Quảng cáo
 • Bài 1 trang 96

  Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao? A: “An chọn được 2 quyển truyện tranh” . B: “An chọn được ít nhất 1 quyển truyện tranh''. C: ''An chọn được 2 quyển sách giáo khoa''.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 90, 91

  Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ từ hộp. Hãy so sánh khả năng của các biến cố sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 86

  Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào chắc chắn xảy ra ? A: "Số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2'' B: ''Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa'' C: ''Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp''

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 96

  Gieo hai con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau: A: “Tổng số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc là số chẵn”, B: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc đều bằng 6”, C: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc bằng nhau".

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 91, 92

  Gieo một con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất của các biến cố sau: A: “Mặt xuất hiện có 2 chấm” B: “Mặt xuất hiện có 3 chấm”

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 86, 87, 88

  Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 96

  Một hộp có 4 tấm thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 2, 4, 6, 8. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp . Hãy tính xác suất của các biến cố sau: A: “Lấy được thẻ ghi số nguyên tố '' B: “Lấy được thẻ ghi số lẻ” C: “Lấy được thẻ ghi số chẵn

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 3 trang 92, 93

  Một bình có bốn quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau trong đó có 1 quả màu xanh, 1 quả màu vàng, 1 quả màu đỏ và 1 quả màu trắng. Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ bình. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 89

  Tung một đồng xu hai lần. Hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra ? Biết rằng hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo