Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 37 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 37 sách bài tập hóa học 11. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thế. Hãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp...

 • pic

  Bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 38 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 37 sách bài tập hóa học 11. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 trang 38 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 trang 38 sách bài tập hóa học 11. Tất cả các ankan có cùng công thức gì ? A. Công thức đơn giản nhất...

 • pic

  Bài 25.12 trang 39 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.12 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo thu gọn của :...

 • pic

  Bài 25.13 trang 39 SBT hóa học 11

  Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điều kiện...

 • pic

  Bài 25.14 trang 39 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.14 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít ({O_2}) (lấy ở đktc)...

 • pic

  Bài 25.15 trang 39 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.15 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm ...

 • pic

  Bài 25.16 trang 39 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.16 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít...

 • pic

  Bài 25.17 trang 40 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.17 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là...

 • pic

  Bài 25.18 trang 40 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.18 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.19 trang 40 SBT hóa học 11

  Giải bài 25.19 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa ancol etylic (C2H5OH) và hai ankan kế tiếp nhau...

Gửi bài