Tiếng Anh 8 Unit 5 5.4 Grammar

1. Look at the photos of London. What do you know about these places? 2. Read the text and complete the examples below. 3. Change these comparative adjectives into comparative adverbs then superlative adverbs. 4. Rewrite the second sentences so that they have the same meaning as the first sentences. Some words have been given to help you. 5. Work in groups. Compare city life and country life. Use the following verbs: work, drive, play, move, talk, and study.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos of London. What do you know about these places?

(Nhìn vào những bức ảnh của London. Bạn biết gì về những nơi này?)

London is the largest and most exciting city in the UK. It has 8.9 million people and the nation’s  best museums, galleries, and theaters. The pace of life in London moves faster than elsewhere in the UK. Since London has traffic jams, many people use the underground to get around more quickly. Therefore, when you travel to London, you need to plan more carefully than when visiting other British cities. Air and noise pollution in London is not as bad as in other capital cities. In my opinion, drivers in London drive the most carefully in the world!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

London là thành phố lớn nhất và thú vị nhất ở Vương quốc Anh. Nó có 8,9 triệu người và các viện bảo tàng, phòng trưng bày và nhà hát tốt nhất của quốc gia. Nhịp sống ở London di chuyển nhanh hơn những nơi khác ở Vương quốc Anh. Vì Luân Đôn bị tắc đường nên nhiều người sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển nhanh hơn. Do đó, khi du lịch London, bạn cần lên kế hoạch cẩn thận hơn so với khi đến các thành phố khác của Anh. Ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở London không tệ như ở các thành phố thủ đô khác. Theo tôi, những người lái xe ở London lái xe cẩn thận nhất thế giới!

Lời giải chi tiết:

London is famous for its famous architecture, especially Big Ben.

(London nổi tiếng với những công trình kiến trúc nổi tiếng, đặc biệt là tháp đồng hồ Big Ben.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the text and complete the examples below.

(Đọc văn bản và hoàn thành các ví dụ dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

1. than

2. more

3. most

1. The pace of life in London moves faster than elsewhere in the UK.

(Nhịp sống ở London diễn ra nhanh hơn những nơi khác ở Vương quốc Anh.)

2. Many people use the underground to get around more quickly.

(Nhiều người sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển nhanh hơn.)

3. In my opinion, drivers in London drive the most carefully in the world!

(Theo tôi, những người lái xe ở London lái xe cẩn thận nhất thế giới!)

Bài 3

3. Change these comparative adjectives into comparative adverbs then superlative adverbs.

(Thay đổi các tính từ so sánh này thành trạng từ so sánh hơn rồi trạng từ so sánh nhất.)

Lời giải chi tiết:

Comparative adjectives

(Tính từ so sánh hơn)

Comparative adverbs

(Trạng từ so sánh hơn)

Superlative adverbs

(Trạng từ so sánh nhất)

1. more careful

(cẩn thận hơn)

more carefully

most carefully

(cẩn thận nhất)

2. noisier

(ồn ào hơn)

more noisily

most noisily

(ồn ào nhất)

3. quieter

(yên tĩnh hơn)

more quietly 

most quietly

(yên tĩnh nhất)

4. slower

(chậm chạp hơn)

more slowly 

most slowly

(chậm chạp nhất)

5. faster

(nhanh hơn)

more fastly

most fastly

(nhanh nhất)

6. easier

(dễ dàng hơn)

more easily

most easily

(dễ dàng nhất)

Bài 4

4. Rewrite the second sentences so that they have the same meaning as the first sentences. Some words have been given to help you.

(Viết lại các câu thứ hai để chúng có cùng ý nghĩa với các câu đầu tiên. Một số từ đã được đưa ra để giúp bạn.)

1. The pace of life in the countryside is slower than in the big cities.

(Nhịp sống ở nông thôn chậm hơn ở các thành phố lớn.)

____________ moves ____________.

2. It is easier to find nice hotels in London than in smaller towns.

(Nó dễ dàng tìm thấy những khách sạn đẹp ở London hơn là ở những thị trấn nhỏ hơn.)

You can ________________________.

3. During rush hour, travelling by motorbike is faster than by car.

(Trong giờ cao điểm, di chuyển bằng xe máy nhanh hơn đi ô tô.)

____________ moves ____________.

4. Among my friends, my home is nearest the school.

(Trong số bạn bè của tôi, nhà tôi gần trường nhất.)

____________, I live ____________.

5. Hiền was the slowest runner in the game.

(Hiền là người chạy chậm nhất trong trò chơi.)

Hiền ran ________________________.

Lời giải chi tiết:

1. The pace of life in the countryside moves more slowly than in the big cities.

(Nhịp sống ở nông thôn di chuyển chậm hơn ở các thành phố lớn.)

2. You can find nice hotels in London more easily than in smaller towns.

(Bạn có thể tìm thấy những khách sạn đẹp ở London dễ dàng hơn ở các thị trấn nhỏ hơn.)

3. Travelling by motorbike moves faster than by car during rush hour.

(Di chuyển bằng xe máy di chuyển nhanh hơn đi ô tô trong giờ cao điểm.)

4. Among my friends, I live the nearest to the school.

(Trong số bạn bè của tôi, tôi sống gần trường nhất.)

5. Hiền ran the most slowly in the game.

(Hiền chạy chậm nhất trong trò chơi.)

Bài 5

5. Work in groups. Compare city life and country life. Use the following verbs: work, drive, play, move, talk, and study.

(Làm việc nhóm. So sánh cuộc sống thành phố và cuộc sống nông thôn. Sử dụng các động từ sau: work, drive, play, move, talk, and study.)

Phương pháp giải:

work (v): làm việc

drive (v): lái

play (v): chơi

move (v): di chuyển

talk (v): nói/ trò chuyện

study (v): học

Lời giải chi tiết:

- The pace of life in the cities moves faster than life in the countryside.

(Nhịp sống ở các thành phố di chuyển nhanh hơn cuộc sống ở nông thôn.)

- During rush hour, travelling in the countryside is faster than travelling in the cities.

(Trong giờ cao điểm, đi du lịch ở vùng nông thôn nhanh hơn đi du lịch trong thành phố.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the table below. Complete the table with the amount of money you estimate it costs to live in your area. Compare it with your friends. 2. Listen to a dialogue on a radio program between a host and Mai and Nam. Complete the summary with NO MORE THAN THREE WORDS or A NUMBER for each blank. 3. Listen and tick (✓) the phrases used to ask for explanations in the dialogue. 4. Check if you understand these Word Friends. Then listen again and number the Word Friends in the order you hear them

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5.6 Speaking

  1. Listen and answer the questions below. 2. Complete the phrases from the dialogue. 3. Circle the best option. 4. Reorder the lines of this dialogue. The first line is given. 5. Work in pairs. Student A reads about Lạng Sơn. Student B reads about Trà Vinh on page 102. Then ask and answer about each place. Remember to check understanding.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5.7 Writing

  1. Which of the following are the advantages of country and city life? Sort them into two columns. 2. Read the text. Which of the ideas below are mentioned in the text? Put a tick (✓). 3. Study the Writing box. Underline the four example sentences given in the text above. 4. Which of the following examples best supports the idea given? Circle the better option. 5. Write a paragraph (80-100 words) describing life in your area. Include at least one example for each idea.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Vocabulary in action

  1. Which words / phrases can be used to … 2. Complete the sentences with Word Friends. Fill in TWO WORDS for each sentence. In pairs, say if the sentences are true for you. 3. Listen and mark the stressed syllable. 4. Complete the dialouge. Listen and practise in pairs.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Revision

  1. Write the correct form of the words in brackets to complete the sentences.2. Join one word / phrases in both boxes to make the correct Word Friend. Fill in the blanks. 3. Change these words into the forms in brackets. You may need to add more or most to some of them. 4. Read the text and fill in the blanks with the correct choice. 5. Read the text and tick (✓) the statements the author is likely to agree with.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close