Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 82

  Cho định lí: “ Nếu hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 83, 84

  Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “ Hai góc cùng bù một góc thứ 3 thì bằng nhau”

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 84

  Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận của định lí: “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 84

  Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận sau: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong .?… b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì .?..

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 84

  Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận sau: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong .?…thì hai đường thẳng đó song song. b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng ..?.. với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 84

  Hãy phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 84

  Ta gọi hai góc có tổng bằng 90 (^circ ) là hai góc phụ nhau. Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “ Hai góc cùng phụ một góc thứ 3 thì bằng nhau”

  Xem lời giải