Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 6

  Cho hai máy tính xách tay (laptop) có kích thước màn hình (tính theo đơn vị mm) lần lượt là 227,6 × 324 và 170,7 × 243. Tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mỗi màn hình.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 7,8,9

  Các bạn Bình, Mai và Lan cùng thi giải nhanh các bài toán trong sách Bài tập Toán 7. Trong một giờ, số bài làm được của mỗi bạn lần lượt là 4;3;5. Cô giáo thưởng cho mỗi bạn số hình dán lần lượt là 8;6;10. Hãy so sánh tỉ số giữa số hình dán được thưởng và số bài toán làm được của mỗi bạn

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 10

  Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 10

  Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau: a) 3 . (-20) = (-4) . 15 b) 0,8 . 8,4 = 1,4 . 4,8

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 10

  Tìm hai số x,y biết rằng:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 10

  a) Tìm hai số a,b biết rằng 2a = 5b và 3a + 4b = 46 b) Tìm hai số a,b,c biết rằng a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b – c = 3

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 10

  Tính diện tích của hình chữ nhật có chu vi là 28cm và độ dài hai cạnh tỉ lệ với các số 3; 4

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 10

  Tại một xí nghiệp may, trong một giờ cả ba tổ A, B, C làm được tổng cộng 60 sản phẩm. Cho biết số sản phẩm làm được của ba tổ A, B, C tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Hỏi mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm trong một giờ?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 10

  Một công ty có ba chi nhánh A, B, C. Kết quả kinh doanh trong tháng vừa qua ở các chi nhánh A và B có lãi còn chi nhánh C lỗ. Cho biết số tiền lãi, lỗ của ba chi nhánh A, B, C tỉ lệ với các số 3; 4; 2. Tìm số tiền lãi, lỗ của mỗi chi nhánh trong tháng vừa qua, biết rằng trong tháng đó công ty lãi được 500 triệu đồng.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo