Giải mục 3 trang 71 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 10...Quan sát hình 12 a) Tìm góc đối đỉnh của ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Quan sát Hình 10.

a) Hãy dùng thước đo góc để đo \(\widehat {{O_1}}\)\(\widehat {{O_3}}\). So sánh số đo hai góc đó.

b) Hãy dùng thước đo góc để đo \(\widehat {{O_2}}\)\(\widehat {{O_4}}\). So sánh số đo hai góc đó.

Phương pháp giải:

Đo góc bằng thước đo góc

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}a)\widehat {{O_1}} = 135^\circ ;\widehat {{O_3}} = 135^\circ  \Rightarrow \widehat {{O_1}} = \widehat {{O_3}}\\b)\widehat {{O_2}} = 45^\circ ;\widehat {{O_4}} = 45^\circ  \Rightarrow \widehat {{O_2}} = \widehat {{O_4}}\end{array}\)

Thực hành 3

Quan sát hình 12

a) Tìm góc đối đỉnh của \(\widehat {yOv}\)

b) Tính số đo của \(\widehat {uOz}\)

Phương pháp giải:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là cạnh đối của một cạnh của góc kia

Hai góc đối đỉnh có số đo bằng nhau

Lời giải chi tiết:

a) Góc đối đỉnh của \(\widehat {yOv}\) là \(\widehat {zOu}\) vì tia Oz đối tia Oy, Ou đối tia Ov

b) Ta có: \(\widehat {uOz} = \widehat {yOv}\) ( 2 góc đối đỉnh), mà \(\widehat {yOv} = 110^\circ \) nên \(\widehat {uOz} = 110^\circ \)

Vận dụng 3

Tìm số đo x của \(\widehat {uOt}\)trong Hình 12.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số đo \(\widehat {uOz}\)

Bước 2: \(\widehat {uOt} + \widehat {tOz} = \widehat {uOz}\) do \(\widehat {uOt},\widehat {tOz}\) là 2 góc kề nhau

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\widehat {uOz} = \widehat {yOv}\) ( 2 góc đối đỉnh), mà \(\widehat {yOv} = 110^\circ \) nên \(\widehat {uOz} = 110^\circ \)

Mà \(\widehat {uOt},\widehat {tOz}\) là 2 góc kề nhau nên \(\widehat {uOt} + \widehat {tOz} = \widehat {uOz}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x + 40^\circ  = 110^\circ \\ \Rightarrow x = 110^\circ  - 40^\circ  = 70^\circ \end{array}\)

Vậy x = 70\(^\circ \)

Quảng cáo
close