Quảng cáo
 • pic

  Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 34 SBT hóa học 11

  Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 34 sách bài tập hóa học 11. Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5 - OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?...

 • pic

  Bài 24.4, 24.5 trang 35 SBT hóa học 11

  Giải bài 24.4, 24.5 trang 35 sách bài tập hóa học 11. Phenol có công thức cấu tạo là...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 24.6 trang 36 SBT hóa học 11

  Giải bài 24.6 trang 36 sách bài tập hóa học 11. Trong số các chất hữu cơ đã được học ở lớp 9, hãy kể ra 2 cặp chất có công thức...

 • pic

  Bài 24.7 trang 36 SBT hóa học 11

  Giải bài 24.7 trang 36 sách bài tập hóa học 11. Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng của các nguyên tố như sau : C chiếm 24,24% ; ...

 • pic

  Bài 24.8* trang 36 SBT hóa học 11

  Giải bài 24.8* trang 36 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng và hơn kém nhau...

Gửi bài