Bài 36.7 trang 56 SBT hóa học 11

Giải bài 36.7 trang 56 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn...

Quảng cáo

Đề bài

Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lít khí \(C{O_2}\) ( ở đktc ).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A kèm theo tên tương ứng.

3. Khi A tác dụng với \(B{{\rm{r}}_2}\) có chất xúc tác Fe và nhiệt độ thì một nguyên tử H đính với vòng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n - 6}} + \dfrac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 3){H_2}O\)

+) Tính theo PTHH \( \to\) n \( \to\) CTPT của A.

2. Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây để viết các CTCT và gọi tên.

3. Do A tham gia phản ứng thế tạo dẫn xuất monobrom duy nhất nên A có cấu tạo đối xứng.

Lời giải chi tiết

1. \({C_n}{H_{2n - 6}} + \dfrac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 3){H_2}O\)

Cứ ( 14n - 6) g A tạo ra n mol CO2

Cứ 1,50 g A tạo ra \(\dfrac{{2,52}}{{22,4}}\) = 0,1125 (mol) CO2

\(\dfrac{{14n - 6}}{{1,5}} = \dfrac{n}{{0,1125}} \Rightarrow n = 9\)

Công thức phân tử của A là C9H12

2. Các công thức cấu tạo

( 1,2,3-trimetylbenzen ) ( 1,2,4-trimetylbenzen ) ( 1,3,5-trimetylbenzen ) ( 1-etyl-2-metylbenzen ) ( 1-etyl-3-metylbenzen ) ( 1-etyl-4-metylbenzen ) ( propylbenzen ) ( isopropylbenzen )

3. 

 Chất A                                                                 Sản phẩm thế duy nhất

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close