Bài 19.8 trang 27 SBT hóa học 11

Giải bài 19.8 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Cho 14,3 g Na2CO3.10H2O vào 200 g dung dịch CaCl2 3%. Sau phản ứng,...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 14,3 g Na2CO3.10H2O vào 200 g dung dịch CaCl2 3%. Sau phản ứng, cho từ từ 1,5 lít (đktc) khí CO2 vào hỗn hợp thu được, rồi lọc lấy kết tủa. Tính khối lượng kết tủa, biết rằng chỉ có 60% lượng CO2 tham gia phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính  \({n_{CaC{l_2}}} \) và \({n_{N{a_2}C{O_3}}}\)

+) PTHH: 

CaCl2 + Na2CO3 \( \to \) CaCO3\( \downarrow \) + 2NaCl (1)

CO2 + CaCO3 + H2O \( \to \) Ca(HCO3)2 (2)

+)  Theo (2), số mol CaCO3 bị hoà tan = số mol CO2 phản ứng 

=> Khối lượng kết tủa CaCO3 

Lời giải chi tiết

\({n_{CaC{l_2}}} = \dfrac{{200.3}}{{100.111}} = {5,4.10^{ - 2}}(mol)\)

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}.10{H_2}O}} = \dfrac{{14,3}}{{286}} = {5.10^{ - 2}}(mol)\)

CaCl2 + Na2CO3 \( \to \) CaCO3\( \downarrow \) + 2NaCl (1)

5.10-2 mol   5.10-2 mol  5.10-2 mol

Hỗn hợp thu được gồm có CaCO3, NaCl và CaCl2 dư.

Khi cho CO2 \(({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{1,5}}{{22,4}} = {6,7.10^{ - 2}}mol)\) vào hỗn hợp, xảy ra phản ứng :

CO2 + CaCO3 + H2O \( \to \) Ca(HCO3)2 (2)

Theo (2), số mol CaCO3 bị hoà tan = số mol CO2 phản ứng

                                                  = 6,7.10-2.\(\dfrac{{60}}{{100}}\) = 4,02.10-2 (mol).

Khối lượng kết tủa CaCO3 thu được là :

(5.10-2 - 4,02.10-2).100 = 0,98 (g).

 Loigiaihay.com 

Quảng cáo

 • Bài 19.7 trang 27 SBT hóa học 11

  Bài 19.7 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.7 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Cân bằng sau đây được thiết lập khi hoà tan khí CO2 trong nước...

 • Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 11

  Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.6 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Hãy dẫn ra ba phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử và ba phản ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hoá.

 • Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 11

  Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.5 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :...

 • Bài 19.3; 19.4 trang 27 SBT hóa học 11.

  Bài 19.3; 19.4 trang 27 SBT hóa học 11.

  Giải bài 19.3; 19.4 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không xảy ra được?...

Gửi bài tập - Có ngay lời giải