Quảng cáo
  • Câu hỏi trang 26

    Trong tháng 9/2021, nhà bạn Dung sử dụng hết 154 kWh điện. Tính tiền điện nhà bạn Dung phải trả.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo