Tiếng Anh 8 Unit 9 9.1 Vocabulary

1. Look at the picture. What do you know about life on other planet in our solar system. 2. Write the names of the planets under each picture on page 91.3. Fill in the blanks with the names of the planets. Not all of them will be used.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the picture. What do you know about life on other planet in our solar system.

(Nhìn vào bức tranh. Bạn biết gì về sự sống trên hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta.)

 

Lời giải chi tiết:

Among the stunning variety of worlds in our solar system, only Earth is known to host life.

(Trong số vô số thế giới tuyệt đẹp trong hệ mặt trời của chúng ta, chỉ có Trái đất được biết là có sự sống.)

Bài 2

2. Write the names of the planets under each picture on page 91.

(Viết tên của các hành tinh dưới mỗi bức tranh ở trang 91.)

 

Lời giải chi tiết:

The names of the planets are in the following order: Mercury -> Venus -> Earth -> Mars -> Jupiter -> Saturn -> Uranus -> Neptune. (Tên của các hành tinh theo thứ tự sau: Sao Thủy -> Sao Kim -> Trái đất -> Sao Hỏa -> Sao Mộc -> Sao Thổ -> Sao Thiên Vương -> Sao Hải Vương.)

Bài 3

3. Fill in the blanks with the names of the planets. Not all of them will be used.

(Điền vào chỗ trống tên các hành tinh. Không phải tất cả chúng sẽ được sử dụng.)

We live on (1) _______, but this is just one planet in our solar system. The planets can be put into two groups. The four planets which are closest to the Sun are called the inner planets. These include (2) _______, Venus, Earth, and (3) _______. These planets are made of rock and are smaller than the other planets. The other planets are farther from the Sun so we call them the outer planets. The biggest outer planet is (4) _______, (5) _______ is also an outer planet which is known for its rings. Two other outer planets are (6) _______ and Uranus. Outer planets are made of gas. 

Lời giải chi tiết:

We live on Earth, but this is just one planet in our solar system. The planets can be put into two groups. The four planets which are closest to the Sun are called the inner planets. These include Mercury, Venus, Earth, and Mars. These planets are made of rock and are smaller than the other planets. The other planets are farther from the Sun so we call them the outer planets. The biggest outer planet is Jupiter, Saturn is also an outer planet which is known for its rings. Two other outer planets are Neptune and Uranus. Outer planets are made of gas. (Chúng ta sống trên Trái đất, nhưng đây chỉ là một hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Các hành tinh có thể được đưa vào hai nhóm. Bốn hành tinh gần Mặt trời nhất được gọi là các hành tinh bên trong. Chúng bao gồm Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa. Những hành tinh này được làm bằng đá và nhỏ hơn các hành tinh khác. Các hành tinh khác ở xa Mặt trời hơn nên chúng ta gọi chúng là các hành tinh vòng ngoài. Hành tinh bên ngoài lớn nhất là Sao Mộc, Sao Thổ cũng là một hành tinh bên ngoài được biết đến với các vành đai của nó. Hai hành tinh vòng ngoài khác là Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương. Các hành tinh bên ngoài được làm bằng khí.)

Bài 4

4. Answer the questions about our solar system.

(Trả lời các câu hỏi về hệ mặt trời của chúng ta.)

1. What is the coldest planet in our solar system? (Đâu là hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta?)

2. What is the biggest planet in our solar system? (Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta là gì?)

3. Which planet is out solar system is further from the Sun? (Hành tinh nào ngoài hệ mặt trời nằm xa Mặt trời hơn?)

4. Which four planets in our solar system are the outer planets? (Bốn hành tinh nào trong hệ mặt trời của chúng ta là những hành tinh vòng ngoài?)

5. Which planet has rings of ice and dust? (Hành tinh nào có các vành đai băng và bụi?)

6. Which is the hottest planet in our solar system? (Hành tinh nào nóng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta?)

7. Which two planets neighbor Earth? (Hai hành tinh nào láng giềng với Trái đất?)

8. Which planet is our solar system has life? (Hành tinh nào trong hệ mặt trời của chúng ta có sự sống?)

Lời giải chi tiết:

1. Uranus (Sao Thiên Vương)

2. Jupiter (Sao Mộc)

3. Neptune (Sao Hải Vương)

4. The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. (Các hành tinh bên ngoài là Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.)

5. Saturn (Sao Thổ)

6. Venus (Sao Kim)

7. Mercury, Venus (Sao Thủy, Sao Kim)

8. Earth (Trái Đất)

Bài 5

5. Complete the fact file about the solar system with the words given.

(Hoàn thành hồ sơ thực tế về hệ mặt trời với những từ cho sẵn.)

