Quảng cáo
 • Câu hỏi mở đầu trang 25

  Hai biểu thức 3.5^2 + 6:2 và 2.x + 3.x^2.y có gì khác nhau?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 25

  Hãy viết các biểu thức biểu thị chu vi và diện tích của một hình vuông có cạnh bằng 3 cm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 25, 26

  Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 3 cm và x cm. (Hình 1)

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 3 trang 27, 28

  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng) a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn. b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 1m và y = 0,8m

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 28

  Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 7 cm, chiều rộng bằng 4 cm và chiều cao bằng 2 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 28

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 28

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị thể tích của một hình hộp chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 cm và hơn chiều cao 2 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 28

  Hãy viết biểu thức đại số biểu thị: a) Tổng của x^2 và 3y b) Tổng các bình phương của a và b

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 28

  Lân có x nghìn đồng và đã chi tiêu hết y nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai cho z nghìn đồng. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm z nghìn đồng. Tính số tiền Lân có khi x = 100, y = 60, z = 50.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 28

  Rút gọn các biểu thức đại số sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo