Tiếng Anh 8 Unit 6 Vocabulary in action

1. Use the glossary to find: 2. Give the correct word forms of the given words. 3. Clusters: /sp/, /sn/, /sl/, and /sk/. Listen and repeat. 4. In pairs, practise saying the following dialogue. Then make similar dialouges using the clusters learnt.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Use the glossary to find:

(Sử dụng bảng thuật ngữ để tìm:)

1. three places where you can do sport (ba nơi bạn có thể chơi thể thao)

2. four different people (bốn người khác nhau)

3. one sport for which you need a ball (một môn thể thao mà bạn cần một quả bóng)

4. one piece of sports equipment (một bộ dụng cụ thể thao)

5. three types of sports (ba loại thể thao)

6. two verbs that are the same as nouns (hai động từ giống như danh từ)

Lời giải chi tiết:

1. three places where you can do sport: sports centre, tennis court, sports festival. (ba nơi bạn có thể chơi thể thao: trung tâm thể thao, sân quần vợt, đại hội thể thao.)

2. four different people: footballer, coach, runner, sportswoman. (bốn người khác nhau: cầu thủ bóng đá, huấn luyện viên, vận động viên điền kinh, vận động viên.)

3. one sport for which you need a ball: handball. (một môn thể thao mà bạn cần có bóng: bóng ném.)

4. one piece of sports equipment: gymnastics (một bộ dụng cụ thể thao: thể dục dụng cụ)

5. three types of sports: individual sports, indoor sports, outdoor sports. (ba loại hình thể thao: thể thao cá nhân, thể thao trong nhà, thể thao ngoài trời.)

6. two verbs that are the same as nouns: race, score. (hai động từ giống danh từ: cuộc đua / chạy đua, số bàn thắng / ghi bàn.)

Bài 2

2. Give the correct word forms of the given words.

(Cho dạng từ đúng của các từ đã cho.)

1. There will be a gymnastics _______ next year, so I have to train hard this year. (COMPETE)

2. He’s the youngest _______ in Manchester United team. (FOOTBALL)

3. Have you been a _______? You need a rope first. (SLACKLINE)

4. Jenny is interested in _______ since her uncle is a professional _______. (HORSE-RIDE)

5. I’ve decided to take up swimming this summer. This can be both a / an _______ and _______ sports. (DOOR)

Lời giải chi tiết:

1. There will be a gymnastics competitor next year, so I have to train hard this year. (Sẽ có một cuộc thi thể dục dụng cụ vào năm tới, vì vậy tôi phải tập luyện chăm chỉ trong năm nay.)

2. He’s the youngest footballer in Manchester United team. (Anh ấy là cầu thủ bóng đá trẻ nhất trong đội Manchester United.)

3. Have you been a slacklining? You need a rope first. (Bạn có từng đi môn trên dây không? Bạn cần một sợi dây đầu tiên.)

4. Jenny is interested in horse-riding since her uncle is a professional coach. (Jenny thích cưỡi ngựa vì chú của cô ấy là một huấn luyện viên chuyên nghiệp.)

5. I’ve decided to take up swimming this summer. This can be both an indoor and outdoor sports. (Tôi đã quyết định đi bơi vào mùa hè này. Đây có thể là một môn thể thao trong nhà và ngoài trời.). 

Bài 3

3. Clusters: /sp/, /sn/, /sl/, and /sk/. Listen and repeat.

(Các cụm: /sp/, /sn/, /sl/, và /sk/. Lắng nghe và lặp lại.)


sp: sports, spy, spoke, spoon (sp: thể thao, gián điệp, nói, thìa)

sn: snowboard, snail, snore, snack (sn: ván trượt tuyết, ốc sên, ngáy, snack)

sl: slackline, slow, slide, sleep (sl: đường chùng, chậm, trượt, ngủ)

sk: skateboard, ski, skill, skin (sk: ván trượt, trượt tuyết, kỹ năng, làn da)

Bài 4

4. In pairs, practise saying the following dialogue. Then make similar dialouges using the clusters learnt.

(Theo cặp, thực hành nói đoạn hội thoại sau. Sau đó thực hiện các phép đối tương tự bằng các cụm đã học.)

A: Which sports are you interested in? (A: Bạn quan tâm đến môn thể thao nào?)

B: I’m into skateboarding, slackining, skiing, and snowboarding. (B: Tôi thích trượt ván, đi trên dây, trượt tuyết và trượt tuyết.)

Lời giải chi tiết:

A: Which sports are you interested in? (A: Bạn quan tâm đến môn thể thao nào?)

B: I’m into diving, gymnastics and horse-riding. (B: Tôi thích lặn, thể dục dụng cụ và cưỡi ngựa.)

 

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Revision

  1. Read the word groups. Choose the odd one out. Give a reason for your decision. In pairs, make your own quiz questions. 2. Put the words from the list into the right sentence. 3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Match the sentences with their function below. 4. Complete the questions with the correct form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6.7 Writing

  1. Read the messages. What types of messages are they? 2. Read the messages again and answer the questions. Underline where in the messages you found your answers. 3. Study the Writing box. Find the phrases from the Writing box in the texts in Exercise 1. 4. Match phrases 1-5 with phrases a-e to make requests. 5. You were a runner at the Wild Run. Write a note to Nick. Follow the instructions below:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6.6 Speaking

  1. In pairs, look at the photo. What is the sport? Do you like it? Why (not)? 2. Listen and read the dialogue between Thu and Duy. Answer the questions below. 3. Study the Speaking box. Reorder the sentences. Listen and check. 4. In pairs, ask and answer questions about your plans for the weekend. Use the ideas below to help you. 5. Tell the class about some of your partner’s plans.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6.5 Listening and Vocabulary

  1. In pairs, answer the following questions: 2. Listen to the sports news about a young football player. Choose the correct answers. 3. Listen to a dialogue. Mark the sentences T (true) or F (false). Correct the false sentences. 4. Study the table. Decide if the word underlined is a verb, noun (action) or noun (person). 5. Work in pairs. Discuss if you would like to train for your favourite sport in a different country. Say why. Use the ideas below to help you.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6.4 Grammar

  1. Look at the photo. Describe what the girl is doing. 2. Read the poster. What is a slackline? Have you done slacklining before? 3. Study the Grammar box. Find more examples of the First Conditional in the poster. 4. Match phrases 1-4 with phrases a-d to make sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close