Our (1) _______ has a Sun, eight planets, and many moons. Our solar system is part of our (2) _______, called the (3) _______ Galaxy. There are billions of galaxies in the (4) _______. Astronauts travel to space in spacecraft. These spacecraft (5) _______ the Earth or other planets. For thousands of years, man has wondered about life on other planets. We haven’t found any yet, but we call creatures from other planets (6) _______. 

Lời giải chi tiết:

Our solar system has a Sun, eight planets, and many moons. Our solar system is part of our galaxy, called the Milky Way Galaxy. There are billions of galaxies in the universe. Astronauts travel to space in spacecraft. These spacecraft orbit the Earth or other planets. For thousands of years, man has wondered about life on other planets. We haven’t found any yet, but we call creatures from other planets aliens.

Tạm dịch:

Hệ mặt trời của chúng ta có một Mặt trời, tám hành tinh và nhiều mặt trăng. Hệ mặt trời của chúng ta là một phần của thiên hà của chúng ta, được gọi là Dải Ngân hà. Có hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ. Các phi hành gia du hành vào không gian trong tàu vũ trụ. Những tàu vũ trụ này quay quanh Trái đất hoặc các hành tinh khác. Trong hàng ngàn năm, con người đã thắc mắc về sự sống trên các hành tinh khác. Chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì, nhưng chúng tôi gọi những sinh vật từ hành tinh khác là người ngoài hành tinh.

Bài 6

6. Work in groups. Make a poster of our solar system and tell the class what you know about it.

(Làm việc nhóm. Làm một tấm áp phích về hệ mặt trời của chúng ta và nói cho cả lớp biết những gì bạn biết về nó.)


Lời giải chi tiết:

We live on Earth, although it is only one of the planets in our solar system. The planets are divided into two categories. The four planets nearest to the Sun are known as the inner planets. Mercury, Venus, Earth, and Mars are among them. These planets are constructed of rock and are smaller in size than the others. Because the other planets are further away from the Sun, we refer to them as the outer planets. Jupiter is the largest of the outer planets, while Saturn, which is noted for its rings, is also an outer planet. Neptune and Uranus are two additional outer planets. The outer planets are composed of gas. (Chúng ta sống trên Trái đất, mặc dù nó chỉ là một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Các hành tinh được chia thành hai loại. Bốn hành tinh gần Mặt trời nhất được gọi là các hành tinh bên trong. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa nằm trong số đó. Những hành tinh này được cấu tạo từ đá và có kích thước nhỏ hơn những hành tinh khác. Vì các hành tinh khác ở xa Mặt trời hơn nên chúng ta gọi chúng là các hành tinh vòng ngoài. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh vòng ngoài, trong khi Sao Thổ, được chú ý bởi các vành đai của nó, cũng là một hành tinh vòng ngoài. Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương là hai hành tinh bên ngoài bổ sung. Các hành tinh bên ngoài bao gồm khí.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.2 Grammar

  1. Look at the image. Listen to a dialogue between Linda and Duy and answer the questions. 2. Read the Grammar box. Answer the questions. 3. Choose the best option to complete the sentences. 4. Fill in each sentence with a, an, the or zero article.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.3 Reading and Vocabulary

  1. In pairs, look at the photos. What do you know about the Moon and the first person on the Moon? 2. Read the text. Complete the table with ONE WORD or a NUMBER. 3. Read the text again and use the context clues to find the words from the text to complete the chart below. 4. Imagine if you were an astronaut and had a chance to go into space. What would you do first when landing on another planet?

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.4 Grammar

  1. Read the dialogue. What is a UFO? What do you think Minh saw? 2. Read the Grammar box and underline the adjectives + prepositions in the text. Can you add another adjective to each list in the Grammar box? 3. Read the sentences. Fill in the correct preposition from the box to complete each sentence.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.5 Listening and Vocabulary

  1. What do you know about NASA? Look at this picture of NASA’s logo. In pairs, answer the question:2. Listen to the introduction to NASA and tick (✓) the information you hear. 3. Listen again and answer the questions with numbers. 4. Complete the sentences with the Word Friends. 5. Imagine you work for NASA. Give a short talk to introduce NASA to a group of students who do not know about it. You should talk about:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 9.6 Speaking

  1. Listen and read the talk by Dr. Johnson about the discovery of strange planets. Tick (✓) the topics mentioned in the talk. 2. Practice saying the expressions above. Draw them out so they take a long time to say. 3. Complete the sentences with the expressions given from the Speaking box.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close