Quảng cáo
 • pic

  Bài 19.1, 19.2 trang 26 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.1, 19.2 trang 26 sách bài tập hóa học 11. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?...

 • pic

  Bài 19.3; 19.4 trang 27 SBT hóa học 11.

  Giải bài 19.3; 19.4 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không xảy ra được?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.5 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :...

 • pic

  Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.6 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Hãy dẫn ra ba phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử và ba phản ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hoá.

 • pic

  Bài 19.7 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.7 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Cân bằng sau đây được thiết lập khi hoà tan khí CO2 trong nước...

 • pic

  Bài 19.8 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.8 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Cho 14,3 g Na2CO3.10H2O vào 200 g dung dịch CaCl2 3%. Sau phản ứng,...

Gửi bài