Quảng cáo
 • Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thuận

  Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mở đầu trang 11

  Cho biết dây điện có giá 10 nghìn đồng một mét. Gọi y (nghìn đồng) là giá tiền của x (mét) dây điện. Hãy tính y theo x.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 11

  a) Học sinh trường Nguyễn Huệ tham gia phong trào “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”, mỗi em đều trồng được 4 cây. Gọi c là số cây trồng được, h là số học sinh đã tham gia. Em hãy viết công thức tính c theo h. b) Tìm điểm giống nhau giữa hai công thức y = 10x và c = 4h.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 12

  Cho biết giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau trong bảng sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 3 trang 12

  Cho biết hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a và b.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 14

  Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 2 thì b = 18. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của a đối với b. b) Tính giá trị của b khi a = 5.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 14

  Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21. a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x b) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y và biểu diễn x theo y

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 14

  Cho m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hãy viết công thức tính m theo n và tìm các giá trị chưa biết trong bảng sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 14

  Cho biết hai đại lượng S và t tỉ lệ thuận với nhau:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 14

  Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng y hay không:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo