Quảng cáo
 • pic

  Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của...

 • pic

  Bài 36.5 trang 56 SBT hóa học 11

  Giải bài 36.5 trang 56 sách bài tập hóa học 11. Cho vào ống nghiệm 2 ml nước brom. Nhỏ từ từ vào ống nghiệm đó 1 ml benzen...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 36.6 trang 56 SBT hóa học 11

  Giải bài 36.6 trang 56 sách bài tập hóa học 11. A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75...

 • pic

  Bài 36.7 trang 56 SBT hóa học 11

  Giải bài 36.7 trang 56 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn...

 • pic

  Bài 36.8 trang 57 SBT hóa học 11

  Giải bài 36.8 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa...

 • pic

  Bài 36.9 trang 57 SBT hóa học 11

  Giải bài 36.9 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A gồm hiđro và hơi benzen. Tỉ khối của A so với metan là 0,6...

Gửi bài