thụ không khí trong lành vào cơ thể; không phải là các chất bị ô nhiễm. Thứ ba, do sống ở nông thôn nên chúng tôi rất dễ giao tiếp với mọi người. Mọi người phải đi cùng với giao tiếp và họ sẽ tìm ra cách dễ dàng nhất để thực hiện điều đó vì nông thôn được xây dựng bởi các cộng đồng nhỏ. Ví dụ, người dân ở quê chỉ cần một thời gian ngắn để làm quen với hàng xóm của họ, vì vậy họ sẽ không bao giờ đơn độc khi gặp bất kỳ sự cố nào. Ngoài ra, giao tiếp vững chắc của người dân ở nông thôn mạnh mẽ hơn những gì chúng ta đã thấy ở những nơi khác. Nói tóm lại, sống ở nông thôn thậm chí còn thoải mái hơn những nơi khác mà chúng tôi từng sống. Chúng ta nên giúp phát triển vùng nông thôn và tiếp tục ủng hộ khái niệm sống ở đó.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Vocabulary in action

  1. Which words / phrases can be used to … 2. Complete the sentences with Word Friends. Fill in TWO WORDS for each sentence. In pairs, say if the sentences are true for you. 3. Listen and mark the stressed syllable. 4. Complete the dialouge. Listen and practise in pairs.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Revision

  1. Write the correct form of the words in brackets to complete the sentences.2. Join one word / phrases in both boxes to make the correct Word Friend. Fill in the blanks. 3. Change these words into the forms in brackets. You may need to add more or most to some of them. 4. Read the text and fill in the blanks with the correct choice. 5. Read the text and tick (✓) the statements the author is likely to agree with.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5.6 Speaking

  1. Listen and answer the questions below. 2. Complete the phrases from the dialogue. 3. Circle the best option. 4. Reorder the lines of this dialogue. The first line is given. 5. Work in pairs. Student A reads about Lạng Sơn. Student B reads about Trà Vinh on page 102. Then ask and answer about each place. Remember to check understanding.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the table below. Complete the table with the amount of money you estimate it costs to live in your area. Compare it with your friends. 2. Listen to a dialogue on a radio program between a host and Mai and Nam. Complete the summary with NO MORE THAN THREE WORDS or A NUMBER for each blank. 3. Listen and tick (✓) the phrases used to ask for explanations in the dialogue. 4. Check if you understand these Word Friends. Then listen again and number the Word Friends in the order you hear them

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5.4 Grammar

  1. Look at the photos of London. What do you know about these places? 2. Read the text and complete the examples below. 3. Change these comparative adjectives into comparative adverbs then superlative adverbs. 4. Rewrite the second sentences so that they have the same meaning as the first sentences. Some words have been given to help you. 5. Work in groups. Compare city life and country life. Use the following verbs: work, drive, play, move, talk, and study.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close