Quảng cáo
 • Câu hỏi mở đầu trang 55

  Quan sát lăng kính, hộp đèn và hộp quà ở hình bên dưới. Cho biết các mặt bên của chúng là hình gì?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 55, 56

  Hình nào sau đây có: a) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác? b) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 56

  Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước ba cạnh đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm và chiều cao 3,5 cm theo hướng dẫn sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 57

  Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Tìm độ dài các cạnh: a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a) b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b)

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 57

  Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 7. a) Chỉ ra mặt đáy và mặt bên của mỗi hình lăng trụ b) Ở hình 7a, cạnh BE bằng các cạnh nào? Ở hình 7b, cạnh MQ bằng các cạnh nào?

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 57

  Tấm bìa ở Hình 8 có thể tạo lập thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Hãy cho biết độ dài hai cạnh góc vuông của đáy và chiều cao của lăng trụ.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 57

  Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước như Hình 9

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 58

  Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm ( Hình 10)

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 58

  Từ tấm bìa như Hình 11 có thể tạo lập được hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang. Hãy cho biết chiều cao của hình lăng trụ đó.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 59

  Hãy quan sát lăng trụ đứng tam giác (Hình 1) và thực hiện các yêu cầu sau: a) Tính tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng b) Gọi Cđáy là chu vi đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ, tính Cđáy. h c) So sánh kết quả của câu a và câu b

  Xem lời giải
 • Quảng cáo