Bài 25.16 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.16 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít...

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ankan mang đốt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đặt lượng C6H14 là x mol, lượng C8H18 là y mol

+) Viết PTHH: 

       2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

       2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

+) Dựa theo PTHH và dữ kiện đề bài lập hệ phương trình 2 ẩn x, y. Giải hệ phương trình \( \to\) % về khối lượng của từng chất.

Lời giải chi tiết

Đặt lượng C6H14 là x mol, lượng C8H18 là y mol:

86x+ 114y = 2,86 (1)

2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

x mol                          6x mol

2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

y mol                             8y mol

Số mol CO2: 6x + 8y = \(\dfrac{{4,48}}{{22,4}}\) = 0,2. (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được x = 0,02 ; y = 0,01.

% về khối lương cùa C6H14 : \(\dfrac{{0,02\times86}}{{2,86}}\). 100% = 60,1%.

% về khối lượng của C8H18 : 100% - 60,1% = 39,9%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 25: Ankan
Gửi bài