Bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 SBT hóa học 11

Giải bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 sách bài tập hóa học 11. CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3 khác nhau về điểm gì?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 22.4.

CH– CH2 – OH và CH– O – CHkhác nhau về điểm gì?

A. Công thức cấu tạo 

B. Công thức phân tử

C. Số nguyên tử cacbon

D. Tổng số liên kết cộng hóa trị

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

CH– CH2 – OH và CH– O – CHcó cùng CTPT (C2H6O) và khác nhau về CTCT.

\( \to\) Chọn A.

Câu 22.5.

Nhận xét nào sau đây đúng về hợp chất hữu cơ?

A. Mỗi công thức phân tử chỉ biểu diễn một hợp chất hữu cơ.

B. Mỗi công thức phân tử đều có thể ứng với nhiều hợp chất hữu cơ.

C. Mỗi công thức cấu tạo đều có thể ứng với nhiều hợp chất hữu cơ.

D. Công thức cấu tạo vừa cho biết thành phần vừa cho biết cấu tạo của hợp chất.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Công thức cấu tạo vừa cho biết thành phần vừa cho biết cấu tạo của hợp chất.

\( \to\) Chọn D.

Câu 22.6.

Trong số 9 chất dưới đây, những chất nào là đồng đẳng của nhau ? Những chất nào là đồng phân của nhau ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Các chất đồng đẳng:

(1) và (3); (1) và (5); (6) và (7); (7) và (9)

Các chất đồng phân:

(2) và (4); (3) và (5); (6), (8) và (9)

Loigiaihay.com

 • Bài 22.7 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.7 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 1,12...

 • Bài 22.8 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.8 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được...

 • Bài 22.9 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.9 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

 • Bài 22.10 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.10 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa ba chất hữụ cơ đồng phân. Nếu làm bay hơi 2,10 g X thì...

 • Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 sách bài tập hóa học 11. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?...

Quảng cáo
close