Quảng cáo
 • pic

  Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 59 SBT hóa học 11

  Giải bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 59 sách bài tập hóa học 11. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon...

 • pic

  Bài 38.5 trang 60 SBT hóa học 11

  Giải bài 38.5 trang 60 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 38.6* trang 60 SBT hóa học 11

  Giải bài 38.6* trang 60 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken...

 • pic

  Bài 38.7 trang 60 SBT hóa học 11

  Giải bài 38.7 trang 60 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa 3 ankin với tổng số mol là 0,10 mol. Chia A làm hai phần...

 • pic

  Bài 38.8 trang 60 SBT hóa học 11

  Giải bài 38.8 trang 60 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa 3 chất A, B, C đều là đồng đẳng của benzen ...

 • pic

  Bài 38.9 trang 60 SBT hóa học 11

  Giải bài 38.9 trang 60 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankin. Lấy 2,24 lít (đktc) A cho sục...

Gửi bài