Tiếng Anh 8 Unit 2 2.2 Grammar

1. Do you like storms? Why / Why not? 2. Listen and read the text. Find one unusual fact about the storm in the text. 3. Study the Grammar box. Find the Past Simple forms of the verbs in the text. Which are regular / irregular? 4. Complete the sentences with the correct form of the verbs in bracket. 5. Complete the sentences with a time adverbial to make them true for you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Do you like storms? Why / Why not?

(Bạn có thích bão không? Tại sao tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

It’s a mixed bag for me. The thunder terrifies me when it’s loud. But watching it from safely inside is beautiful. A fun story is that I was caught outside during a thunderstorm when it was still kind of light outside and the lightning was pink. The prettiest thunderstorm I’ve ever seen.

(Đó là sự hỗn hợp trong tôi. Sấm sét làm tôi kinh hoàng khi nó lớn. Nhưng xem nó từ bên trong một cách an toàn là đẹp. Một câu chuyện thú vị là tôi đã bị bắt gặp ngoài trời trong cơn giông bão khi bên ngoài trời vẫn còn sáng và tia chớp có màu hồng. Cơn giông đẹp nhất mà tôi từng thấy.)

Bài 2

2. Listen and read the text. Find one unusual fact about the storm in the text.

(Nghe và đọc văn bản. Tìm một sự thật bất thường về cơn bão trong văn bản.)


Venezuela's Special Storms

You might find storms fascinating or frightening. But can they be positive? If you live in Venezuela, your answer may be: yes! In 1995, a storm in Venezuela saved the country. How did that happen? Foreign sailors wanted to attack, but they saw strange lightning. It looked pinkish-orange, so they didn’t know what it was. They felt scared. In the bright light of the storm, soldiers on land spotted the ships.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn có thể tìm thấy những cơn bão hấp dẫn hoặc đáng sợ. Nhưng chúng có thể tích cực không? Nếu bạn sống ở Venezuela, câu trả lời của bạn có thể là: có! Năm 1995, một cơn bão ở Venezuela đã cứu đất nước này. Làm thế nào điều đó xảy ra? Các thuỷ thủ nước ngoài muốn tấn công, nhưng họ nhìn thấy tia chớp kỳ lạ. Nó trông có màu hồng cam nên họ không biết nó là gì. Họ cảm thấy sợ hãi. Trong ánh sáng rực rỡ của cơn bão, những người lính trên đất liền đã phát hiện ra những con tàu.

Lời giải chi tiết:

It looked pinkish-orange, so they didn’t know what it was.

(Nó trông có màu hồng cam nên họ không biết nó là gì.)

Bài 3

3. Study the Grammar box. Find the Past Simple forms of the verbs in the text. Which are regular / irregular?

(Nghiên cứu hộp ngữ pháp. Tìm các hình thức quá khứ đơn của động từ trong văn bản. Động từ nào có quy tắc / bất quy tắc?)

Grammar

(Ngữ pháp)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Regular verbs (Động từ có quy tắc)

It looked strange.

(Nó trông thật lạ.)

They didn’t move.

(Họ đã không di chuyển.)

When did that happen?

(Điều đó đã xảy ra khi nào?)

Irregular verbs (Động từ bất quy tắc)

We saw an unusual storm.

(Chúng tôi đã thấy một cơn bão bất thường.)

I didn’t know what to do.

(Tôi đã không biết phải làm gì.)

Did you take any photos?

(Bạn đã chụp bất kỳ bức ảnh nào?)

We use the Past Simple with time adverbials.

(Chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn với các trạng từ chỉ thời gian.)

E.g yesterday, last week / year, two hours / days / weeks / years ago, in April, in 1595.

(Ví dụ: hôm qua, tuần trước / năm, hai giờ / ngày / tuần / năm trước, vào tháng 4, năm 1595.)

Lời giải chi tiết:

- Regular verbs: saved, did - happen, wanted, looked, didn' know, spotted.

- Irregular verbs: saw. 

Bài 4

4. Complete the sentences with the correct form of the verbs in bracket.

(Hoàn thành các câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Tropical Strom Alex (bring) (1) _______ strong winds and rain to the region before becoming a cyclone on Monday. It (cause) (2) _______ flooding across South Florida and (kill) (3) _______ at least three people in Cuba. Days later, it (move) (4) ______________ away from the island and continue (5) _______ crossing the Atlantic Ocean.

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn với động từ thường:

- có quy tắc: Ved

- bất quy tắc: V2 

Lời giải chi tiết:

1. brought

2. caused

3. killed

4. moved

5. continued

Tropical Strom Alex (1) brought strong winds and rain to the region before becoming a cyclone on Monday. It (2) caused flooding across South Florida and (3) killed at least three people in Cuba. Days later, it (4) moved away from the island and (5) continued crossing the Atlantic Ocean.

