Quảng cáo
 • pic

  Bài 7.1, 7.2 trang 10 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.1, 7.2 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?...

 • pic

  Bài 7.3, 7.4 trang 10 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.3, 7.4 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :..

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 7.5 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.5 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, CO2, SO2, Cl2, HCl...

 • pic

  Bài 7.6 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.6 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25°C.

 • pic

  Bài 7.7 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.7 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có...

Gửi bài