Quảng cáo
 • Bài 1 trang 96

  Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao? A: “An chọn được 2 quyển truyện tranh” . B: “An chọn được ít nhất 1 quyển truyện tranh''. C: ''An chọn được 2 quyển sách giáo khoa''.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 96

  Gieo hai con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau: A: “Tổng số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc là số chẵn”, B: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc đều bằng 6”, C: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc bằng nhau".

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 96

  Một hộp có 4 tấm thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 2, 4, 6, 8. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp . Hãy tính xác suất của các biến cố sau: A: “Lấy được thẻ ghi số nguyên tố '' B: “Lấy được thẻ ghi số lẻ” C: “Lấy được thẻ ghi số chẵn

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 96

  Một hộp kín chứa 5 quả cầu có kích thước và khối lượng bằng nhau, trong đó có 1 quả màu xanh và 4 quả màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu từ hộp, tính xác suất của các biến cố sau A: “Quả cầu lấy ra có màu vàng" B: "Quả cầu lấy ra có màu xanh’’.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 96

  Biểu đồ dưới đây thống kê số học sinh Trung học cơ sở của tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019.

  Xem chi tiết