Tạm dịch:

Bão nhiệt đới Alex đã mang theo gió mạnh và mưa đến khu vực trước khi trở thành một cơn bão vào thứ Hai. Nó gây ra lũ lụt khắp Nam Florida và giết chết ít nhất ba người ở Cuba. Nhiều ngày sau, nó rời khỏi hòn đảo và tiếp tục băng qua Đại Tây Dương.

Bài 5

5. Complete the sentences with a time adverbial to make them true for you.

(Hoàn thành các câu với trạng từ chỉ thời gian để làm cho chúng đúng với bạn.)

1. I saw snow _______.

2. We had really bad weather on our school trip _______.

3. We loved the warm weather on our holiday _______.

4. I went out in the rain without a coat _______.

Lời giải chi tiết:

1. I saw snow in Sapa last year.

(Năm ngoái tôi đã thấy tuyết ở Sapa.)

2. We had really bad weather on our school trip last weekend.

(Chúng tôi đã có thời tiết thực sự xấu trong chuyến đi học của chúng tôi vào cuối tuần trước.)

3. We loved the warm weather on our holiday two years ago.

(Chúng tôi yêu thời tiết ấm áp vào kỳ nghỉ của chúng tôi hai năm trước.)

4. I went out in the rain without a coat yesterday.

(Hôm qua tôi đi ra ngoài trời mưa mà không có áo khoác.)

Bài 6

6. Work in pairs.

(Làm việc theo cặp.)

Student A: Ask questions.

(Học sinh A: Hỏi câu hỏi.)

- What happened? (Chuyện gì đã xảy ra thế?)

- When and where did it happen? (Nó đã xảy ra khi nào và nơi đâu?)

- What were the effects of the natural disasters? (Hậu quả của thiên tai là gì?)

Student B: Describe an unusual storm in Japan, based on the information given on page 101.

(Học sinh B: Mô tả một cơn bão bất thường ở Nhật Bản, dựa trên thông tin được cung cấp ở trang 101.)

Lời giải chi tiết:

A: Tell me what happened?

(Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?)

B: I caught an unusual storm.

(Tôi gặp một cơn bão bất thường.)

A: When and where did it happen?

(Nó xảy ra khi nào và ở đâu?)

B: Tropical Storm Jongdari caused heavy rainfall in central Japan in July 2018. It was very windy in parts of southern mainland Japan.

(Bão nhiệt đới Jongdari gây mưa lớn ở miền trung Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018.)

A: What were the effects of the natural disasters?

(Những ảnh hưởng của thiên tai là gì?)

B: Heavy rainfall caused airlines to cancel or delay many flights in Japan on Saturday.

(Ở các vùng phía nam lục địa Nhật Bản, trời rất gió. Mưa lớn khiến các hãng hàng không hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay ở Nhật Bản vào thứ Bảy.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.3 Reading and Vocabulary

  1. One student acts out or draw a natural disaster and other students have guess what it is. 2. Read the article and correct the sentences. 3. Answer the following questions: 4. Check if you understand the words in red and the underlined words. Then choose the correct option. 5. In pairs, ask and answer questions about the reading text.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.4 Grammar

  1. In pairs, discuss: What do you often do when you know that there is a typhoon coming? 2. Listen and read Thu’s story. Retell the story to your friend. 3. Study the Grammar box. Find examples of the Past Continuous in the dialogue. 4. Choose the correct option. 5. Put the verbs into Past Simple or Past Continuous.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.5 Listening and Vocabulary

  1. Look at the photos from the Go Wild camp. What are people doing? 2. Listen to Abigali telling Max about her experience with Go Wild. Choose the correct option. 3. Listen again. Match the activities from Exercise 2 with the days of the week in Abigail’s diary. 4. Listen again and answer the questions. 5. In groups, imagine your class decided to go on a camp like Go Wild for a week. Which of the following items would you bring with you? Explain to your friends.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.6 Speaking

  1. What will you do when an earthquake occurs in your area? Share ideas with your friends. 2. Read the dialogue between Duy and Thu. Was Thu happy with what Duy did? 3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. Listen and check. 4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions. 5. Role-play the situations to your classmates. Vote for the best role-play!

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2.7 Writing

  1. In groups, look at the picture. What natural disasters are they? Put the words and phrases in the right box under each picture. Some words and phrases can go into more than one box. 2. In groups, read the sample writing and complete the table below. 3. Put the following ideas in the correct column. Some sentences can go into more than one place. 4. In groups, write a paragraph (80-100 words) to report a natural disaster you know well or have experienced yo your teachers and friends.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close