Quảng cáo
 • pic

  Bài 16,1, 16.2 trang 23 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.1, 16.2 trang 23 sách bài tập hóa học 11. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch...

 • pic

  Bài 16.3 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.3 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon) :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 16.4 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.4 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :...

 • pic

  Bài 16.5 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.5 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :...

 • pic

  Bài 16.6 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.6 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Có một hỗn hợp ba muối (N{H_4}HC{O_3}), NaHCO3, Ca(HCO3)2...

Gửi bài