Giải câu hỏi trang 26 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trong tháng 9/2021, nhà bạn Dung sử dụng hết 154 kWh điện. Tính tiền điện nhà bạn Dung phải trả.

Quảng cáo

Đề bài

Trong tháng 9/2021, nhà bạn Dung sử dụng hết 154 kWh điện. Tính tiền điện nhà bạn Dung phải trả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tiền điện = số kWh tiêu thụ . giá tiền / kWh ( theo bậc)

Thuế GTGT (10%) = tiền điện . 10%

Tổng cộng tiền nhà bạn Dung phải trả = tiền điện + thuế GTGT

Lời giải chi tiết

Nhà bạn Dung đã sử dụng:

Bậc 1: 50 kWh

Bậc 2: 50 kWh

Bậc 3: 54 kWh

Tiền điện nhà bạn Dung phải trả là: 50. 1 678 + 50. 1 734 + 54. 2 014 = 279 356 (đồng)

Số tiền thuế GTGT mà nhà bạn Dung phải trả là:

10%. 279 356 = 27 935,6 (đồng)

Tổng cộng tiền nhà bạn Dung phải trả:

279 356 + 27 935,6 = 307 291,6 (đồng)

Quảng cáo
close