Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 47, 48

  Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật?...Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) và thực hiện các yêu càu sau: - Nêu các góc ở đỉnh F. - Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 48, 49

  Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông?..Quan sát hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ óc AB = 5 cm (Hình 8)

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 49

  Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10). a) Nêu các cạnh và đường chéo.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 49

  Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11).....

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 50

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 50

  Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm hình nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 51, 52

  Một khối bê tông, được đặt trên mặt đất có kích thước như hình 3 a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của khối bê tông, trừ mặt tiếp giáp với mặt đất. Hỏi chi phí để sơn là bao nhiêu? Biết rằng để sơn mỗi mét vuông tốn 25 nghìn đồng. b) Tính thể tích của khối bê tông.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 53

  Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 53

  Hãy vẽ và gấp tấm bìa như Hình 6a thành một hình hộp chữ nhật như Hình 6b. Tính tổng diện tích các mặt và thể tích của hình hộp.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 53

  Một chiếc bánh kem dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 30 cm, chiểu rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Người ta cắt đi một miếng bánh có dạng hình lập phương cạnh 5 cm. Tính thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo