Quảng cáo
  • Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế

    Mục tiêu Vận dụng kiến thức về đại lượng tỉ lệ để nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế. Qua đó ôn tập và củng cố các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ.

    Xem chi tiết
  • Quảng cáo