Quảng cáo
 • pic

  Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 sách bài tập hóa học 11. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?...

 • pic

  Bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 sách bài tập hóa học 11. CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3 khác nhau về điểm gì?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 22.7 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.7 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 1,12...

 • pic

  Bài 22.8 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.8 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được...

 • pic

  Bài 22.9 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.9 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

 • pic

  Bài 22.10 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.10 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa ba chất hữụ cơ đồng phân. Nếu làm bay hơi 2,10 g X thì...

Gửi bài