Tiếng Anh 8 Unit 8 8.7 Writing

1. In pairs, tick (✓) the things you would do when you travel.2. You are a member of the Environment Club of your school. You’re decided to launch the GREEN project to help people. Which activities above would you include in the plan of the GREEN Project? 3. The Environment Club decided to launch the GREEN Project. Read the announcement of an environment club of a school. What kind of information does it have?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. In pairs, tick () the things you would do when you travel.

(Theo cặp, đánh dấu () vào những việc bạn sẽ làm khi đi du lịch.

Lời giải chi tiết:

- Conserve the water bottle! (Tiết kiệm chai nước!)

- Avoid single-use plastics! (Tránh nhựa sử dụng một lần!)

- Be environmentally-friendly (Thân thiện với môi trường)

Bài 2

2. You are a member of the Environment Club of your school. You’re decided to launch the GREEN project to help people. Which activities above would you include in the plan of the GREEN Project?

(Bạn là thành viên của Câu lạc bộ Môi trường của trường bạn. Bạn quyết định khởi động dự án XANH để giúp đỡ mọi người. Bạn sẽ đưa những hoạt động nào ở trên vào kế hoạch của Dự án XANH?)

Lời giải chi tiết:

- Avoid single-use plastics! (Tránh nhựa sử dụng một lần!)

- Take rubbish with you! (Nhặt rác với bạn!)

Bài 3

3. The Environment Club decided to launch the GREEN Project. Read the announcement of an environment club of a school. What kind of information does it have?

(Câu lạc bộ Môi trường quyết định khởi động Dự án XANH. Đọc thông báo về một câu lạc bộ môi trường của một trường học. Nó có những loại thông tin gì?)

To raise your awareness of the environment when you travel, we set up the GREEN Project to help you understand the impacts of travelling on the environment. You will learn about ways to cut off carbon footprint and become an eco-tourist. The launch of our project will be at 2.00 p.m. on 15 September 2022 at the Library Hall.

 

We hope everyone can come!

See you all there on time.

 

Nguyễn Duy

Manager of the project

Tạm dịch:

Để nâng cao nhận thức của bạn về môi trường khi bạn đi du lịch, chúng tôi thành lập Dự án XANH để giúp bạn hiểu tác động của việc đi du lịch đối với môi trường. Bạn sẽ tìm hiểu về các cách cắt giảm lượng khí thải carbon và trở thành khách du lịch sinh thái. Sự ra mắt của dự án của chúng tôi sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều. vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Thư viện.

 

Chúng tôi hy vọng mọi người có thể đến!

Hẹn gặp tất cả các bạn ở đó đúng giờ.

 

Nguyễn duy

Giám đốc dự án

Lời giải chi tiết:

You will learn about ways to cut off carbon footprint and become an eco-tourist. The launch of our project will be at 2.00 p.m. on 15 September 2022 at the Library Hall. (Bạn sẽ tìm hiểu về các cách cắt giảm lượng khí thải carbon và trở thành khách du lịch sinh thái. Sự ra mắt của dự án của chúng tôi sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều. vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Thư viện.)

Bài 4

4. Your school is organizing a summer trip to Cát Bà Island. As a member of Student Union, you’re decided to organize a team building event to help schoolmates stay connected during the trip. Complete the notes below.

(Trường của bạn đang tổ chức một chuyến đi mùa hè đến đảo Cát Bà. Là thành viên của Hội sinh viên, bạn quyết định tổ chức một sự kiện xây dựng nhóm để giúp các bạn cùng trường kết nối với nhau trong suốt chuyến đi. Hoàn thành các ghi chú dưới đây.)


 

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write an announcement as in Exercise 3. Use the notes in Exercise 4. You should write 80-100 words.

(Viết một thông báo như trong Bài tập 3. Sử dụng các ghi chú trong Bài tập 4. Bạn nên viết 80-100 từ.)

Lời giải chi tiết:

To connect schoolmates during the trip, we set up the HAND IN HAND Project to organize a team building event schoolmates connected during the trip. You will join in many activities to get to know and connect with each other. The launch of our project will be from 7.00 a.m. to 6 p.m. on 2 September 2022 at Cát Bà Island.

 

We hope everyone can come!

See you all there on time.

 

 

Nguyễn Nhung

Manager of the project

Tạm dịch:

Để kết nối các bạn cùng trường trong chuyến đi, chúng tôi thành lập Dự án HAND IN HAND để tổ chức sự kiện team building kết nối các bạn cùng trường trong chuyến đi. Các bạn sẽ tham gia nhiều hoạt động để làm quen và kết nối với nhau. Buổi ra mắt dự án của chúng tôi sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 tại đảo Cát Bà.

 

Chúng tôi hy vọng mọi người có thể đến!

Hẹn gặp tất cả các bạn ở đó đúng giờ.

 

 

Nguyễn Nhung

Giám đốc dự án

 

 

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find:2. In pairs, discuss the differences between the words below. 3. Listen and underline the words that are stressed in the sentences. Listen, check and report. 4. In pairs, take turns to talk about a trip your family had last summer. You should talk about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Revision

  1. Write the correct letter for each definition. 2. Complete the text with the words below. 3. Choose the best option. 4. Choose from the box the right preposition to complete the sentences. Some prepositions may not be used. 5. Write an announcement (80-100 words) for an eco-tourism project in your area. You should include details about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.6 Speaking

  1. Do you like p acking when you go on holiday? Do you prefer somebody else to do it for you? Why? / Why not?2. Read or listen and answer the questions. 3. Complete the dialogues with the phrases from the Speaking box. In pairs, say the dialogues. 4. In pairs, role play the situations. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.5 Listening and Vocabulary

  1. In pairs, describe the photo. What do you think is happening? 2. Listen to the first part of the interview. What does Nick do? 3. Listen to the second part of the interview. Mark the sentences T(true) or F(false). 4. Work in groups of three. Listen again. Write down:5. Use a dictionary to check the words in the Vocabulary box and choose the correct option. Listen and check.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 8.4 Grammar

  1. Look at the photos. Chung went to Đà Nẵng city and he took these pictures. Can you guess the names of these places? 2. Read Chung’s travel blog about a trip to Đà Nẵng city. Check your answers in Exercise 1. 3. Study the Grammar box. Then choose the best option. 4. Fill in each blank with ONE suitable preposition. 5. Reply the travel blog in Activity 2. Share with your partner about your vacation. You should describe:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close