Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.1, 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11

  Giải bài 15.1, 15.2 trang 22 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết,...

 • pic

  Bài 15.3; 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11

  Giải bài 15.3; 15.4 trang 22 sách bài tập hóa học 11. Loại than nào được dùng trong mặt nạ phòng độc?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.5 trang 22 SBT hóa học 11

  Giải bài 15.5 trang 22 sách bài tập hóa học 11. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất. Hãy lập các phương trình...

 • pic

  Bài 15.6 trang 23 SBT hóa học 11

  Giải bài 15.6 trang 23 sách bài tập hóa học 11. Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :...

 • pic

  Bài 15.7 trang 23 SBT hóa học 11

  Giải bài 15.7 trang 23 sách bài tập hóa học 11. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí ...

 • pic

  Bài 16,1, 16.2 trang 23 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.1, 16.2 trang 23 sách bài tập hóa học 11. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch...

 • pic

  Bài 16.3 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.3 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon) :...

 • pic

  Bài 16.4 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.4 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :...

 • pic

  Bài 16.5 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.5 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :...

 • pic

  Bài 16.6 trang 24 SBT hóa học 11

  Giải bài 16.6 trang 24 sách bài tập hóa học 11. Có một hỗn hợp ba muối (N{H_4}HC{O_3}), NaHCO3, Ca(HCO3)2...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy...

 • pic

  Bài 17.4 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.4 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :...

 • pic

  Bài 17.5 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.5 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Cho các chất sau đây : silic, silic đioxit, axit silixic, natri silicat,...

 • pic

  Bài 17.6 trang 25 SBT hóa học 11

  Giải bài 17.6 trang 25 sách bài tập hóa học 11. Có a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch...

 • pic

  Bài 18.1, 18.2 trang 26 SBT hóa học 11

  Giải bài 18.1, 18.2 trang 26 sách bài tập hóa học 11. Loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O ; 10,98% CaO và ...

 • pic

  Bài 18.3 trang 26 SBT hóa học 11

  Giải bài 18.3 trang 26 sách bài tập hóa học 11. Tại sao không được dùng các chai, lọ bằng thuỷ tinh để đựng dung dịch axit flohiđric ?

 • pic

  Bài 18.4 trang 26 SBT hóa học 11

  Giải bài 18.4 trang 26 sách bài tập hóa học 11. Để sản xuất thủy tinh loại thông thường, người ta nấu chảy một hỗn hợp gồm cát trắng ...

 • pic

  Bài 18.5 trang 26 SBT hóa học 11

  Giải bài 18.5 trang 26 sách bài tập hóa học 11. Clanhke xi măng Pooclăng gồm các hợp chất canxi silicat Ca3SiO5, Ca2SiO4 và ...

 • pic

  Bài 19.1, 19.2 trang 26 SBT hóa học 11

  Giải bài 19.1, 19.2 trang 26 sách bài tập hóa học 11. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?...

 • pic

  Bài 19.3; 19.4 trang 27 SBT hóa học 11.

  Giải bài 19.3; 19.4 trang 27 sách bài tập hóa học 11. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không xảy ra được?...

Gửi bài