Quảng cáo
 • Bài 2 trang 23

  Hai bạn Mai và Hoa đi xe đạp từ trường đến nhà thi đấu để học bơi. Vận tốc của Mai kém vận tốc của Hoa là 3 km/h. Thời gian Mai và Hoa đi từ trường đến nhà thi đấu lần lượt là 30 phút, 2/5 giờ. Hỏi quãng đường từ trường đến nhà thi đấu dài bao nhiêu kilômét?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 23

  Số quyển sách của ba bạn An, Bình và Cam tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách? Biết rằng số quyển sách của Bình ít hơn tổng số quyển sách của An và Cam là 8 quyển sách.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 23

  a) Tìm ba số x,y,z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3 : 5 và x + y + z = 30 b) Tìm ba số a,b,c thỏa mãn a : b : c = 6 : 8 : 10 và a – b + c = 16

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 23

  Tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 77 học sinh. Tìm số học sinh của mỗi lớp biết rằng số học sinh lớp 7A bằng 5/6 số học sinh lớp 7B.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 23

  Linh và Nam thi nhau giải toán ôn tập cuối học kì. Kết quả là Linh làm được nhiều hơn Nam 3 bài và số bài Nam làm được chỉ bằng 2/3 số bài của Linh làm được. Hãy tìm số bài mỗi bạn làm được

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 23

  Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh xong lớp học hết 2 giờ. Hỏi nếu có 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học trong bao lâu? (Biết rằng các bạn có năng suất làm việc như nhau)

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 23

  Bạn Hà muốn chia đều 1 kg đường vào n túi. Gọi p (g) là lượng đường trong mỗi túi. Hãy chứng tỏ n,p là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và tính p theo n

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 23

  Cho biết mỗi lít dầu ăn có khối lượng 0,8 kg. a) Giả sử x lít dầu ăn có khối lượng y kg. Hãy viết công thức tính y theo x. b) Tính thể tích của 240g dầu ăn.

  Xem chi tiết